Ako čítať bibliu

Ako čítať bibliu


Čítanie inšpirovaných slov Biblie pomáha ľuďom spoznávať pravdu, prehlbovať vzťah s Bohom, lepšie porozumieť životu, nájsť svoje miesto vo svete a v spoločenstve Cirkvi, prekonať ťažkosti, odhaliť a naplniť svoje osobné povolanie.

Modlitba na začiatku aj na konci

Čítanie Biblie nie je ako čítanie románu alebo historickej knihy. Malo by sa začínať modlitbou, prosbou k Duchu svätému, aby otvoril naše srdcia a mysle pre Slovo. A malo by vyústiť do modlitby, aby toto Slovo prinášalo ovocie v našich životoch a pomohlo nám stať sa svätejšími a vernejšími ľuďmi.

Biblia nie je kniha. Je to knižnica.

Biblia je zbierkou 73 kníh napísaných v priebehu mnohých storočí. Zahŕňa históriu kráľov, proroctvá, poéziu, povzbudzujúce listy novovzniknutým kresťanským komunitám a veriacim, zachytáva kázanie a utrpenie Ježiša. Uvedomenie si žánru knihy, ktorú čítate, vám pomôže pochopiť literárne nástroje, ktoré autor používa a lepšie pochopiť posolstvo, ktoré sa snaží odovzdať.

Bibliu tvoria dve hlavné časti nazývané Starý a Nový zákon. Starý zákon vznikal uprostred židovského národa v historickom období pred narodením Krista. Zaoberá sa postupným zjavovaním sa Boha jeho vyvolenému národu, obsahuje pravidlá pre život, históriu židovského národa vo svetle viery, modlitby a proroctvá. Nový zákon zachytáva život a kázanie Ježiša a život ranej cirkvi zhromaždenej okolo apoštolov.

Začať Novým zákonom

Čitateľom začiatočníkom odporúčame čítanie Biblie začať Novým zákonom, najlepšie evanjeliami. Sú to štyri biblické knihy, ktoré z pohľadov rôznych autorov hovoria o Ježišovom živote a najdôležitejších udalostiach dejín spásy. Sú najľahšie pochopiteľné a zrozumiteľné pre moderného človeka aj bez poznania historického pozadia doby.

Prečítať celú Bibliu za rok?

Ak je už Biblia súčasťou vášho života, ale nikdy ste ju ešte neprečítali celú, možno prišiel správny čas. Mnohým ľuďom sa podarilo prečítať ju od prvého písmenka až po posledné za jediný rok a považujú to za výborné rozhodnutie. V tomto článku si môžete prečítať povzbudivú skúsenosť mladej mamičky, ktorá zvládla Bibliu za rok aj s nedávno narodenou dcérkou: Výbornou pomôckou je aj Ročný plán čítania Biblie.

Čo Biblia je a čo nie je

Je dôležité vedieť, čo Biblia je a čo nie je. Biblia je príbeh vzťahu Boha s ľudom, ktorý si vyvolil. Nemá byť čítaná ako učebnica histórie alebo vedecká príručka či politický manifest. Prostredníctvom Biblie nás Boh učí pravdy potrebné pre našu spásu.

Celok je viac ako jeho časti

Čítajte Bibliu v kontexte. To čo predchádza a nasleduje po čítanom úryvku, dokonca aj to, čo je v iných biblických knihách nám pomáha pochopiť pravý zmysel textu. Užitočné nám pri tom môžu byť biblické konkordancie a slovníky, rovnako ako aj kvalitné biblické komentáre.

Staré súvisí s novým

Starý zákon a Nový zákon sa navzájom vysvetľujú. Keď čítame Starý zákon vo svetle smrti a zmŕtvychvstania Ježiša, odhaľujeme v ňom nové významy. Rovnako Nový zákon plne pochopíme iba v kontexte Starého zákona, z ktorého vyrastá a ktorý doň vyúsťuje. Spoločne nám Starý a Nový zákon pomáhajú porozumieť Božiemu plánu pre ľudské bytosti.

Nečítajte sami

Keď čítame a uvažujeme o svätom Písme, pripájame sa k tým verným mužom a ženám, ktorí si vzali Božie slovo k srdcu a napĺňali ho vo svojich životoch. Čítame Bibliu uprostred Cirkvi a čerpáme z požehnania a poznania verných kresťanov, ktorí sú okolo nás a stáročiami nazbieranej múdrosti zástupov osvedčených svedkov, ktorí tu boli pred nami.

