SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Pre webmastrov
 • Napíšte nám
 • KONKORDANCIA !!!
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 1 Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta s Jakubom. Každý prišiel so svojou rodinou:
  Pridaj záložku 2 Ruben, Simeon, Lévi a Júda,
  Pridaj záložku 3 Isachar, Zabulon a Benjamín,
  Pridaj záložku 4 Dan a Neftali, Gad a Aser.
  Pridaj záložku 5 Všetkých duší, vlastných Jakubových potomkov bolo sedemdesiat duší. Jozef bol už v Egypte.
  Pridaj záložku 6 Keď Jozef zomrel i jeho bratia a celé to pokolenie,
  Pridaj záložku 7 Izraeliti sa veľmi rozmnožili a rozrástli a boli takí mocní, že krajina bola nimi preplnená.
  Pridaj záložku 8 Keď potom v Egypte nastúpil nový kráľ ktorý Jozefa nepoznal,
  Pridaj záložku 9 povedal svojmu ľudu: "Hľa, izraelský ľud je mocnejší a početnejší ako my.
  Pridaj záložku 10 Podniknime niečo a šikovne zabráňme, aby sa ďalej nerozmnožoval a - keby nastala vojna - aby sa azda nepripojil k našim nepriateľom, nebojoval proti nám a potom z krajiny neodišiel."
  Pridaj záložku 11 I ustanovili nad ním pracovných dozorcov, aby ho utláčali ťažkými robotami: staval totiž faraónovi zásobovacie mestá Pitom a Rameses.
  Pridaj záložku 12 Ale čím viac ho utláčali, tým väčšmi sa rozmnožoval a rozrastal, takže sa Izraelitov priam desili.
  Pridaj záložku 13 Preto Egypťania neľudsky hnali Izraelitov do práce
  Pridaj záložku 14 a ich život robili neznesiteľným ťažkou robotou s hlinou a tehlami a rozličnými poľnými prácami - všetkými robotami, do ktorých ich násilne nútili.
  Pridaj záložku 15 A egyptský kráľ rozkázal hebrejským babiciam, z ktorých jedna sa volala Sefora a druhá Fua:
  Pridaj záložku 16 "Keď pomáhate Hebrejke pri pôrode, dávajte pozor na pohlavie! Ak je to chlapec, zabite ho, ak dievča, nech ostane nažive!"
  Pridaj záložku 17 Ale babice sa báli Boha a nerobili, ako im rozkázal egyptský kráľ; nechávali chlapcov nažive.
  Pridaj záložku 18 Tu si dal egyptský kráľ babice zavolať a povedal im: "Čo to robíte, že nechávate chlapcov nažive?!"
  Pridaj záložku 19 Babice však odpovedali faraónovi: "Hebrejky nie sú ako egyptské ženy, to sú zvieratá! Kým k nim dôjde babica, ony porodia."
  Pridaj záložku 20 Boh babiciam preukazoval dobrodenia a ľud vzrastal a silnel.
  Pridaj záložku 21 A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom.
  Pridaj záložku 22 Preto faraón rozkázal všetkému svojmu ľudu: "Každého chlapca, čo sa narodí Hebrejom, hoďte do Nílu, každé dievča nechajte žiť!"
  Pridaj záložku 1 Šiel istý muž z kmeňa Léviho a vzal si za ženu Léviho dcéru.
  Pridaj záložku 2 Žena počala a porodila syna. Keď videla, že je pekný, tri mesiace ho ukrývala.
  Pridaj záložku 3 Dlhšie ho však skrývať nemohla, preto vzala papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň chlapca a položila ho do tŕstia na brehu Nílu.
  Pridaj záložku 4 Ale jeho sestra si stala obďaleč, aby zvedela, čo s ním bude.
  Pridaj záložku 5 Tu prišla k Nílu faraónova dcéra vykúpať sa. Kým jej sprievodkyne chodili sem-tam po brehu Nílu, ona zbadala medzi trstinou košík. Poslala svoju slúžku, aby ho priniesla.
  Pridaj záložku 6 Keď ho otvorila, uvidela dieťa; bol to plačúci chlapec. Prišlo jej ho ľúto a povedala: "To je z hebrejských detí!"
  Pridaj záložku 7 Vtedy sa jeho sestra opýtala faraónovej dcéry: "Nemám ísť a zavolať ti hebrejskú dojku, ktorá by ti chlapca vychovala?"
  Pridaj záložku 8 A faraónova dcéra jej odvetila: "Choď!" Dievča išlo a zavolalo chlapcovu matku.
  Pridaj záložku 9 Faraónova dcéra jej povedala: "Vezmi tohoto chlapca a odchovaj mi ho! Odmením ťa." Žena chlapca vzala a chovala ho.
  Pridaj záložku 10 Keď chlapec dorástol, zaviedli ho k faraónovej dcére. Stal sa jej synom a ona mu dala meno Mojžiš, vraviac: "Veď som ho z vody vytiahla."
  Pridaj záložku 11 V tom čase, keď Mojžiš dorástol, vyšiel k svojim súkmeňovcom, aby videl ich ťažkú robotu. Tu videl, ako istý Egypťan bil jeho súkmeňovca, hebrejského brata.
  Pridaj záložku 12 I poobzeral sa a keď videl, že tam nebolo nikoho, Egypťana zabil a ukryl do piesku.
  Pridaj záložku 13 Na druhý deň vyšiel opäť a videl, ako sa dvaja hebrejskí mužovia bijú medzi sebou. I zavolal na útočníka: "Prečo biješ svojho blížneho?!"
  Pridaj záložku 14 On mu však odvetil: "Ktože ťa ustanovil nad nami za rozhodcu a sudcu?! Vari chceš zabiť aj mňa, ako si odpratal toho Egypťana?" Mojžiš sa preľakol a povedal si: "Tak, vec sa už rozniesla."
  Pridaj záložku 15 A keď sa o tej veci dozvedel faraón, pokúšal sa Mojžiša zabiť. Ale Mojžiš pred faraónom utiekol a usadil sa v kraji Madián, zdržoval sa pri studni.
  Pridaj záložku 16 Madiánsky kňaz mal sedem dcér. A ony prišli, čerpali vodu a nalievali ju do válovov, aby napojili ovce svojho otca.
  Pridaj záložku 17 Keď prišli pastieri a odháňali ich, Mojžiš vstal, zaujal sa ich a ovce im napojil.
  Pridaj záložku 18 Keď ony potom prišli k svojmu otcovi Raguelovi, on sa ich spýtal: "Prečo ste dnes prišli tak skoro?!"
