Liturgický kalendár - čítania zo Starého zákona
a evanjelium na dnes

Štvrtok 24. 11. 2022

Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov


Zjavenie apoštola Jána - Zjv 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a


Ja, Ján, som videl z neba zostupovať iného anjela, ktorý má veľkú moc, a jeho sláva ožiarila zem.
Zvolal mohutným hlasom: „Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov a skrýšou nečistej a odpornej zveri.
Potom jeden silný anjel vzal kameň veľký ako žarnov, hodil ho do mora a zvolal: „Takto prudko bude zvrhnutý Babylon, to veľké mesto, a viac ho nebude. Už v tebe nebude počuť hlas citaristov, hudobníkov, flautistov ani poľnicu; už v tebe nebude majster v nijakom remesle, ani zvuk mlyna v tebe už viac počuť nebude; svetlo lampy ti už nezasvieti a neozve sa v tebe hlas ženícha a nevesty, lebo tvoji kupci boli veľmoži na zemi a tvoje čary zviedli všetky národy.
Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi: „Aleluja! Spása, sláva a moc nášmu Bohu, lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy.
Veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojím smilstvom kazila zem, a z jej rúk vymáhal krv svojich služobníkov.“
A znova volali: „Aleluja! A dym z nej bude vystupovať na veky vekov!“
Potom mi povedal: „Napíš: Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu!“

Žalm - Ž 100, 2. 3. 4. 5


R: Blahoslavení tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu.

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, †
s radosťou slúžte Pánovi. *
S plesaním vstupujte pred jeho tvár. R.
Vedzte, že náš Pán je Boh; †
on je náš stvoriteľ a jemu patríme, *
sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. R.
Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály †
a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; *
chváľte ho a velebte jeho meno. R.
Lebo Pán je dobrý; †
jeho milosrdenstvo trvá naveky *
a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie. R.

Evanjelium podľa Lukáša - Lk 21, 20-28


Alelujový verš: Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď uvidíte, že vojsko obkľučuje Jeruzalem, vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu, a tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú, lebo to budú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané.
Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. Budú padať ostrím meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplní čas pohanov.
Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.
Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“


Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.