Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: 1Sam 16,1-17,37


Prvá kniha Samuelova, 16. kapitola

1 Pán povedal Samuelovi: "Dokedy ty budeš žialiť za Šaulom, hoci som ho ja zavrhol, aby nebol kráľom nad Izraelom? Naplň si roh olejom a choď! Posielam ťa k Betlehemčanovi Izaimu, lebo som si spomedzi jeho synov vyhliadol kráľa."

2 Samuel odpovedal: "Akože pôjdem? Keď to počuje Šaul, zabije ma." Pán povedal: "Vezmi si jalovicu zo stáda a povedz: "Prišiel som obetovať Pánovi.

3 Izaiho zavoláš na obetu a ja ti potom dám vedieť, čo máš robiť: pomažeš mi toho, ktorého ti označím."

4 Samuel urobil, čo mu rozkázal Pán, a išiel do Betlehema, kde mu starší mesta s obavami išli naproti a pýtali sa: "Je tvoj príchod pokojný?"

5 Odpovedal: "Pokojný! Prišiel som obetovať Pánovi. Posväťte sa, pôjdete so mnou na obetu!" Potom posvätil Izaiho a jeho synov a pozval ich na obetu.

6 Keď vkročil, videl Eliába a povedal si: "Isteže stojí pred Pánom jeho pomazaný."

7 Ale Pán povedal Samuelovi: "Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.

8 Nato Izai zavolal Abinadaba a priviedol ho pred Samuela. Ale povedal: "Ani tohto si nevyvolil Pán."

9 Izai priviedol Sarnu, ale povedal: "Ani toho si nevyvolil Pán."

10 Potom Izai priviedol pred Samuela svojich sedem synov, ale Samuel povedal: "Pán si nevyvolil z týchto."

11 Samuel sa spýtal Izaiho: "Sú to všetci mladíci?" Odpovedal: "Ešte chýba najmenší, ten pasie ovce." Samuel povedal Izaimu: "Pošli poň a daj ho doviesť sem, lebo si nezasadneme, kým nepríde sem."

12 Poslal poň a dal ho priviesť. Bol ryšavý, mal krásne oči a peknú postavu. A Pán povedal: "Vstaň, pomaž ho, lebo to je on!"

13 Nato Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida Pánov duch. Samuel potom vstal a odišiel do Rámy. -

14 Od Šaula však Pánov duch odstúpil a trápil ho zlý duch od Pána.

15 Vtedy vraveli Šaulovi jeho sluhovia: "Hľa, trápi ťa zlý duch od Pána.

16 Nech rozkáže náš pán a sluhovia, ktorí sú pred tebou, vyhľadajú ti muža, ktorý vie hrať na citare. Keď bude na tebe zlý duch od Pána, bude jeho ruka vyhrávať a uľaví sa ti."

17 Šaul povedal svojim sluhom: "Vyhliadnite mi muža, ktorý vie dobre hrať a priveďte ho ku mne!"

18 Ktorýsi zo sluhov povedal: "Poznám jedného zo synov Betlehemčana Izaiho, ktorý vie hrať. Je to mocný hrdina, bojovník, vyzná sa v reči, má postavu a Pán je s ním."

19 I poslal Šaul k Izaimu poslov s odkazom: "Pošli ku mne svojho syna Dávida, ktorý je pri ovciach!"

20 On naložil na osla chlieb, mech vína, jedno kozliatko a po svojom synovi Dávidovi to poslal Šaulovi.

21 Tak prišiel Dávid k Šaulovi a stal sa jeho sluhom. On si ho veľmi obľúbil a stal sa mu zbrojnošom.

22 A Šaul poslal Izaimu odkaz: "Nech ostane Dávid v mojej službe, lebo našiel milosť v mojich očiach!"

23 A keď prišiel na Šaula duch od Pána, vzal Dávid do ruky citaru a hral. Šaulovi sa uľavilo a bolo mu lepšie, zlý duch od neho odstúpil.

Prvá kniha Samuelova, 17. kapitola

1 Filištínci zhromaždili vojsko na boj, zoskupili sa v Sochu, ktoré je v Júdsku, a táborili medzi Sochom a Azekou v Efes Dammim.

2 Šaul a izraelskí mužovia sa zhromaždili a táborili v Terebintovom údolí a zriadili sa do boja proti Filištíncom.

3 Filištínci stáli na návrší z tejto a Izraeliti na návrší z tamtej strany; medzi nimi bolo údolie.

4 Tu z tábora Filištíncov vystúpil muž, prostredník, menom Goliáš z Gétu. Bol vysoký šesť lakťov a jednu piaď.

5 Na hlave mal kovovú prilbu, oblečený bol do šupinatého panciera. Váha panciera bola päťtisíc šeklov kovu.

6 Na nohách mal kovové holene, na pleci kovový oštep.

7 Rukoväť jeho kopije bola ako návoj, ostrie jeho kopije vážilo šesťsto šeklov železa. Pred ním kráčal jeho štítonoš.

8 Zastal si a volal na izraelské šíky: "Prečo nastupujete do boja? Či som ja nie Filištínec a vy Šaulovi sluhovia? Vyberte si muža a nech zostúpi ku mne!

