SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Pre webmastrov
 • Napíšte nám
 • KONKORDANCIA !!!
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 1 Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil pristúpili k nemu jeho učeníci.
  Pridaj záložku 2 Otvoril ústa a učil ich:
  Pridaj záložku 3 Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
  Pridaj záložku 4 Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
  Pridaj záložku 5 Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
  Pridaj záložku 6 Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
  Pridaj záložku 7 Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
  Pridaj záložku 8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
  Pridaj záložku 9 Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
  Pridaj záložku 10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
  Pridaj záložku 11 Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť;
  Pridaj záložku 12 radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.
  Pridaj záložku 13 Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju Ľudia pošliapali.
  Pridaj záložku 14 Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.
  Pridaj záložku 15 Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome.
  Pridaj záložku 16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.
  Pridaj záložku 17 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.
  Pridaj záložku 18 Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.
  Pridaj záložku 19 Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.
  Pridaj záložku 20 Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.
  Pridaj záložku 21 Počuli ste, že otcom bolo povedané: "Nezabiješ!" Kto by teda zabil, pôjde pred súd.
  Pridaj záložku 22 No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: "Hlupák," pôjde pred veľradu. A kto mu povie: "Ty bohapustý blázon," pôjde do pekelného ohňa.
  Pridaj záložku 23 Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe,
  Pridaj záložku 24 nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.
  Pridaj záložku 25 Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia.
  Pridaj záložku 26 Veru hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.
  Pridaj záložku 27 Počuli ste, že bolo povedané: "Nescudzoložíš!"
  Pridaj záložku 28 No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.
  Pridaj záložku 29 Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.
  Pridaj záložku 30 A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.
  Pridaj záložku 31 Ďalej bolo povedané: "Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!"
  Pridaj záložku 32 No ja vám hovorím: "Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.
  Pridaj záložku 33 A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: "Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal."
  Pridaj záložku 34 No ja vám hovorím: "Vôbec neprisahajte - ani na nebo, lebo ono je Božím trónom,
  Pridaj záložku 35 ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa,
  Pridaj záložku 36 ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym.
  Pridaj záložku 37 Ale vaša reč nech je "áno - áno," "nie - nie". Čo je navyše, pochádza od Zlého.
  Pridaj záložku 38 Počuli ste, že bolo povedané: "Oko za oko a zub za zub.
  Pridaj záložku 39 No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé.
  Pridaj záložku 40 Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty nechaj aj plášť.
  Pridaj záložku 41 A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve.
  Pridaj záložku 42 Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.
  Pridaj záložku 43 Počuli ste, že bolo povedané: "Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa."
  Pridaj záložku 44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú,
  Pridaj záložku 45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.
  Pridaj záložku 46 Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici?
  Pridaj záložku 47 A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?
  Pridaj záložku 48 Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.
  Pridaj záložku 1 Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.
  Pridaj záložku 2 Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
  Pridaj záložku 3 Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá,
  Pridaj záložku 4 aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
  Pridaj záložku 5 A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
  Pridaj záložku 6 Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
  Pridaj záložku 7 Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.
  Pridaj záložku 8 Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.
  Pridaj záložku 9 Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno,
  Pridaj záložku 10 príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi.
  Pridaj záložku 11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes
  Pridaj záložku 12 A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
  Pridaj záložku 13 A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
  Pridaj záložku 14 Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí.
  Pridaj záložku 15 Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.
  Pridaj záložku 16 A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
  Pridaj záložku 17 Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár,
  Pridaj záložku 18 aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
  Pridaj záložku 19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú.
  Pridaj záložku 20 V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú.
  Pridaj záložku 21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
  Pridaj záložku 22 Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle.
  Pridaj záložku 23 Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?!
  Pridaj záložku 24 Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.
  Pridaj záložku 25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?
  Pridaj záložku 26 Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?
  Pridaj záložku 27 A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu?
  Pridaj záložku 28 A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú;
  Pridaj záložku 29 a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich.
  Pridaj záložku 30 Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?!
  Pridaj záložku 31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: "Čo budeme jesť?" alebo: "Čo budeme piť?" alebo: "Čo si oblečieme?"!
  Pridaj záložku 32 Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.
  Pridaj záložku 33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
  Pridaj záložku 34 Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.
  Pridaj záložku 1 Nesúďte, aby ste neboli súdení.
  Pridaj záložku 2 Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.
  Pridaj záložku 3 Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?
  Pridaj záložku 4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: "Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka" - a ty máš v oku brvno?!
  Pridaj záložku 5 Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.
  Pridaj záložku 6 Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.
  Pridaj záložku 7 Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
  Pridaj záložku 8 Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.
  Pridaj záložku 9 Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb?
  Pridaj záložku 10 Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada?
  Pridaj záložku 11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.
  Pridaj záložku 12 Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.
  Pridaj záložku 13 Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú.
  Pridaj záložku 14 Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!
  Pridaj záložku 15 Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.
  Pridaj záložku 16 Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy?
  Pridaj záložku 17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie.
  Pridaj záložku 18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.
  Pridaj záložku 19 Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.
  Pridaj záložku 20 Teda po ich ovocí ich poznáte.
  Pridaj záložku 21 Nie každý, kto mi hovorí: "Pane, Pane," vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
  Pridaj záložku 22 Mnohí mi v onen deň povedia: "Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?"
  Pridaj záložku 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!
  Pridaj záložku 24 A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
  Pridaj záložku 25 Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.
  Pridaj záložku 26 A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku.
  Pridaj záložku 27 Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.
  Pridaj záložku 28 Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením,
  Pridaj záložku 29 lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 24.1.2018
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (. deň):


  Liturgické čítania na dnes:
  1:
  Ž:
  E:

  Liturgické čítania na zajtra:
  1:
  Ž:
  E:


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1:
  Ž:
  E:
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky