Ročný plán čítania Biblie

Dnes je 23. 05. 2022


Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli
Meniny má: Želmíra

Čítanie na dnes (142. deň):

1Sam 10,9-12,25


9 A keď sa obrátil a odchádzal od Samuela, Boh mu premenil srdce na inakšie a v ten deň sa splnili všetky tieto znamenia.

10 Prišli ta, do Gabay, a oproti mu šiel zástup prorokov. Vtedy naň vstúpil Boží duch a bol medzi nimi vo vytržení.

11 Keď všetci tí, čo ho predtým poznali, videli, že je vo vytržení medzi prorokmi, hovorili si medzi sebou: "Čo sa stalo s Kisovým synom? Je aj Šaul medzi prorokmi?"

12 Ktorýsi z nich však odpovedal: "A ktože je ich otec?" Preto sa stalo príslovím: "Je aj Šaul medzi prorokmi?"

13 A keď vytrženie pominulo, išiel na výšinu.

14 Vtedy sa Šaulov strýc pýtal jeho a jeho sluhu: "Kdeže ste chodili?" Odpovedali: "Hľadali sme oslice a keď sme videli, že ich niet, išli sme k Samuelovi."

15 Šaulov strýc povedal: "Nože mi porozprávajte, čo vám povedal Samuel!"

16 Šaul odvetil svojmu strýcovi: "S istotou nám povedal, že sa oslice našli." Ale čo sa týka kráľovstva, o ktorom hovoril Samuel, mu nepovedal nič. -

17 Potom Samuel zvolal ľud k Pánovi do Masfy

18 a prehovoril k synom Izraela: "Toto hovorí Pán, Izraelov Boh: Ja som vyviedol Izrael z Egypta a vyslobodil som vás z ruky Egypťanov a z ruky všetkých kráľovstiev, ktoré vás utláčali.

19 Vy ste však dnes opovrhli svojím Bohom, ktorý vás vyslobodil z každého nešťastia a z každej úzkosti. A povedali ste: "Nie! Ale kráľa ustanov nad nami!" Tak sa teraz postavte pred Pána podľa svojich kmeňov a svojich rodov!"

20 Tu Samuel predvolal všetky izraelské kmene a zachytil sa Benjamínov kmeň.

21 Potom predvolal Benjamínov kmeň podľa rodov a zachytil sa rod Metriho, až sa zachytil Kisov syn Šaul. Ale keď ho hľadali, nenašli ho.

22 Preto sa ešte spýtali Pána, či ten muž ešte príde. A Pán odpovedal: "Hľa, skrýva sa medzi batožinou."

23 Bezali a doviedli ho odtiaľ. A keď sa postavil medzi ľud od pleca nahor prevyšoval všetok ľud.

24 Vtedy Samuel povedal všetkému ľudu: "Pozrite, akého si Pán vyvolil! Veď mu niet podobného v celom národe!" Nato zajasal všetok ľud a volal: "Nech žije kráľ!"

25 Potom Samuel rozpovedal ľudu kráľovské právo, napísal to do knihy a uložil pred Pánom. A Samuel prepustil všetok ľud, každého domov.

26 Aj Šaul išiel domov do Gabay a sprevádzal ho oddiel tých, ktorým sa Boh dotkol srdca.

27 Ale beliálovi synovia hovorili: "Čože nám tento pomôže?" Opovrhli ním a nedoniesli mu dary. On však akoby ani nepočul.

1 Amončan Nachas vytiahol a obliehal Jábes v Galaáde. Tu všetci mužovia z Jábesu povedali Nachasovi: "Uzavri s nami zmluvu, budeme ti slúžiť!"

2 Amončan Nachas im odpovedal: "Tak s vami uzavriem zmluvu, že každému z vás vylúpim pravé oko a urobím to na potupu celého Izraela."

3 Starší z Jábesu mu hovorili: "Daj nám sedem dní, pošleme poslov do všetkých krajov Izraela a ak nebude nikoho, kto by nás zachránil, poddáme sa ti!"

4 Poslovia potom išli do Šaulovej Gabay, rozpovedali vec tak, že to ľud počul, a všetok ľud pozdvihol hlas a plakal.

5 Vtom prichádzal z poľa Šaul, za volmi. Šaul sa opýtal: "Čo je ľuďom, že plačú?" A rozpovedali mu položenie obyvateľov Jábesu.

6 Keď počul tie slová, vnikol doň Pánov duch a veľmi sa rozhneval.

7 Vzal záprah volov, rozsekal ich a po posloch rozposlal do všetkých krajov Izraela s odkazom: "Kto nepôjde za Šaulom a za Samuelom, toho dobytok pochodí takto!" Vtedy na ľud padla Božia bázeň a vytiahli ako jeden muž.