Čo Boh hovorí mne?

Biblia nie je adresovaná len k dávno mŕtvym ľuďom v ďalekej krajine. Je adresovaná každému jednému z nás v našej konkrétnej situácii. Keď ju čítame, potrebujeme pochopiť, čo text skutočne hovorí a ako ho rozumeli ľudia v minulosti. Vo svetle tohto poznania sa potom pýtame: Čo Boh prostredníctvom týchto slov dnes hovorí mne?

Čítať nestačí

Ak Biblia zostane len slovami na stránke, ešte sme neskončili. Potrebujeme uvažovať o posolstve a uskutočňovať ho v našich príbehoch. Slovo má tu moc meniť náš život. Ak ho čítame s otvoreným srdcom a ochotou ho nasledovať, bude v našich životoch „živé a účinné.“ (Hebr 4,12)

Slovenské preklady Biblie


Pri výbere Biblie sa hneď na začiatku stretneme s prvým problémom. Aký preklad Biblie si vybrať, ktorý je pre mňa najvhodnejší? Spracovali sme tento malý prehľad s nádejou, že vám pomôže, vybrať si správne.

Biblické preklady dostupné v slovenčine sa dajú rozdeliť do týchto štyroch skupín:

  • Katolícke preklady
  • Ekumenický preklad
  • Evanjelický preklad ECAV
  • Preklad profesora Roháčka

Katolícke preklady

Medzi katolícke preklady patrí oficiálny preklad Spolku svätého Vojtecha – vytvorený dlhoročnou prácou skupiny odborníkov a schválený biskupmi - používa sa na svätých omšiach a v liturgických textoch. Ak ste aktívnym členom katolíckej cirkvi, bude vám tento preklad znieť najpovedomejšie. Tento preklad používa aj stránka svatepismo.sk.

Druhým pomerne rozšíreným a obľúbeným katolíckym prekladom Biblie je preklad doktora Antona Boteka s úvodom, komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie. Je to preklad používajúci moderný jazyk a autor na ňom pracoval desaťročia v emigrácii s pomocou ďalších odborníkov a Slovenským ústavom svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Tento preklad je obohatený o materiály, ktoré vytvorili vynikajúci biblisti z Jeruzalemskej biblickej školy dominikánov.

Zhromaždili všetky dostupné historické, archeologické, lingvistické a ďalšie relevantné poznatky, ktoré im umožnili napísať ku každej knihe Svätého písma hodnotný úvod, komentáre a pridať marginálie – odkazy na iné biblické state súvisiace s čítaným veršom. Preklad má imprimatur a je to veľmi vhodný preklad k hlbšiemu štúdiu Biblie.

Ekumenický preklad

Ekumenický preklad Biblie vznikal 19 rokov (1988 – 2007). Preklad z pôvodných jazykov zabezpečovala Slovenská biblická spoločnosť, a na tejto práci sa podieľali biblisti, prekladatelia a jazykovedci zo všetkých kresťanských cirkví na Slovensku. Práve toto slovo dokázalo spojiť ľudí z rôznych kresťanských spoločenstiev a tradícií do jedného veľkého pracovného celku. Tento preklad Biblie je používaný kresťanmi rôznych cirkví a má imprimatur.

Preklad Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Evanjelický preklad označovaný ako ECAV – preklad Biblie schválený a oficiálne používaný Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania. Prvý oficiálny evanjelický preklad celej Biblie do Slovenčiny vyšiel v roku 1978 pod vedením evanjelického teológa prof. Karola Gábriša.

Preklad profesora Roháčka

Prvá Svätá Biblia v preklade profesora Roháčka vyšla v roku 1936. Ide o preklad Biblie z pôvodných jazykov do slovenčiny, ktorí používajú najmä členovia protestantských cirkví. Ponechal si svoju starobylú poetiku, ale aj archaický jazyk a štylistické zvláštnosti.

Dúfame, že sme vás týmto článkom aspoň trochu inšpirovali k pravidelnému čítaniu Božieho slova a že vám informácie z neho pomôžu urobiť v tomto smere ďalší krok.