9 Ak bude vládať bojovať so mnou a porazí ma, budeme vašimi sluhami, ale ak ho premôžem a porazím ja, budete vy našimi sluhami a budete nám slúžiť."

10 Potom Filištínec povedal: "Dnes som sa posmieval izraelským šíkom! Dajte mi muža, nech spolu bojujeme!"

11 Keď Šaul a celý Izrael počul tieto slová Filištínca, naľakali sa a veľmi sa báli.

12 Dávid však bol synom toho Efratejca z júdskeho Betlehema, ktorý sa volal Izai a mal osem synov. V Šaulových dňoch bol už starcom medzi mužmi.

13 Traja najstarší Izaiho synovia išli za Šaulom do boja. Mená jeho troch synov, ktorí išli do boja, boli: prvorodený Eliáb, druhý Abinadab a tretí Sama.

14 Dávid bol najmladší. Traja najstarší išli teda za Šaulom.

15 Dávid odchádzal od Šaula do Betlehema pásť ovce svojho otca.

16 A Filištínec sa približoval ráno i večer a staval sa štyridsať dní.

17 Vtedy povedal Izai svojmu synovi Dávidovi: "Vezmi svojim bratom efu týchto pražených zŕn a týchto desať chlebov a bež za svojimi bratmi do tábora!

18 A týchto desať hrudiek syra vezmi plukovníkovi! Svojich bratov navštív s pozdravom a dones ich žold!

19 Šaul, oni, aj všetci izraelskí mužovia sú v Terebintovom údolí v boji s Filištíncami."

20 Dávid včasráno vstal, ovce zveril pastierovi, vybral sa a šiel, ako mu kázal Izai. Keď došiel k vozatajstvu, vojsko, ktoré išlo do šíku, prepuklo v bojový výkrik.

21 Nastúpili Izraeliti aj Filištínci, šík proti šíku.

22 Dávid zložil svoju batožinu do rúk strážcu batožiny, potom bežal do šíku a spýtal sa svojich bratov, či sa majú dobre.

23 Ako sa s nimi zhováral, vystúpil zo šíku Filištíncov muž, prostredník, Filištínec Goliáš z Gétu, a hovoril ako obvykle. A Dávid to počul.

24 Keď Izraeliti uvideli toho muža, všetci utekali pred ním a veľmi sa báli.

25 Akýsi Izraelita hovoril: "Vidíte toho muža, čo vystupuje? Prichádza hanobiť Izrael. Muža ktorý ho porazí, urobí kráľ veľmi bohatým, dá mu svoju dcéru a dom jeho otca oslobodí v Izraeli od dane."

26 Nato sa Dávid pýtal mužov, ktorí stáli vedľa neho: "Čo môže čakať muž, ktorý porazí toho Fiiištínca a sníme hanbu z Izraela? Veď ktože je tento neobrezaný Filištínec, že hanobí šíky živého Boha!"

27 A ľudia mu povedali to isté: To a to dostane muž, ktorý ho porazí.

28 Keď počul jeho najstarší brat Eliáb, ako sa zhovára s mužmi, Eliáb sa nahneval na Dávida a povedal: "Načo si prišiel a komu si zveril tých niekoľko oviec na pastve? Ja poznám tvoju namyslenosť a zlobu tvojho srdca, že si prišiel, aby si videl vojnu."

29 Dávid odpovedal: "Nuž čože som urobil? Či sú to nie iba reči?"

30 Obrátil sa od neho k inému a opýtal sa to isté a ľudia mu odpovedali ako prv. -

31 I rozchýrili sa reči, ktoré hovoril Dávid, oznámili ich Šaulovi a on si ho dal priviesť.

32 Dávid hovoril Šaulovi: "Nech neklesá srdce nikomu pre neho! Tvoj sluha pôjde a bude bojovať s tým Filištíncom."

33 Šaul povedal Dávidovi: "Nemôžeš ísť proti tomu Fillštíncovi a bojovať s ním. Veď si chlapec, on však bojovník od mladi!"

34 Ale Dávid vravel Šaulovi: "Tvoj sluha bol u svojho otca pastierom oviec. A keď prišiel lev (alebo medveď a uchytil ovcu zo stáda,

35 vykročil som za ním, zrazil som ho a vytrhol som mu z pyska. Ak sa však postavil proti mne, chytil som ho za bradu, zrazil som ho a usmrtil.

36 Aj leva, aj medveďa zrazil tvoj sluha a tento neobrezaný Filištínec bude ako jeden z nich, lebo hanobil šíky živého Boha."

37 Dávid hovoril ešte: "Pán, ktorý ma vytrhol z moci leva a z moci medveďa, on ma vyslobodí aj z moci tohoto Filištínca." Nato Šaul povedal Dávidovi: "Choď a Pán nech je s tebou!" -