8 V Bezeku ich spočítal: synov Izraela bolo tristotisíc a mužov z Júdska tridsaťtisíc.

9 Poslom však, ktorí prišli, vraveli: "Takto povedzte obyvateľom galaádskeho Jábesu: Zajtra, keď sa rozohreje slnko, príde vám záchrana." Poslovia išli a ohlásili to obyvateľom Jábesu, ktorí sa potešili.

10 Vtedy obyvatelia Jábesu povedali: "Zajtra sa vám poddáme, urobte s nami, čo sa vám bude páčiť."

11 Nasledujúceho dňa rozdelil Šaul ľud na tri oddiely, za rannej stráže vnikli do tábora a kým sa rozohrial deň, Amončanov porazil. Zvyšky rozprášili tak, že dvaja z nich nezostali pokope.

12 Vtedy hovoril ľud Samuelovi: "Ktorí sú to, čo vraveli: "Šaul má nad nami kraľovať?!" Dajte tých chlapov, zabijeme ich!"

13 Ale Šaul povedal: "Dnes nebude usmrtený nik, lebo dnes Pán zachránil Izrael."

14 Samuel povedal ľudu: "Poďte, pôjdeme do Galgaly a obnovíme tam kráľovstvo!"

15 Všetok ľud išiel teda do Galgaly a tam, v Galgale, pred Pánovou tvárou ustanovili Šaula za kráľa. Obetovali tam niektoré obety a Šaul i všetci mužovia Izraela sa tam veľmi radovali.

1 Samuel povedal celému Izraelu: "Vidíte, že som počúval váš hlas vo všetkom, čo ste mi vraveli, a ustanovil som nad vami kráľa!

2 A tak teraz kráľ kráča pred vami! Ja však som zostarel a ošedivel a moji synovia sú tu medzi vami! Ja som kráčal pred vami od svojej mladosti až po dnešný deň.

3 Hľa, tu som, vypovedajte proti mne pred Pánom a pred jeho pomazaným! Komu som vzal vola? Komu som vzal osla? Koho som utláčal? Koho som ubíjal? Z čej ruky som prijal úplatok a prižmúril som oči? Chcem vám nahradiť."

4 Odpovedali mu: "Neutláčal a neubíjal si nás, ani si z ničej ruky nič neprijal."

5 Povedal im: "Nech je Pán proti vám svedkom a nech je svedkom tohoto dňa jeho pomazaný, že ste nenašli nič v mojej ruke!" Oni odpovedali: Nech je svedkom!"

6 Vtedy Samuel hovoril ľudu: "Ten Pán, ktorý vzbudil Mojžiša a Árona a ktorý vyviedol vašich otcov z Egypta.

7 Nuž postavte sa teraz, nech sa súdim s vami pred Pánom pre všetky Pánove dobrodenia, ktoré preukázal vám i vašim otcom!

8 Keď Jakub prišiel do Egypta, volali vaši otcovia k Pánovi. Nato Pán poslal Mojžiša a Árona, ktorí vyviedli vašich otcov z Egypta; potom ich usadil na tomto mieste.

9 Ale zabudli na Pána, svojho Boha, preto ich vydal do ruky Sisaru, vojvodcu z Chasoru, do ruky Filištíncov a do ruky moabského kráľa, ktorí bojovali proti nim.

10 Vtedy volali k Pánovi a vraveli: "Zhrešili sme, veď sme opustili Pána a slúžili sme bálom a aštartám. Vysloboď nás teraz z ruky našich nepriateľov, budeme ti slúžiť!"

11 Nato Pán poslal Jerobála, Badana, Jefteho a Samuela, ktorí vás vyslobodili z ruky vašich okolitých nepriateľov, i mohli ste bývať v bezpečí.

12 Keď ste však videli, že kráľ Amončanov Naás tiahne proti vám, hovorili ste mi: "Nie! Ale nech kraľuje nad nami kráľ" - hoci vaším kráľom je Pán, váš Boh.

13 Teraz, hľa, tu je kráľ, ktorého ste si zvolili, ktorého ste si žiadali! Hľa, Pán postavil nad vami kráľa!

14 Ak sa budete báť Pána a budete mu slúžiť, ak budete počúvať na jeho hlas a nebudete strpčovať Pánovu tvár, budete aj vy, aj kráľ, ktorý nad vami panuje, nasledovať Pána.