  Pridaj záložku 19 Ony mu odpovedali: "Akýsi Egypťan sa nás zastal pred pastiermi, ba aj nám pomohol napojiť ovce!"
  Pridaj záložku 20 Tu on povedal svojim dcéram: "A kdeže je? Prečo ste (tam) nechali toho muža?! Zavolajte ho, nech si niečo zaje!"
  Pridaj záložku 21 A Mojžiš sa rozhodol, že uňho ostane. Potom dal Mojžišovi svoju dcéru Seforu,
  Pridaj záložku 22 ktorá mu porodila syna, a on ho nazval Gersamom, hovoriac: "Som prišelcom v cudzej krajine." (Potom mu porodila aj druhého a pomenoval ho Eliezerom, hovoriac: "Ozaj, Boh otca môjho je mojou pomocou, vyslobodil ma od faraónovho meča!")
  Pridaj záložku 23 Po dlhom čase egyptský kráľ zomrel, ale Izraeliti vzdychali pod robotou a kričali a ich volanie od roboty vystúpilo k Bohu.
  Pridaj záložku 24 Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu s Abrahámom Izákom a Jakubom.
  Pridaj záložku 25 A Boh zhliadol na Izraelitov a ujal sa ich.
  Pridaj záložku 1 Mojžiš pásol ovce svojho tesťa, madiánskeho kňaza Jetra. Keď raz hnal ovce na púšť, došiel k Božiemu vrchu Horeb.
  Pridaj záložku 2 Tu sa mu zjavil Boží anjel v ohnivom plameni z tŕňového kríka. Keď naň hľadel, videl, že tŕňový krík horí plameňom, ale nezhára.
  Pridaj záložku 3 Vtedy si Mojžiš povedal: "Pôjdem a obzriem si ten čudný jav. Prečo tŕňový krík nezhorí."
  Pridaj záložku 4 Keď Pán videl, že prichádza, aby si to obzrel, Boh naňho z tŕňového kríka zavolal: "Mojžiš, Mojžiš!" On odpovedal: "Tu som."
  Pridaj záložku 5 I hovoril mu: "Nepribližuj sa sem! Zobuj si z nôh obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá!"
  Pridaj záložku 6 A pokračoval: "Ja som Boh tvojho otca Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba." Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.
  Pridaj záložku 7 A Pán mu povedal: "Videl som utrpenie svojho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie pre pracovných dozorcov. Viem o jeho utrpení.
  Pridaj záložku 8 Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypťanov a vyviedol ho z tej krajiny do krajiny krásnej a priestrannej, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom, do bydlísk Kanaánčanov, Hetejcov, Amorejčanov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov.
  Pridaj záložku 9 A teraz došlo volanie Izraelitov ku mne a ja som videl útlak, ktorým ich Egypťania sužujú.
  Pridaj záložku 10 Preto poď, pošlem ťa k faraónovi! Vyvedieš môj ľud, Izraelitov, z Egypta!"
  Pridaj záložku 11 Tu Mojžiš povedal Bohu: "Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelitov z Egypta?!"
  Pridaj záložku 12 On mu povedal: "Ja budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal: keď vyvedieš ľud z Egypta, budete uctievať Boha na tomto vrchu."
  Pridaj záložku 13 Mojžiš povedal Bohu: "Ja pôjdem k Izraelitom a poviem im: "Boh vašich otcov ma poslal k vám." Oni sa budú pýtať: "Aké je jeho meno?" A čo im odpoviem?"
  Pridaj záložku 14 Boh povedal Mojžišovi: "Ja som, ktorý som!" - a dodal: "Toto povieš Izraelitom: "Ja-som" ma poslal k vám!"
  Pridaj záložku 15 A Boh Mojžišovi ešte povedal: "Pán, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, ma poslal k vám. Toto je moje meno naveky a takto ma budú spomínať z pokolenia na pokolenie.
  Pridaj záložku 16 Choď, zhromaždi starších Izraela a povedz im: "Zjavil sa mi Pán, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jakuba, a povedal mi: Bedlivo som vás pozoroval, aj to, čo sa s vami dialo v Egypte.
  Pridaj záložku 17 Preto som sa rozhodol, že vás vyvediem z egyptského utrpenia do krajiny Kanaánčanov, Hetejcov, Amorejčanov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom."
  Pridaj záložku 18 A oni poslúchnu tvoj hlas a pôjdeš ty a starší Izraela k egyptskému kráľovi a poviete mu: "Pán, Boh Hebrejov, nám prišiel v ústrety a teraz musíme ísť na tri dni cesty do púšte, aby sme Pánovi, nášmu Bohu, priniesli obetu."
  Pridaj záložku 19 Ja viem, že egyptský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak pod silnou rukou.
  Pridaj záložku 20 Preto zdvihnem svoju ruku a budem biť Egypťanov všetkými svojimi zázrakmi, ktoré na nich vykonám. Potom vás prepustí.
  Pridaj záložku 21 A vzbudím tomuto ľudu priazeň v očiach Egypťanov, takže keď pôjdete preč, nedajú vám odísť naprázdno.
  Pridaj záložku 22 Ženy si vyžiadajú od svojich susediek a spolubývajúcich zlaté a strieborné predmety a naložíte ich na svojich synov a na svoje dcéry, a tak vyplienite Egypt."
  Pridaj záložku 1 Mojžiš namietal: "A keď mi nebudú veriť a nebudú počúvať môj hlas, ale budú vravieť: "Nezjavil sa ti Pán!?"
  Pridaj záložku 2 Pán mu povedal: "Čo to máš v ruke?" On odvetil: "Palicu."
  Pridaj záložku 3 A on vravel: "Hoď ju na zem!" Keď ju hodil na zem, premenila sa na hada, takže Mojžiš pred ním utekal.
  Pridaj záložku 4 Potom Pán povedal Mojžišovi: "Načiahni ruku a chyť ho za chvost!" A keď načiahol ruku a chytil ho, premenil sa v jeho ruke na palicu.
  Pridaj záložku 5 "To preto, aby uverili, že sa ti zjavil Pán, Boh ich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba."
  Pridaj záložku 6 A Pán mu hovoril ďalej: "Vlož si ruku do záňadria!" I vložil si ruku do záňadria a keď ju vytiahol, ruka bola malomocná ako sneh.
  Pridaj záložku 7 Potom mu povedal: "Opäť si vlož ruku do záňadria!" On opäť vložil ruku do svojho záňadria a keď ju zo záňadria vytiahol, div, bola ako ostatné jeho telo.
