SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Pre webmastrov
 • Napíšte nám
 • KONKORDANCIA !!!
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 1 Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora.
  Pridaj záložku 2 Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých.
  Pridaj záložku 3 Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi.
  Pridaj záložku 4 Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci.
  Pridaj záložku 5 Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: "Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?"
  Pridaj záložku 6 Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí.
  Pridaj záložku 7 Filip mu odpovedal: "Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok."
  Pridaj záložku 8 Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal:
  Pridaj záložku 9 "Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých?"
  Pridaj záložku 10 Ježiš povedal: "Usaďte ľudí!" Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc.
  Pridaj záložku 11 Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli.
  Pridaj záložku 12 Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: "Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar!"
  Pridaj záložku 13 Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov.
  Pridaj záložku 14 Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: "Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet."
  Pridaj záložku 15 Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám.
  Pridaj záložku 16 Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru,
  Pridaj záložku 17 nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo, a Ježiš k nim ešte neprišiel.
  Pridaj záložku 18 Dul silný vietor a more bolo rozbúrené.
  Pridaj záložku 19 Veslovali tak dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi, a zľakli sa.
  Pridaj záložku 20 Ale on im povedal: "To som ja, nebojte sa!"
  Pridaj záložku 21 Chceli ho vziať na loď, ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili.
  Pridaj záložku 22 Na druhý deň si zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že sa učeníci odplavili sami.
  Pridaj záložku 23 A z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb, keď Pán vzdával vďaky.
  Pridaj záložku 24 No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša.
  Pridaj záložku 25 Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: "Rabbi, kedy si sem prišiel?"
  Pridaj záložku 26 Ježiš im odpovedal: "Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa.
  Pridaj záložku 27 Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou."
  Pridaj záložku 28 Povedali mu: "Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?"
  Pridaj záložku 29 Ježiš im odpovedal: "Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal."
  Pridaj záložku 30 Povedali mu: "Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš?
  Pridaj záložku 31 Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: "Dal im jesť chlieb z neba."
  Pridaj záložku 32 Ježiš im odvetil: "Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba.
  Pridaj záložku 33 Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpi z neba a dáva svetu život."
  Pridaj záložku 34 Povedali mu: "Pane, vždy nám dávaj taký chlieb."
  Pridaj záložku 35 Ježiš im povedal: "Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.
  Pridaj záložku 36 Ale už som vám povedal: Aj ste ma videli, a neveríte.
  Pridaj záložku 37 Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem,
  Pridaj záložku 38 lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho ktorý ma poslal.
  Pridaj záložku 39 A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň.
  Pridaj záložku 40 Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň."
  Pridaj záložku 41 Židia na neho šomrali, lebo povedal: "Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba,"
  Pridaj záložku 42 a hovorili: "Vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: "Zostúpil som z neba?!"
  Pridaj záložku 43 Ježiš im odpovedal: "Nešomrite medzi sebou!
  Pridaj záložku 44 Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň.
  Pridaj záložku 45 U Prorokov je napísané: "Všetkých bude učiť sám Boh." A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne.
  Pridaj záložku 46 Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca.
  Pridaj záložku 47 Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život.
  Pridaj záložku 48 Ja som chlieb života.
  Pridaj záložku 49 Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli.
  Pridaj záložku 50 Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť.
  Pridaj záložku 51 Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta."
  Pridaj záložku 52 Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: "Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!"
  Pridaj záložku 53 Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.
  Pridaj záložku 54 Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.
  Pridaj záložku 55 Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.
  Pridaj záložku 56 Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.
  Pridaj záložku 57 Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.
  Pridaj záložku 58 Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky."
  Pridaj záložku 59 Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume.
  Pridaj záložku 60 Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: "Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!"
  Pridaj záložku 61 Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: "Toto vás pohoršuje?
  Pridaj záložku 62 A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým?
  Pridaj záložku 63 Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život.
  Pridaj záložku 64 Ale niektorí z vás neveria." Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí.
  Pridaj záložku 65 A povedal: "Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec."
  Pridaj záložku 66 Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.
  Pridaj záložku 67 Ježiš povedal Dvanástim: "Aj vy chcete odísť?"
  Pridaj záložku 68 Odpovedal mu Šimon Peter: "Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života.
  Pridaj záložku 69 A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý."
  Pridaj záložku 70 Ježiš im odpovedal: "Nevyvolil som si vás Dvanástich?! A jeden z vás je diabol."
  Pridaj záložku 71 To hovoril o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, lebo on ho mal zradiť a bol jedným z Dvanástich.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 24.1.2018
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (. deň):


  Liturgické čítania na dnes:
  1:
  Ž:
  E:

  Liturgické čítania na zajtra:
  1:
  Ž:
  E:


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1:
  Ž:
  E:
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky