Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Sof 1,1-3,20


Kniha proroka Sofoniáša, 1. kapitola

1 Slovo, ktoré Pán prehovoril k Sofoniášovi, synovi Chusiho, syna Godoliáša; syna Amariáša, syna Ezechiáša, v dňoch júdskeho kráľa, Amonovho syna Joziáša.

2 "Dočista zmetiem všetko z povrchu zeme, hovorí Pán.

3 Zmetiem ľudí i zvieratá, zmetiem vtáky neba a ryby mora. Skaza zločincom! - a vykántrim ľudí z povrchu zeme, hovorí Pán.

4 Vystriem ruku proti Júdovi a proti obyvateľom Jeruzalema a vyhubím z tohto miesta zvyšky bálov i mená žrecov a kňazov;

5 i tých, čo sa na strechách klaňajú nebeskému vojsku; i tých, čo sa klaňajú a prisahajú na Pána, ale prisahajú aj na Melkoma;

6 i tých, čo sa vzdialili od Pána, nehľadajú Pána a nejdú za ním."

7 Ticho pred tvárou Pána, Jahveho! Veď blízo je Pánov deň; áno, Pán usporiadal obetu, zasvätil svojich povolaných.

8 "V deň Pánovej obety navštívim kniežatá a kráľovičov i všetkých, čo sa obliekajú do rúch cudzincov.

9 A navštívim tých, čo preskakujú v ten deň cez prah, čo naplňujú dom svojho Pána klamstvom a lesťou.

10 V ten deň, hovorí Pán, bude hlasný krik od Rybnej brány, jajkanie od druhej a veľká záhuba od kopcov.

11 Jajkajte, obyvatelia Možiara, veď zahynie celý kanaánsky ľud, vyničia všetkých, čo vážia striebro.

12 V ten deň prekutám Jeruzalem lampami a navštívim chlapov, ktorí tučnejú na svojich kvasniciach a hovoria si: "Pán neurobí ani dobré, ani zlé."

13 Ich bohatstvo prepadne lúpeži a ich domy spustnutiu; budú stavať domy, no bývať (v nich) nebudú, budú vysadzovať vinohrady, ale víno z nich piť nebudú."

14 Blízko je Pánov deň blízko a je veľmi rýchly. Čuj, Pánov deň, trpko tam kričí silák.

15 Ten deň je deň hnevu, deň úzkosti a zvierania, deň víchra a víchrice, deň tmy a temnoty, deň oblakov a mrákavy.

16 Deň pozauny a lomozu proti opevneným mestám a proti vysokým baštám.

17 Do úzkosti vženiem ľudí, že budú chodiť ako slepí, lebo zhrešili proti Pánovi; ich krv sa bude vylievať ako prach a ich telá ako hnoj.

18 Ani ich striebro, ani ich zlato ich nevládze zachrániť v deň Pánovho hnevu. Oheň jeho žiarlivosti pohltí celú zem, lebo skoncuje, a to hrozne, so všetkými obyvateľmi zeme.

Kniha proroka Sofoniáša, 2. kapitola

1 Zhromaždite a pozbierajte sa, vy, nehanebný národ,

2 skôr než porodí rozhodnutie a odletí deň ako pleva. Skôr než príde na vás blčiaci Pánov hnev, skôr než príde na vás deň Pánovho hnevu.

3 Hľadajte Pána, všetci pokorní zeme, ktorí konáte podľa jeho práva, hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru, možno, že sa schováte v deň Pánovho hnevu.

4 Lebo Gaza bude opustená a Askalon pustatinou, Azot rozoženú za bieleho dňa a Akaron vyhubia.

5 Beda obyvateľom pomorského pásu, národu Kréťanov! Pánovo slovo je proti vám, Kanaán, krajina Filištíncov: "Vyhubím ťa, že nebudeš mať občanov."

6 Pomorský pás bude nivou, stepou pre pastierov a košiarom pre stáda.

7 A pomorský pás bude patriť, zvyškom Júdovým, tam sa budú pásť, v domoch Askalona budú za večera košiariť, lebo ich navštívi Pán, ich Boh, a obráti ich osud.

8 "Počul som hanobenie Moabu a rúhanie synov Amona, keď znevažovali môj ľud a rozťahovali sa na jeho území.

9 Preto ako žijem - hovorí Pán zástupov, Boh Izraelov - Moab bude ako Sodoma a Amončania ako Gomora, poľom tŕnia, soľnou baňou a pustatinou naveky. Zvyšky môjho ľudu ich vyplienia a ostatok môjho národa sa ich zmocní."

10 Toto ich zastihne pre ich pýchu, pretože hanobili a vyvyšovali sa nad národ Pána zástupov.

11 Pán bude hrozný proti nim, veď vykántri všetkých bohov zeme a jemu sa bude klaňať každý zo svojej vlasti, všetky ostrovy národov.

12 "Aj vy, Etiópci... Tí sú prebodnutí mojím mečom!"

13 Vystrie ruku proti severu a znivočí Asýrsko, Ninive urobí opusteným, vyschnutým ako pustatina.

14 Uprostred neho budú ležať stáda, húfy rozličných zvierat; i pelikán a jež budú nocovať medzi jeho stĺpmi. Počúvaj! Vresk v oblokoch, havran na prahu, lebo cédrové trámy sú vytrhnuté.

15 Toto je mesta, ktoré plesalo, bývalo bezstarostne a hovorilo si v srdci: "Ja som a nikto viac!" Ako sa stalo pustatinou, ležiskom zveriny? Každý, kto popri ňom prejde, hvízda a máva rukou.

Kniha proroka Sofoniáša, 3. kapitola

1 Beda, neposlušnému, poškvrnenému a násilníckemu mestu.

2 Nepočúvalo na hlas, neprijalo výstrahu, nedôverovalo v Pána, nevinulo sa k svojmu Bohu.

3 Jeho kniežatá uprostred neho sú ručiace levy; jeho sudcovia vlci večerní, ktorí ráno neobhrýzali.

4 Jeho proroci sú nespoľahliví, podvodní mužovia; jeho kňazi znesvätili sväté, znásilnili zákon.

5 Pán v jeho strede je svätý, nerobí neprávosť; ráno čo ráno dáva svoje právo svetlom, ktoré neubúda; ale zločinec nepozná hanby.

6 "Vykántril som národy, spustli ich bašty, vynivočil som ich ulice, takže niet chodcov, vyhubené sú ich mestá, bez mužov, bez občanov.

7 Riekol som: Azda sa ma budeš báť, prijmeš výstrahu. Nezmizne mu spred očí všetko, čím som ho navštívil. Lenže hneď zrána bolo podlé všetko ich konanie.

8 Preto čakajte na mňa - hovorí Pán -, na deň, keď povstanem ako svedok. Lebo je mojím právom zhromaždiť národy, pozbierať kráľovstvá, aby som na ne vylial svoju prchkosť, celý svoj blčiaci hnev, veď oheň mojej žiarlivosti pohltí celú zem.

9 Lebo vtedy dám národom čisté pery, aby všetky vzývali meno Pánovo a slúžili mu spojenými silami.

10 Až spoza riek Etiópie budú moji ctitelia, potomci mojich roztratených, prinášať svoje obety.

11 V ten deň sa nebudeš hanbiť pre rozličné skutky, ktoré si proti mne spáchal, lebo vtedy odstránim sprostred teba tvojich nadutých chvastúňov a viac sa nebudeš vyvyšovať na mojom svätom vrchu.

12 Nechám však v tvojom strede ľud chudobný a biedny." Oni budú dôverovať v Pánovo meno.

13 Zvyšky Izraela nebudú páchať neprávosť a nebudú hovoriť lož; v ich ústach sa nenájde podvodný jazyk. Oni sa budú pásť a košiariť, že ich neodstraší nik.

14 Plesaj, dcéra Siona, jasaj Izrael, teš a raduj sa z celého srdca, dcéra Jeruzalema!

15 Pán zrušil tvoje pokuty, odvrátil nepriateľa; kráľom Izraela uprostred teba je Pán, nešťastia sa viac neobávaj!

16 V ten deň povedia Jeruzalemu: "Neboj sa, Sion, nech ti neovisnú ruky!

17 Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania."

18 "Zronených pre sviatky odstránim z teba, sú ti ťarchou hanebnou.

19 Hľa, v tom čase skoncujem s tými, čo ťa utláčali, zachránim kuľhavého a pozbieram roztratených, urobím ich slávnymi a chýrnymi v celej krajine ich hanby.

20 V tom čase vás privediem, v tom čase vás pozbieram, lebo vás urobím slávnymi a chýrnymi medzi všetkými národmi zeme, až vám navidomoči obrátim váš osud“ - hovorí Pán.