Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Jn 12,37-13,20


Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola

37 Hoci pred nimi robil také znamenia, neverili v neho;

38 aby sa splnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš: "Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali, a Pánovo rameno sa komu zjavilo?"

39 Preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš ešte povedal:

40 "Oslepil im oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli a srdcom nechápali a neobrátili sa - aby som ich nemohol uzdraviť"

41 Toto povedal Izaiáš, lebo videl jeho slávu a hovoril o ňom.

42 A predsa aj mnohí poprední muži uverili v neho, ale pre farizejov sa nepriznali k tomu, aby ich nevylúčili zo synagógy,

43 lebo ľudskú slávu mali radšej ako slávu Božiu.

44 Ježiš zvolal: "Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal.

45 A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal.

46 Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách.

47 Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť.

48 Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň.

49 Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť.

50 A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec."

Evanjelium podľa Jána, 13. kapitola

1 Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.

2 Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil,

3 Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza,

4 vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa.

5 Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.

6 Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: "Pane, ty mi chceš umývať nohy?"

7 Ježiš mu odpovedal: "Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš."

8 Peter mu povedal: "Nikdy mi nebudeš umývať nohy!" Ježiš mu odpovedal: "Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou."

9 Šimon Peter mu vravel: "Pane, tak potom nielen nohy, , ale aj ruky a hlavu!"

10 Ježiš mu na to: "Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci."

11 Vedel totiž, kto ho zradí, - preto povedal: "Nie všetci ste čistí."

12 Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: "Chápete, čo som vám urobil?

13 Vy ma oslovujete: "Učiteľ" a: "Pane" a dobre hovoríte, lebo to som.

14 Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať.

15 Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.

16 Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.

17 Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte.

18 Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: "Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu."

19 Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som.

20 Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal."