Liturgický kalendár - čítania zo Starého zákona
a evanjelium na dnes

Sobota 26. 11. 2022

Sobota 34. týždňa v Cezročnom období


Zjavenie apoštola Jána - Zjv 22, 1-7


Mne, Jánovi, anjel ukázal rieku vody života, čistú ako krištáľ, vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia, z oboch strán rieky, je strom života, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie: každý mesiac dáva svoje ovocie a lístie stromu je na uzdravenie národov.
Už nikdy nebude nič prekliate. V ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť; budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán, Boh, a budú kraľovať na veky vekov.
Potom mi anjel povedal: „Tieto slová sú verné a pravdivé. Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má zanedlho stať. Áno, prídem čoskoro. Blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy.“

Žalm - Ž 95, 1-2. 3-5. 6-7


R: Príď, Pane Ježišu!

Poďte, plesajme v Pánovi, *
oslavujme Boha, našu spásu.
Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár *
a oslavujme ho žalmami. R.
Lebo Pán je veľký Boh *
a nad všetkými bohmi veľký kráľ.
V jeho moci sú zemské hlbiny *
a jemu patria aj nebotyčné šíty.
Jeho je more, veď on ho stvoril, *
i pevnina, ktorú stvárnili jeho ruky. R.
Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, *
kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.
Lebo on je náš Boh †
a my sme ľud jeho pastviny *
a ovce, ktoré vedie svojou rukou. R.

Evanjelium podľa Lukáša - Lk 21, 34-36


Alelujový verš: Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“


Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.