  Pridaj záložku 8 "A keby ti neverili a nepočúvali na hlas prvého zázraku, uveria na hlas druhého zázraku.
  Pridaj záložku 9 A ak by neverili ani týmto dvom zázrakom a nepočúvali by tvoj hlas, potom vezmi trochu vody z Nílu a vylej ju na suchú zem. A voda, ktorú vezmeš z Nílu, premení sa na suchej zemi na krv."
  Pridaj záložku 10 Nato Mojžiš povedal Pánovi: "Nie tak, Pane! Ja nie som výrečný muž. Nebol som predtým a nie som ani teraz, odkedy sa rozprávaš so svojím sluhom, lebo mám nemotorné ústa a ťarbavý jazyk."
  Pridaj záložku 11 Pán mu odvetil: "A kto dáva človeku ústa, alebo kto ho robí nemým alebo hluchým, vidiacim alebo slepým? Azda nie ja, Pán?
  Pridaj záložku 12 A teraz len choď! Ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť!"
  Pridaj záložku 13 On však odpovedal: "Prosím, Pane, pošli niekoho iného!"
  Pridaj záložku 14 Tu sa Pán nahneval na Mojžiša a povedal: "Či nie je tvoj brat Áron, levita?! Viem, že on veľmi dobre rozpráva. On ti ide oproti a keď ťa uvidí, bude sa zo srdca radovať.
  Pridaj záložku 15 Ty mu porozprávaš a vložíš mu slová do úst a ja budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť.
  Pridaj záložku 16 On bude namiesto teba hovoriť ľudu; a tak on bude tvojimi ústami, kým ty budeš preň ako Boh.
  Pridaj záložku 17 Túto palicu si však zober do ruky, ňou budeš robiť zázraky!"
  Pridaj záložku 18 Tu Mojžiš šiel a vrátil sa k svojmu tesťovi Jetrovi a povedal mu: "Chcel by som ísť navštíviť svojich bratov v Egypte a pozrieť sa, či ešte žijú." Jetro odpovedal Mojžišovi: "Len choď v pokoji!"
  Pridaj záložku 19 A Pán povedal Mojžišovi ešte v Madiánsku: "Choď, vráť sa do Egypta, veď všetci, čo ti číhali na život, sú mŕtvi!"
  Pridaj záložku 20 Mojžiš vzal svoju ženu a svojich synov, vyložil ich na osla a vracal sa do Egypta. Do ruky si však vzal Božiu palicu.
  Pridaj záložku 21 A pán mu ešte povedal: "Keďže sa vraciaš do Egypta, dávaj pozor, aby si urobil pred faraónom všetky tie zázraky, nad ktorými som ti dal moc. Ja však zatvrdím jeho srdce a on neprepustí ľud.
  Pridaj záložku 22 Potom povieš faraónovi: Toto hovorí Pán: "Izrael je môj prvorodený syn."
  Pridaj záložku 23 Povedal som ti: Prepusť môjho syna, aby mi slúžil! Ty si však odmietol prepustiť ho. Preto ja usmrtím tvojho prvorodeného syna."
  Pridaj záložku 24 Na ceste počas nočného oddychu sa však naň oboril Pán a chcel ho usmrtiť.
  Pridaj záložku 25 Tu Sefora vzala ostrý kameň, obrezala predkožku svojho syna a dotkla sa jeho nôh a povedala: "Ženíchom krvi si mi!"
  Pridaj záložku 26 Potom ho nechal, lebo povedala: "Ženíchom krvi si pre obriezku."
  Pridaj záložku 27 Pán hovoril aj Áronovi: "Choď na púšť naproti Mojžišovi!" On šiel, stretol ho pri Božom vrchu a pobozkal ho.
  Pridaj záložku 28 A Mojžiš oznámil Áronovi všetky Pánove slová, ktorými ho vyslal, a všetky zázraky, ktoré mu prikázal.
  Pridaj záložku 29 Nato Mojžiš a Áron šli a zhromaždili starších Izraela.
  Pridaj záložku 30 Áron im predniesol všetky slová, ktoré Pán hovoril Mojžišovi, a on robil zázraky pred očami ľudu
  Pridaj záložku 31 a ľud uveril. A keď počuli, že Pán (sústrastne) pozoroval Izraelitov a videl ich utrpenie, padli na kolená a klaňali sa. V
  Pridaj záložku 1 Potom Mojžiš a Áron išli a vraveli faraónovi: "Toto ti odkazuje Pán, Boh Izraela: "Prepusť môj ľud, aby mi na púšti pripravil slávnosť!"
  Pridaj záložku 2 Faraón však odvetil: "Kto je Pán, aby so ho počúval a prepustil Izrael? Pána nepoznám a Izrael neprepustím!"
  Pridaj záložku 3 Vtedy mu povedali: "Zjavil sa nám Boh Hebrejov. Máme ísť na tri dni cesty do púšte a tam priniesť Pánovi, nášmu Bohu, obetu, aby nás nenavštívil morom alebo mečom."
  Pridaj záložku 4 Ale egyptský kráľ im odvetil: "Mojžiš a Áron, prečo chcete odviesť ľud od jeho práce? Len choďte za svojou robotou!"
  Pridaj záložku 5 A faraón ešte hovoril: "Ľudu v krajine je veľa a vy by ste im chceli dožičiť odpočinok od robôt?!"
  Pridaj záložku 6 A v ten istý deň faraón prikázal dozorcom a predákom ľudu:
  Pridaj záložku 7 "Nabudúce nedodávajte ľudu slamu na výrobu tehál ako doteraz. Sami nech si idú nazbierať slamy!
  Pridaj záložku 8 Ale vy žiadajte od nich také množstvo tehál, aké vyrábali doteraz. Nič im nezľavujte, lebo sú leniví! Veď prečo kričia: "Chceme odísť, chceme obetovať nášmu Bohu!"?
  Pridaj záložku 9 Robotou treba týchto ľudí pritisnúť, aby sa starali o ňu a nestarali sa o hlúpe reči!"
  Pridaj záložku 10 Dozorcovia (prác) a zapisovatelia šli a povedali ľudu: "Toto hovorí faraón: "Slamu vám už nedodám.
  Pridaj záložku 11 Sami si choďte zbierať slamu, kde nájdete! Z vašej úlohy sa však nič nezľaví!"
  Pridaj záložku 12 A ľud sa rozpŕchol po celej egyptskej krajine zbierať slamu na tehlu.
  Pridaj záložku 13 Dozorcovia však naliehali a vraveli: "Konajte si svoju prácu ako vtedy, keď bola slama!"
  Pridaj záložku 14 A bili izraelských predákov, na ktorých dozorcovia zvaľovali vinu a hovorili: "Prečo ste včera a dnes nevyhotovili také množstvo tehál ako doteraz?"
  Pridaj záložku 15 I pobrali sa predáci izraelského ľudu a sťažovali si u faraóna: "Prečo tak nakladáš so svojimi sluhami?
  Pridaj záložku 16 Slama sa nedodáva tvojim sluhom, ale "tehly - hovoria nám - len vyrábajte!" Ešte aj bijú tvojich sluhov! Veru, krivdíš svojmu ľudu!"
  Pridaj záložku 17 On však odvetil: "Leniví ste, leniví! Preto žiadate: "Chceme odísť, aby sme obetovali Pánovi."
  Pridaj záložku 18 A už sa berte, pracujte! Slama sa vám nedodá, ale množstvo tehál odovzdáte!"
  Pridaj záložku 19 Tu videli izraelskí predáci, že sú v zlom položení, lebo sa im prikazovalo: "Nič sa vám nezľaví z vašej dennej výroby tehál!"
  Pridaj záložku 20 Keď vyšli od faraóna, stretli sa s Mojžišom a Áronom ktorí na nich čakali, a povedali im:
  Pridaj záložku 21 "Nech vás vidí Pán a nech súdi! Veď ste nás urobili nenávidenými v očiach faraóna a jeho služobníkov. Meč ste mu vtisli do rúk, aby nás povraždil!"
  Pridaj záložku 22 Nato sa Mojžiš obrátil na Pána a prosil: "Pane prečo dávaš tomuto ľudu toľko trpieť?
  Pridaj záložku 23 Veď odvtedy, čo som vkročil k faraónovi, aby som hovoril v tvojom mene, on gniavi tento ľud a ty svoj národ vôbec nevyslobodzuješ!"
  Pridaj záložku 1 Pán odpovedal Mojžišovi: "Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi. Veď pod silnou rukou vás on prepustí a pod mocnou rukou vás aj vyženie zo svojej krajiny."
  Pridaj záložku 2 Potom Boh hovoril Mojžišovi: "Ja som Pán.
  Pridaj záložku 3 Ja som sa zjavoval Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi ako Všemohúci Boh, ale pod svojím menom Pán som sa im nedal poznať.
  Pridaj záložku 4 Uzavrel som s nimi aj svoju zmluvu, že im dám kanaánsku krajinu, kde bývali ako cudzinci.
  Pridaj záložku 5 Ja som počul aj nárek Izraelitov, ktorých ujarmili Egypťania, rozpamätal som sa na svoju zmluvu.
  Pridaj záložku 6 Preto povedz Izraelitom: "Ja som Pán a ja vás vyvediem spod jarma egyptskej roboty, vyslobodím vás z otroctva a vykúpim vás zdvihnutým ramenom a veľkými trestmi.
  Pridaj záložku 7 Vezmem si vás za svoj ľud a budem vaším Bohom a vy poznáte, že ja, Pán, som váš Boh, ktorý vás vyviedol spod jarma egyptských robôt."
  Pridaj záložku 8 Potom vás vovediem do krajiny, ktorú som slávnostne prisľúbil dať Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi. Ja, Pán, vám ju dám do vlastníctva!"
  Pridaj záložku 9 Mojžiš to oznámil Izraelitom, ale oni nechceli Mojžiša ani počúvať pre malomyseľnosť a pre ťarchu robôt.
  Pridaj záložku 10 Tu Pán hovoril Mojžišovi:
  Pridaj záložku 11 "Choď, povedz egyptskému kráľovi, faraónovi, nech prepustí Izraelitov zo svojej krajiny!"
  Pridaj záložku 12 Mojžiš však odpovedal Pánovi: "Hľa, Izraeliti ma nepočúvajú, akože ma poslúchne faraón, keď mám okrem toho nemotorné ústa?"
  Pridaj záložku 13 A pán znova hovoril s Mojžišom a Áronom a poslal ich k Izraelitom a k egyptskému kráľovi, faraónovi, aby vyviedli Izraelitov z egyptskej krajiny.
  Pridaj záložku 14 Títo sú poprední vo svojich rodoch: synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného: Henoch, Falu, Hesron a Charmi.
  Pridaj záložku 15 To sú popredné rodiny Rubenove. Simeonovi synovia: Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin, Soar a syn kanaánskej ženy Šaul. To sú popredné rodiny Simeonove.
  Pridaj záložku 16 Toto sú mená synov Léviho podľa ich pôvodu: Gerson, Kaát a Merari. A Lévi žil stotridsaťsedem rokov.
  Pridaj záložku 17 Gersonovi synovia: Lobni a Semei podľa svojich čeľadí.
  Pridaj záložku 18 Kaátovi synovia: Amram, Isaár, Hebron a Oziel. Kaát žil stotridsaťtri rokov.
  Pridaj záložku 19 Synovia Merariho: Moholi a Musi. To sú popredné rodiny podľa ich pôvodu.
  Pridaj záložku 20 Amram si vzal za ženu svoju tetu Jochabed a ona mu porodila Árona a Mojžiša. Amram žil stotridsaťsedem rokov.
  Pridaj záložku 21 Isaárovi synovia: Kore, Nefer a Zechri.
  Pridaj záložku 22 Ozielovi synovia: Misael, Elisafan a Setri.
  Pridaj záložku 23 Áron si vzal za ženu Aminadabovu dcéru, Nahasonovu sestru Alžbetu, a ona mu porodila Nadaba, Abiuho, Eleazara a Itamara.
  Pridaj záložku 24 Synovia Koreho: Aser, Elkana a Abiasaf. To sú popredné rodiny Koreovcov.
  Pridaj záložku 25 Áronov syn Eleazar si vzal za ženu z Futielových dcér a ona mu porodila Finésa. To sú poprední z rodín Léviho podľa svojich čeľadí.
  Pridaj záložku 26 To je ten Áron a ten Mojžiš, ktorým Pán povedal: "Vyveďte Izraelitov z egyptskej krajiny podľa ich skupín!"
  Pridaj záložku 27 To oni sa rozprávali s egyptským kráľom, faraónom, keď chceli vyviesť Izraelitov z Egypta. To bol Mojžiš a Áron.
  Pridaj záložku 28 V tom čase, keď Pán v egyptskej krajine hovoril Mojžišovi,
  Pridaj záložku 29 Pán povedal Mojžišovi: "Ja som Pán! Povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, čo som ti hovoril!"
  Pridaj záložku 30 Ale Mojžiš odpovedal Pánovi: "Veď ja mám nemotorné ústa, akože ma faraón vypočuje?"
  Pridaj záložku 1 Pán však povedal Mojžišovi: "Pozri, dávam ťa faraónovi za božstvo a tvoj brat Áron bude tvojím prorokom.
  Pridaj záložku 2 Ty mu rozpovieš všetko, čím som ťa poveril, a tvoj brat Áron bude hovoriť faraónovi, aby prepustil Izraelitov zo svojej krajiny.
  Pridaj záložku 3 Ja však zatvrdím faraónovo srdce, aby som urobil veľa svojich znamení a zázrakov v egyptskej krajine.
  Pridaj záložku 4 A faraón vás nebude počúvať, ja však položím svoju ruku na Egypťanov a za veľkých súdov vyvediem svoje voje a svoj izraelský ľud z Egypta.
  Pridaj záložku 5 Potom poznajú Egypťania, že ja som Pán, keď vystriem proti Egypťanom svoju ruku, aby som spomedzi nich vyviedol Izraelitov."
  Pridaj záložku 6 A Mojžiš a Áron urobili tak, ak im rozkázal Pán. Tak urobili.
  Pridaj záložku 7 Mojžiš mal osemdesiat rokov a Áron osemdesiattri rokov, keď rokovali s faraónom.
  Pridaj záložku 8 Pán ďalej hovoril Mojžišovi a Áronovi:
  Pridaj záložku 9 "Keď bude faraón od vás žiadať: "Nože, urobte zázrak!", povieš Áronovi: "Vezmi svoju palicu a hoď ju pred faraóna!", a premení sa na hadiu potvoru."
  Pridaj záložku 10 Potom Mojžiš a Áron išli k faraónovi a robili tak, ako im prikázal Pán. Áron hodil svoju palicu pred faraóna pred jeho služobníkov a ona sa premenila na hadiu potvoru.
  Pridaj záložku 11 Faraón dal však zavolať (svojich) mudrcov a čarodejníkov a oni, egyptskí zaklínači svojimi čarami urobili to isté:
  Pridaj záložku 12 Každý z nich hodil svoju palicu a ony sa premenili na hadie potvory. Áronova palica však požrala ich palice.
  Pridaj záložku 13 No faraónovo srdce zostalo tvrdé a nepočúvol ich, ako im predpovedal Pán.
  Pridaj záložku 14 Nato hovoril Pán Mojžišovi: "Faraónovo srdce je tvrdé. Nechce prepustiť ľud.
  Pridaj záložku 15 Zrána choď k faraónovi - on pôjde vtedy k vode - a na nílskom brehu mu podíď v ústrety! Palicu však, čo sa premenila na hada, vezmi si do ruky
  Pridaj záložku 16 a povie mu: "Pán, Boh Hebrejov, ma poslal k tebe s rozkazom. Prepusť môj ľud, aby mi slúžil na púšti! Ale ty si neposlúchol doteraz.
  Pridaj záložku 17 Preto toto hovorí Pán: Podľa tohoto poznáš, že ja som Pán: Pozri, ja teraz udriem palicou, čo je v mojej ruke, nílsku vodu a premení sa na krv.
  Pridaj záložku 18 Aj ryby, čo sú v Níle, podochnú a Níl bude páchnuť, takže sa Egypťanom bude priečiť piť vodu z Nílu."
  Pridaj záložku 19 Potom Pán vravel Mojžišovi: "Povedz Áronovi: Vezmi si svoju palicu a vystri ruku nad egyptské vody, nad ich potoky, kanále, jazerá a nad všetky ich vodné nádrže, aby sa premenili na krv. A bude krv v celom Egypte, ešte aj v drevených a kamenných nádobách!"
  Pridaj záložku 20 A Mojžiš a Áron urobili tak, ako im prikázal Pán. Zdvihol svoju palicu pred faraónom a jeho služobníkmi, udrel nílsku vodu a všetka nílska voda premenila sa na krv.
  Pridaj záložku 21 Ryby v Níle podochli a Níl zapáchal tak, že Egypťania nemohli piť z Nílu vodu. A krv bola v celej egyptskej krajine.
  Pridaj záložku 22 Ale egyptskí zaklínači svojimi čarami urobili to isté, a tak faraónovo srdce ostalo zatvrdnuté a nepočúvol ich, ako predpovedal Pán.
  Pridaj záložku 23 Faraón sa obrátil a šiel domov a nepripúšťal si to vôbec k srdcu.
  Pridaj záložku 24 Všetci Egypťania kopali okolo Nílu pitnú vodu, lebo nílska voda sa piť nedala.
  Pridaj záložku 25 Takto prešlo sedem dní odvtedy, čo Pán udrel Níl.
  Pridaj záložku 26 A Pán povedal Mojžišovi: "Vojdi k faraónovi a povedz mu: "Toto hovorí Pán: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil!
  Pridaj záložku 27 Ak ho neprepustíš, ja navštívim žabami celý tvoj kraj!"
  Pridaj záložku 28 Potom sa Níl bude hemžiť žabami a vyjdú von a natisnú sa do tvojho paláca, do tvojej spálne, do tvojej postele, aj do príbytkov tvojich služobníkov a tvojho ľudu, do tvojich pekární i korýt na cesto.
  Pridaj záložku 29 Áno, žaby budú skákať po tebe, aj po tvojich poddaných a po všetkých tvojich sluhoch!"
  Pridaj záložku 1 Pán prikázal Mojžišovi aj toto: "Povedz Áronovi: "Vystri ruku so svojou palicou nad rieky, kanále a rybníky a priveď žaby na egyptskú krajinu!"
  Pridaj záložku 2 I vystrel Áron ruku nad egyptské vodstvo a tu povyliezali žaby a pokryli egyptskú krajinu.
  Pridaj záložku 3 Ale aj zaklínači svojimi čarami urobili to isté. Aj oni priviedli žaby na egyptskú krajinu.
  Pridaj záložku 4 Vtedy faraón dal zavolať Mojžiša a Árona a povedal: "Poproste Pána, aby odňal odo mňa a od môjho ľudu tie žaby. Potom prepustím ľud, aby šiel Pánovi priniesť obetu."
  Pridaj záložku 5 A Mojžiš povedal faraónovi: "Urči mi, nakedy mám vyprosiť tebe i tvojim služobníkom a tvojmu ľudu, aby žaby zmizli od teba a z tvojich domov a aby zostali iba v Níle?!"
  Pridaj záložku 6 On odvetil: "Na zajtra!" Mojžiš povedal: "Bude podľa tvojho slova, aby si poznal, že nik nie je ako Pán, náš Boh.
  Pridaj záložku 7 Žaby sa teda vzdialia od teba a z tvojich domov, aj od tvojich služobníkov a od tvojho ľudu, iba v Níle ostanú."
  Pridaj záložku 8 Nato Mojžiš a Áron odišli od faraóna a Mojžiš prosil Pána za sľub, ktorý dal faraónovi.
  Pridaj záložku 9 A Pán urobil podľa Mojžišovej prosby: Žaby podochli v domoch, v nádvoriach i na poliach
  Pridaj záložku 10 a pozhŕňali ich na veľké hromady, takže zem páchla.
  Pridaj záložku 11 Keď faraón videl, že nastala úľava, zatvrdil si srdce a nepočúvol ich, ako predpovedal Pán.
  Pridaj záložku 12 Potom Pán povedal Mojžišovi: "Povedz Áronovi: "Vystri svoju palicu a udri prach zeme, aby sa po celej egyptskej krajine premenil na komáre!"
  Pridaj záložku 13 Aj tak urobili. Áron vystrel ruku so svojou palicou a udrel prach zeme. I nastali komáre na ľuďoch a na dobytku. Všetok prach egyptskej krajiny sa premenil na komáre.
  Pridaj záložku 14 Aj zaklínači robili podobne, aby vyvolali komáre, ale im sa to nepodarilo. Boli teda komáre na ľuďoch i na dobytku.
  Pridaj záložku 15 Tu povedali zaklínači faraónovi: "To je Boží prst!" Iba faraónovo srdce ostalo zatvrdnuté a on ich nepočúval, ako predpovedal Pán.
  Pridaj záložku 16 Potom hovoril Pán Mojžišovi: "Zajtra na úsvite predstúp pred faraóna, pôjde vtedy k vode, a povedz mu: "Toto hovorí Pán: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil!"
  Pridaj záložku 17 Lebo ak neprepustíš môj ľud, ja privediem na teba, na tvojich služobníkov, na tvoj ľud i na tvoje domy jedovaté muchy. Domy Egypťanov, ba ešte aj pôda, na ktorej stoja, budú preplnené muchami.
  Pridaj záložku 18 S krajom Gessen však, kde býva môj ľud, urobím v tom istom čase výnimku, takže tam nebude nijakých múch, aby si zvedel, že na zemi som Pánom ja.
  Pridaj záložku 19 Urobím rozdiel medzi mojím a tvojím ľudom. Zajtra sa stane toto znamenie!"
  Pridaj záložku 20 A Pán urobil tak. Dostavili sa v rojoch jedovaté muchy do faraónovho paláca, do príbytkov jeho služobníkov a po celej egyptskej krajine. A krajina ťažko trpela od múch.
  Pridaj záložku 21 Nato dal faraón zavolať Mojžiša a Árona a povedal: "Choďte a obetujte svojmu Bohu tu v krajine!"
  Pridaj záložku 22 Mojžiš však odpovedal: "Tak sa to nedá urobiť, lebo my budeme prinášať nášmu Bohu obety, ktoré sú pre Egypťanov ohavnosťou. Ak by sme pred ich očami prinášali obety, ktoré sú pre nich ohavnosťou, vari by nás neukameňovali?
  Pridaj záložku 23 Vyberieme sa na tri dni cesty na púšť, aby sme Pánovi, nášmu Bohu, priniesli obetu tak, ako nám prikázal."
  Pridaj záložku 24 A faraón odpovedal: "Ja vás prepustím, aby ste Pánovi, svojmu Bohu priniesli obetu na púšti, len sa nevzďaľujte veľmi ďaleko! Pomodlite sa za mňa!"
  Pridaj záložku 25 Vtedy Mojžiš povedal: "Hľa, ja teraz od teba odídem a budem prosiť Pána a zajtra sa vzdialia muchy od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu. Len nech nás faraón zasa neoklame, keď potom nebude chcieť prepustiť ľud, aby priniesol obetu Pánovi."
  Pridaj záložku 26 Keď Mojžiš vyšiel od faraóna, orodoval u Pána.
  Pridaj záložku 27 A Pán urobil podľa Mojžišovej prosby a odňal muchy od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu. Neostalo ani len jedinej.
  Pridaj záložku 28 Ale faraónovo srdce sa zatvrdilo aj tento raz a neprepustil ľud.
  Pridaj záložku 1 Potom Pán povedal Mojžišovi: "Choď k faraónovi a povedz mu: "Toto hovorí Pán, Boh Hebrejov: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil!"
  Pridaj záložku 2 Lebo ak odoprieš prepustiť ho a budeš ho zdržiavať,
  Pridaj záložku 3 Pánova ruka bude na tvojom dobytku na poli, na koňoch, osloch, ťavách, býkoch a ovciach ako hrozná nákaza.
  Pridaj záložku 4 Pán však urobí rozdiel medzi izraelským a egyptským dobytkom a z toho, čo patrí Izraelitom, nezahynie ani kus.
  Pridaj záložku 5 Pán označil aj čas, keď povedal: "Zajtra to Pán urobí v krajine."
  Pridaj záložku 6 A Pán to nasledujúci deň urobil: pohynul všetok egyptský dobytok, kým z izraelského dobytka nezahynul ani jeden kus.
  Pridaj záložku 7 Faraón si to dal zistiť, a naozaj z izraelského dobytka nezahynul ani jeden kus. Srdce faraóna však ostalo tvrdé a neprepustil ľud.
  Pridaj záložku 8 Nato Pán prikázal Mojžišovi a Áronovi: "Naberte si plné hrste sadzí z pece! Mojžiš nech to potom rozsype pred očami faraóna proti nebu.
  Pridaj záložku 9 Ony sa rozšíria ako jemný prach po celej egyptskej krajine a spôsobia na ľuďoch a na dobytku vredy a zdurené pľuzgiere po celej egyptskej krajine."
  Pridaj záložku 10 I vzali sadze z pece a predstavili sa pred faraóna a Mojžiš ich rozsypal proti nebu. Tu vznikli na ľuďoch a na dobytku zdurené pľuzgiere, ktoré sa potom rozšírili.
  Pridaj záložku 11 Zaklínači sa však nemohli dostaviť pred Mojžiša pre vredy, lebo vredy boli na nich ako na všetkých Egypťanoch.
