Liturgický kalendár - čítania zo Starého zákona
a evanjelium na dnes

Sobota 24. 09. 2022

Sobota 25. týždňa v Cezročnom období


Kniha Kazateľ - Kaz 11, 9 – 12, 8


Raduj sa, junák, vo svojej mladosti, nech je šťastné tvoje srdce v dňoch tvojich mladých liet. Kráčaj po cestách svojho srdca, kam ťa tvoje oči povedú. Ale vedz, že za to všetko Boh ťa na súd predvolá. Odstráň starosti zo svojho srdca a svoje telo chráň pred chorobou, lebo mladosť a bujarosť sú márne.
Mysli na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, prv, ako príde čas zármutku a priblížia sa roky, o ktorých povieš: „Tie nemám rád.“ Mysli na neho, kým sa ti nezatemní slnko i svetlo, mesiac a hviezdy a nevrátia sa mrákavy po daždi.
Keď sa ti začnú chvieť strážcovia domu a sklátia sa muži udatní, ženy, čo melú, ustanú v práci, lebo ich je málo, a tma zaľahne na tie, čo vyzerajú oknami, keď sa ti zavrú dvere od ulice a oslabne vrzgot žarnova, keď sa vstáva na spev vtáčika a utíchnu všetky dcéry spevavé; budú sa báť výšok a ľakať sa budú na cestách. Mandľovník zakvitne, kobylka sa bude plaziť a kapara sa rozsype, lebo človek pôjde do svojho večného domova a po námestí budú chodiť oplakávači.
Mysli na neho, kým sa nepretrhne strieborný povrazec a nerozbije zlatá čaša, kým nepraskne džbán pri prameni a nezlomí sa koleso na studni, kým sa nevráti prach do zeme, kde bol predtým, a duch sa nenavráti k Bohu, ktorý ho dal.
Márnosť nad márnosť, hovorí Kazateľ, všetko je márnosť.

Žalm - Ž 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14+17


R: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.

Človeka vraciaš do prachu *
a hovoríš: „Vráťte sa, synovia človeka!“
Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, *
a ako jedna nočná stráž. R.
Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen; *
sú ako bylina v rozpuku:
ráno kvitne a rastie, *
večer vädne a usychá. R.
Nauč nás rátať naše dni, *
aby sme našli múdrosť srdca.
Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? *
Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi. R.
Hneď zrána nás naplň svojou milosťou *
a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.
Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; †
upevňuj dielo našich rúk, *
dielo našich rúk upevňuj! R.

Evanjelium podľa Lukáša - Lk 9, 43b-45


Alelujový verš: Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Keď sa všetci divili všetkému, čo Ježiš robil, povedal svojim učeníkom: „Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.“
Lenže oni nechápali toto slovo. Bolo im zahalené, aby mu nerozumeli, ale báli sa ho opýtať na to slovo.


BB: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici


Kniha proroka Izaiáša - Iz 56, 1. 6-7


Toto hovorí Pán: „Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása, už príde, aj moja spravodlivosť, už sa zjaví.
A cudzincov, čo sa vinú k Pánovi, čo si ho ctia, čo milujú jeho meno a čo mu slúžia, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvätenia a pridŕžajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby. Ich žertvy a ich obety mi budú potešením na mojom oltári; veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.“

Žalm - Ž 84, 3. 4. 5+10. 11


R: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Túži a zmiera moja duša *
po nádvoriach Pánových.
Moje srdce i moje telo *
vznášajú sa k Bohu živému. R.
Veď aj vrabec si nájde príbytok *
a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá:
tvoje oltáre, Pane zástupov, *
môj kráľ a môj Boh. R.
Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome *
a bez prestania ťa velebia.
Bože, náš ochranca, pohliadni *
a pozri na tvár svojho pomazaného. R.
Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší *
než iných tisíce.
Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha *
ako prebývať v stanoch hriešnikov. R.

Evanjelium podľa Jána - Jn 2, 13-22


Alelujový verš: Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.
V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“
Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“
Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“
Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“
Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“
Ale on hovoril o chráme svojho tela.
Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

Dnešný deň obsahuje tieto varianty:

Prvý list Korinťanom - 1 Kor 3, 9c-11. 16-17


Bratia, vy ste Božia stavba.
Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus.
Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý – a ním ste vy.


Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.