Liturgický kalendár - čítania zo Starého zákona
a evanjelium na dnes

Utorok 19. 09. 2023

Utorok 24. týždňa v Cezročnom období


Prvý list Timotejovi - 1 Tim 3, 1-13Milovaný, toto slovo je spoľahlivé: Kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele. Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť; nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani chamtivý; musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote. Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu cirkev?! Nemá to byť novoobrátenec, aby nespyšnel a neprepadol diablovmu odsúdeniu. Musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo, aby neupadol do opovrhnutia a do diablovho osídla.
Takisto diakoni majú byť cudní, nie dvojakí v reči, ani príliš oddaní vínu, ani žiadostiví mrzkého zisku, ale v čistom svedomí nech uchovávajú tajomstvo viery. Aj ich treba najprv vyskúšať; až potom, keď sa ukážu bez úhony, nech konajú službu.
Podobne aj ženy nech sú cudné, nie klebetné, triezve a verné vo všetkom.
Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy. Lebo tí, čo budú dobre konať svoju službu, získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

Žalm - Ž 101, 1-2b. 2c-3b. 5. 6


R: Ja chcem kráčať v nevinnosti srdca.

Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať, *
zahrať ti, Pane, na harfe.
Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života; *
kedyže prídeš ku mne? R.
Chcem kráčať v nevinnosti srdca *
uprostred svojej čeľade.
Nesprávne predsavzatia si nerobím, *
podvodníka mám v nenávisti. R.
Kto tajnostkársky ohovára blížneho, *
toho umlčím.
Kto má oko pyšné a srdce naduté, *
toho neznesiem. R.
Moje oči hľadajú verných v krajine, *
aby prebývali so mnou.
Kto kráča cestou poctivou, *
ten mi smie slúžiť. R.

Evanjelium podľa Lukáša - Lk 7, 11-17


Alelujový verš: Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.


Ježiš išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzal ju veľký zástup z mesta.
Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“
Potom pristúpil a dotkol sa már. Nosiči zastali a on povedal: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke.
Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili: „Veľký prorok povstal medzi nami“ a: „Boh navštívil svoj ľud.“ A táto zvesť o ňom sa rozšírila po celej Judei a po celom okolí.


Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.