  Pridaj záložku 12 Ale Pán zatvrdil faraónovo srdce a on ich nepočúval, ako Pán predpovedal Mojžišovi.
  Pridaj záložku 13 Potom Pán prikázal Mojžišovi: "Ráno vstaň, predstúp pred faraóna a povedz mu: "Toto hovorí Pán, Boh Hebrejov: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil.
  Pridaj záložku 14 Lebo tentoraz zošlem všetky svoje rany na teba i na tvojich služobníkov a na tvoj dobytok, aby si poznal, že na celej zemi nie je nik taký, ako som ja.
  Pridaj záložku 15 Už teraz som mohol vystrieť ruku a teba i tvoj ľud udrieť morom tak, že by si bol vyhubený zo zeme.
  Pridaj záložku 16 No náročky som ťa nechal nažive, aby som ti ukázal svoju moc a aby sa tak sláva môjho mena rozšírila o celej zemi.
  Pridaj záložku 17 Ak budeš aj naďalej zdržiavať môj ľud a neprepustíš ho,
  Pridaj záložku 18 zajtra o tejto hodine zošlem veľký ľadovec, aký ešte v Egypte nebol odvtedy, čo trvá, až podnes.
  Pridaj záložku 19 A teraz sa rýchlo postaraj o svoj dobytok a o všetko, čo máš na poli! Lebo všetko, ľudia, dobytok, čo bude na poli a nebude utiahnuté pod strechu zahynie, keď sa na nich spustí ľadovec."
  Pridaj záložku 20 Ktorí sa z faraónových služobníkov báli Pánovej hrozby, tí zaviedli svoju čeľaď a svoj dobytok pod strechu.
  Pridaj záložku 21 Kto však nedbal na Pánovu hrozbu, nechal svoju čeľaď a svoj dobytok na poli.
  Pridaj záložku 22 Vtedy Pán povedal Mojžišovi: "Vystri ruku oproti nebu, nech sa spustí ľadovec na celú egyptskú krajinu, na ľudí i na dobytok a na všetko poľné rastlinstvo v egyptskej krajine!"
  Pridaj záložku 23 Mojžiš vystrel svoju palicu oproti nebu a Pán zoslal hrmenie a ľadovec. Blesky dopadali na zem a Pán dával ľadovcu padať na egyptskú krajinu.
  Pridaj záložku 24 Počas ľadovca sa hrozne blýskalo a ľadovec bol taký veľký, aký ešte nebol v celej egyptskej krajine, odkedy vznikol národ.
  Pridaj záložku 25 A ľadovec zbil po celej egyptskej krajine všetko, čo bolo na poli, od ľudí až po dobytok; aj všetko poľné rastlinstvo zničil ľadovec a polámal všetky stromy, čo boli na poli.
  Pridaj záložku 26 Iba v Gesene, kde bývali Izraeliti, nebolo nijakého ľadovca.
  Pridaj záložku 27 Tu si dal faraón zavolať Mojžiša a Árona a povedal im: "Tentoraz som zhrešil! Pán je spravodlivý, ja však a môj ľud sme hriešni.
  Pridaj záložku 28 Oroduj u Pána. Veď primnoho je už toho hrozného hrmenia a ľadovca. Ja vás prepustím, nemusíte tu zostať!"
  Pridaj záložku 29 A Mojžiš mu odvetil: "Len čo vyjdem z mesta, roztiahnem ruky k Pánovi a hrmenie prestane a ľadovec nebude viac padať, aby si vedel, že zem je Pánova.
  Pridaj záložku 30 Ale ty a tvoji služobníci, ja viem, že sa ešte nebojíte Pána, Boha."
  Pridaj záložku 31 Ľan a jačmeň boli zbité, lebo jačmeň bol už v klasoch a ľan bol v kvete
  Pridaj záložku 32 pšenica a tenkeľ zbité neboli, lebo sú neskoršie.
  Pridaj záložku 33 A Mojžiš odišiel od faraóna za mesto a rozopäl ruky k Pánovi. Tu prestalo hrmenie i ľadovec a nelial sa ani dážď na zem.
  Pridaj záložku 34 Keď však faraón videl, že dážď, ľadovec a hrmenie prestalo, pokračoval vo svojom hriechu a zatvrdil si srdce on i jeho služobníci;
  Pridaj záložku 35 faraónove srdce sa zatvrdilo a neprepustil Izraelitov, ako predpovedal Pán prostredníctvom Mojžiša.
  Pridaj záložku 1 Potom Pán povedal Mojžišovi: "Choď k faraónovi, lebo ja som mu zatvrdil srdce, aj jeho služobníkom, aby som na ňom urobil tieto svoje znamenia
  Pridaj záložku 2 a aby si rozprával svojim deťom a vnukom, čo som vykonal Egypťanom, aké znamenia som na nich robil, aby ste vedeli, že ja som Pán."
  Pridaj záložku 3 Mojžiš a Áron išli k faraónovi a hovorili mu: "Toto povedal Pán, Boh Hebrejov: "Dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa mi? Prepusť môj ľud, aby mi slúžil!
  Pridaj záložku 4 Lebo ak sa budeš zdráhať prepustiť môj ľud, zajtra privediem do tvojho kraja kobylky.
  Pridaj záložku 5 Ony tak pokryjú povrch zeme, že nebude možno vidieť zem a zožerú zvyšok toho, čo sa zachránilo a zostalo po ľadovci, a poobžierajú všetky stromy, ktoré rastú na vašom poli.
  Pridaj záložku 6 Ba naplnia aj tvoje domy a domy všetkých tvojich služobníkov i všetkých Egypťanov tak, ako to tvoji otcovia a tvoji dedovia nezažili odvtedy, čo boli na zemi, až po dnešný deň." Potom sa obrátil a odišiel od faraóna.
  Pridaj záložku 7 Tu vraveli služobníci faraónovi: "Dokedy nám tento bude na nešťastie? Prepusť ľud, nech slúži Pánovi. Či nevidíš, že Egypt sa rúti do záhuby?"
  Pridaj záložku 8 I vrátili Mojžiša a Árona k faraónovi a on im povedal: "Choďte, uctite si Pána, svojho Boha! Ktorí sú to však, čo majú odísť?"
  Pridaj záložku 9 Mojžiš odvetil: "Odídeme so svojimi deťmi a starcami, odídeme so svojimi synmi a dcérami, so svojimi ovcami a dobytkom, lebo máme sviatok Pána."
  Pridaj záložku 10 Tu im on povedal: "Nech je s vami Boh, ako vás ja nechám odísť s vašimi deťmi! Pozrite, vy máte niečo za lubom!
