Liturgický kalendár - čítania zo Starého zákona
a evanjelium na dnes

Štvrtok 20. 01. 2022

Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období


Prvá kniha Samuelova - 1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7


Keď sa Dávid vracal po porážke Filištínca domov, zo všetkých izraelských miest vychádzali ženy s bubienkami, veselým spevom a hrkálkami; spievali a tancovali v ústrety kráľovi Saulovi. Ženy tancovali a volali: „Saul porazil svojich tisíc a Dávid svojich desaťtisíc.“
Saul sa veľmi nahneval, nepáčila sa mu ich reč, a povedal: „Dávidovi dali desaťtisíc a mne dali tisíc. Čo mu ešte chýba okrem kráľovstva?“ A od toho dňa Saul na Dávida žiarlil.
Jonatanovi a všetkým svojim služobníkom Saul rozprával o tom, ako Dávida zabije. Ale Jonatan, Saulov syn, mal Dávida veľmi rád. Preto mu oznámil: „Môj otec Saul ťa chce zabiť. Ráno sa maj, prosím, na pozore; skry sa a neukazuj sa! Ja vyjdem so svojím otcom na pole a budem s ním stáť tam, kde sa budeš zdržiavať; budem s otcom hovoriť o tebe a čo sa dozviem, to ti oznámim.“
Jonatan hovoril svojmu otcovi Saulovi dobre o Dávidovi. Vravel mu: „Nech sa kráľ neprehreší proti svojmu služobníkovi Dávidovi, lebo on sa neprevinil proti tebe, ba jeho služby sú ti veľmi osožné. Vlastný život vystavil nebezpečenstvu, zabil Filištínca a Pán dal celému Izraelu veľké víťazstvo. Videl si to a radoval si sa. Prečo sa teda chceš prehrešiť proti nevinnej krvi, že chceš zavraždiť Dávida, ktorý je bez viny?“ Keď to Saul počul, pohnutý Jonatanovými slovami prisahal: „Ako žije Pán, nezomrie!“ Jonatan zavolal Dávida a všetko mu rozpovedal. Potom zaviedol Dávida k Saulovi a slúžil mu ako predtým.

Žalm - Ž 56, 2-3. 9-10b. 10c-11. 12-13


R: Na Boha sa ja spolieham a nebojím sa.

Zmiluj sa nado mnou, Bože,
lebo ma prenasleduje človek, *
každodenne ma napáda a utláča.
Moji nepriatelia ma prenasledujú deň čo deň *
a veľa je tých, čo bojujú proti mne, Najvyšší. R.
Ty vieš, koľko ráz som musel utekať: †
pozbieraj moje slzy do svojich nádob; *
či nie sú zapísané v tvojich účtoch?
Vtedy moji nepriatelia ustúpia, *
ešte v ten deň, keď budem volať: R.
áno, viem, že ty si môj Boh. †
Na Boha, ktorého slovo velebím, *
na Pána, ktorého slovo velebím, R.
na Boha sa ja spolieham *
a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?
Bože, ešte mám splniť sľuby, čo som tebe urobil; *
obety chvály ti prinesiem. R.

Evanjelium podľa Marka - Mk 3, 7-12


Alelujový verš: Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey i z Jeruzalema a z Idumey; ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí.
Tu povedal svojim učeníkom, že mu majú pripraviť loďku, aby ho zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním a kričali: „Ty si Boží Syn!“ Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali.


ORDINARIÁT OS a OZ SR: Svätého Šebastiána, mučeníka - hlavného patróna ordinariátu a titul katedrály


Prvý Petrov list - 1 Pt 3, 14-17


Milovaní, ak trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.
Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahanbili práve v tom, z čoho vás osočujú.
Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé.

Evanjelium podľa Matúša - Mt 10, 28-33


Alelujový verš: Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života.

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle.
Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca.
Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.
Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.


Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.