15 Ale ak nebudete počúvať Pánov hlas a budete strpčovať Pánovu tvár, bude Pánova ruka proti vám (a proti vašim otcom).

16 Teraz sa však postavte a pozerajte sa na túto veľkú vec, ktorú Pán urobí pred vašimi očami!

17 Či nie je dnes deň žatvy pšenice? Budem volať k Pánovi a dá hromobitie a dážď. Tak sa dozviete a uvidíte, že je veľká vaša vina, ktorej ste sa dopustili pred Pánovými očami, keď ste si žiadali kráľa."

18 Vtedy Samuel volal k Pánovi a Pán dal v ten deň hromobitie a dážď. A všetok ľud sa veľmi bál Pána a Samuela.

19 A všetok ľud hovoril Samuelovi: "Modli sa za svojich sluhov k Pánovi, svojmu Bohu, aby sme nepomreli! Veď sme ku všetkým svojim hriechom pripojili vinu, že sme si žiadali kráľa!"

20 Samuel odpovedal ľudu: "Nebojte sa! Vy ste popáchali všetko toto zlo, ale sa len neodďaľujte od Pána a slúžte Pánovi celým svojím srdcom!

21 A nevzďaľujte sa za ničomnosťami, ktoré nepomôžu a nezachránia, pretože sú ničomnosťou!

22 Lebo Pán nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, pretože sa Pánovi zaľúbilo urobiť vás veľkým národom.

23 Aj odo mňa nech je ďaleko, žeby som sa prehrešil proti Pánovi a žeby som sa prestal za vás modliť! Ba budem vás učiť dobrej a pravej ceste.

24 Len sa bojte Pána a slúžte mu verne celým svojím srdcom, veď vidíte, aké veľké veci urobil s vami!

25 Ale ak budete páchať zlo, zahyniete aj vy, aj váš kráľ!

Jn 12,37-13,20


37 Hoci pred nimi robil také znamenia, neverili v neho;

38 aby sa splnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš: "Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali, a Pánovo rameno sa komu zjavilo?"

39 Preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš ešte povedal:

40 "Oslepil im oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli a srdcom nechápali a neobrátili sa - aby som ich nemohol uzdraviť"

41 Toto povedal Izaiáš, lebo videl jeho slávu a hovoril o ňom.

42 A predsa aj mnohí poprední muži uverili v neho, ale pre farizejov sa nepriznali k tomu, aby ich nevylúčili zo synagógy,

43 lebo ľudskú slávu mali radšej ako slávu Božiu.

44 Ježiš zvolal: "Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal.

45 A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal.

46 Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách.

47 Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť.

48 Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň.

49 Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť.

50 A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec."

1 Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.

2 Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil,

3 Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza,

4 vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa.

5 Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.

6 Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: "Pane, ty mi chceš umývať nohy?"

7 Ježiš mu odpovedal: "Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš."

8 Peter mu povedal: "Nikdy mi nebudeš umývať nohy!" Ježiš mu odpovedal: "Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou."

9 Šimon Peter mu vravel: "Pane, tak potom nielen nohy, , ale aj ruky a hlavu!"

10 Ježiš mu na to: "Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci."

11 Vedel totiž, kto ho zradí, - preto povedal: "Nie všetci ste čistí."

12 Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: "Chápete, čo som vám urobil?

13 Vy ma oslovujete: "Učiteľ" a: "Pane" a dobre hovoríte, lebo to som.

14 Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať.

15 Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.

16 Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.

17 Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte.

18 Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: "Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu."

19 Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som.

20 Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal."

Ž 66,1-12


1 Zbormajstrovi. Pieseň. Žalm. Jasaj Bohu, celá zem;

2 hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu.

3 Hovorte Bohu: "Aké úžasné sú tvoje diela. Pre tvoju nesmiernu moc budú sa ti líškať tvoji nepriatelia.

4 Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva, nech ospevuje tvoje meno."

5 Poďte a pozrite na Božie diela; úžas budia skutky, ktoré koná ľuďom.

6 More premieňa na suchú zem, rieku možno prejsť suchou nohou; preto sa tešíme z neho.

7 Svojou mocou panuje naveky, očami pozoruje národy; aby sa buriči nevypínali.

8 Velebte, národy, nášho Boha a rozhlasujte jeho chválu;

9 on dal život našej duši a chráni naše nohy pred pádom.

10 Veď ty, Bože, si nás vyskúšal, pretavil si nás ohňom, ako sa taví striebro.

11 Voviedol si nás do osídla, na plecia si nám naložil súženia.

12 Nechal si ľudí chodiť po našich hlavách; prešli sme cez oheň a cez vodu, ale napokon si nám dal pookriať.