Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Sofoniáša - kapitola 2


1 Zhromaždite a pozbierajte sa, vy, nehanebný národ,

2 skôr než porodí rozhodnutie a odletí deň ako pleva. Skôr než príde na vás blčiaci Pánov hnev, skôr než príde na vás deň Pánovho hnevu.

3 Hľadajte Pána, všetci pokorní zeme, ktorí konáte podľa jeho práva, hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru, možno, že sa schováte v deň Pánovho hnevu.

4 Lebo Gaza bude opustená a Askalon pustatinou, Azot rozoženú za bieleho dňa a Akaron vyhubia.

5 Beda obyvateľom pomorského pásu, národu Kréťanov! Pánovo slovo je proti vám, Kanaán, krajina Filištíncov: "Vyhubím ťa, že nebudeš mať občanov."

6 Pomorský pás bude nivou, stepou pre pastierov a košiarom pre stáda.

7 A pomorský pás bude patriť, zvyškom Júdovým, tam sa budú pásť, v domoch Askalona budú za večera košiariť, lebo ich navštívi Pán, ich Boh, a obráti ich osud.

8 "Počul som hanobenie Moabu a rúhanie synov Amona, keď znevažovali môj ľud a rozťahovali sa na jeho území.

9 Preto ako žijem - hovorí Pán zástupov, Boh Izraelov - Moab bude ako Sodoma a Amončania ako Gomora, poľom tŕnia, soľnou baňou a pustatinou naveky. Zvyšky môjho ľudu ich vyplienia a ostatok môjho národa sa ich zmocní."

10 Toto ich zastihne pre ich pýchu, pretože hanobili a vyvyšovali sa nad národ Pána zástupov.

11 Pán bude hrozný proti nim, veď vykántri všetkých bohov zeme a jemu sa bude klaňať každý zo svojej vlasti, všetky ostrovy národov.

12 "Aj vy, Etiópci... Tí sú prebodnutí mojím mečom!"

13 Vystrie ruku proti severu a znivočí Asýrsko, Ninive urobí opusteným, vyschnutým ako pustatina.

14 Uprostred neho budú ležať stáda, húfy rozličných zvierat; i pelikán a jež budú nocovať medzi jeho stĺpmi. Počúvaj! Vresk v oblokoch, havran na prahu, lebo cédrové trámy sú vytrhnuté.

15 Toto je mesta, ktoré plesalo, bývalo bezstarostne a hovorilo si v srdci: "Ja som a nikto viac!" Ako sa stalo pustatinou, ležiskom zveriny? Každý, kto popri ňom prejde, hvízda a máva rukou.