  Pridaj záložku 11 Nestane sa tak! Vy, mužovia, môžete ísť a slúžte Pánovi, veď to bola vaša žiadosť!" A nato ich vyhnali od faraóna.
  Pridaj záložku 12 Tu rozkázal Pán Mojžišovi: "Vystri ruku nad egyptskú krajinu ku kobylkám, aby sa dostavili na egyptskú zem a aby zožrali všetky rastliny v krajine, všetko, čo ešte ponechal ľadovec."
  Pridaj záložku 13 A Mojžiš vystrel svoju palicu nad egyptskú krajinu. Tu Pán dal duť na krajinou východnému vetru celý deň a celú noc a keď nastalo ráno, východný vietor doniesol kobylky.
  Pridaj záložku 14 Tak prišli kobylky na celú egyptskú krajinu a zniesli sa vo všetkých končinách Egypta v ohromnom množstve. Nikdy predtým (tam) nebolo toľko kobyliek, ako bolo týchto, a nikdy tam toľko ani po nich nebude.
  Pridaj záložku 15 Pokryli povrch celej krajiny, až sa v krajine zotmelo. Zožrali všetky poľné byliny a všetko ovocie na stromoch, čo zostalo po ľadovci, takže v celej egyptskej krajine nezostalo ani zeleného lístka na stromoch a na poľných rastlinách.
  Pridaj záložku 16 I poponáhľal sa faraón zavolať Mojžiša a Árona a povedal: "Zhrešil som proti Pánovi, vášmu Bohu, aj proti vám!
  Pridaj záložku 17 A teraz mi ešte tentoraz odpusťte môj hriech a proste Pána, svojho Boha, aby odvrátil odo mňa aspoň toto smrtiace nebezpečenstvo!"
  Pridaj záložku 18 Mojžiš teda odišiel od faraóna a orodoval u Pána.
  Pridaj záložku 19 A Pán dal duť silnému vetru od Stredozemného mora, ktorý kobylky odniesol a vrhol ich do Červeného mora. Na celom území Egypta neostalo ani jednej kobylky.
  Pridaj záložku 20 Ale Pán zatvrdil faraónovo srdce a on neprepustil Izraelitov.
  Pridaj záložku 21 Potom Pán povedal Mojžišovi: "Vystri ruku oproti nebu, aby na celú egyptskú krajinu doľahla tma; taká tma, že ju možno nahmatať!"
  Pridaj záložku 22 I vystrel Mojžiš ruku k nebu a v celej egyptskej krajine nastala hustá trojdňová tma.
  Pridaj záložku 23 Nik nevidel druhého a tri dni sa nemohol nik pohnúť zo svojho miesta. Izraeliti však mali všetci svetlo vo svojich príbytkoch.
  Pridaj záložku 24 Tu dal faraón zavolať Mojžiša a Árona a povedal im: "Odíďte, slúžte Pánovi! Len vaše ovce a váš dobytok nech tu zostanú. Aj vaše deti nech idú s vami!"
  Pridaj záložku 25 Mojžiš však odvetil: "Musíš nám dať aj na zápalné a na celostné obety, aby sme ich priniesli Pánovi, nášmu Bohu.
  Pridaj záložku 26 My zoberieme svoj dobytok, nezostane tu ani kopyta, lebo my musíme z neho vybrať, aby sme tak slúžili Pánovi; a ani sami nevieme, čím máme slúžiť Pánovi, kým ta nedôjdeme."
  Pridaj záložku 27 Tu Pán zatvrdil faraónovo srdce a on ich nechcel prepustiť.
  Pridaj záložku 28 Ba faraón povedal Mojžišovi: "Prac sa odo mňa! A neopováž sa viac prísť mi na oči! Lebo keď sa mi ukážeš na oči budeš synom smrti!"
  Pridaj záložku 29 A Mojžiš odvetil: "Nech je tak, ako si povedal, už sa viac neukážem pred tebou!"
  Pridaj záložku 1 Pán hovoril Mojžišovi: "Ešte jednou ranou budem biť faraóna a Egypt. Potom vás už stadiaľto prepustí. Nielenže vás prepustí, lež bude vás hnať odtiaľto.
  Pridaj záložku 2 Povedz všetkému ľudu, aby si mužovia i ženy vyžiadali od svojich známych strieborné a zlaté predmety!"
  Pridaj záložku 3 A Pán prebudil v Egypťanoch priazeň voči ľudu. Aj Mojžiš bol veľmi váženým mužom v egyptskej krajine, tak v očiach faraónových úradníkov, ako aj v očiach ľudu.
  Pridaj záložku 4 Potom Mojžiš vravel: "Toto hovorí Pán: "O polnoci prejdem Egyptom.
  Pridaj záložku 5 Vtedy zomrie každý prvorodený v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, ktorý má sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného otrokyne, čo je pri žarnove, aj všetko prvorodené z dobytka."
  Pridaj záložku 6 A bude nárek po celej egyptskej krajine, aký dosiaľ nebol, ani viac nebude.
  Pridaj záložku 7 Ale u Izraelitov ani pes nezaštekne ani na človeka ani na dobytča, aby ste poznali, že Pán obdivuhodne rozlišuje Egypťanov od Izraelitov.
  Pridaj záložku 8 Potom prídu všetci títo tvoji služobníci ku mne, padnú predo mnou a budú prosiť: "Odíď ty aj tvoj ľud, čo ti je poddaný!" A potom pôjdem." A odišiel od faraóna veľmi rozhnevaný.
  Pridaj záložku 9 Pán však povedal Mojžišovi: "Faraón vás nepočúval len preto, aby pribudlo mojich divov v egyptskej krajine."
  Pridaj záložku 10 Mojžiš a Áron robili pred faraónom všetky tieto zázraky, Pán však zatvrdzoval faraónovo srdce a on neprepustil Izraelitov zo svojej krajiny.
  Pridaj záložku 1 Pán povedal Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine.
  Pridaj záložku 2 "Tento mesiac bude pre vás počiatočným mesiacom. Bude vám prvým mesiacom v roku.
  Pridaj záložku 3 Celej izraelskej pospolitosti oznámte: "Desiateho tohoto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre svoju rodinu, pre každý dom!
  Pridaj záložku 4 Ak je však rodina málo na jedného baránka, potom nech si zaobstará spolu so svojím susedom, ktorého rodina býva najbližšie, podľa počtu osôb; podľa toho si máte zadovážiť baránka koľko kto z vás zje.
  Pridaj záložku 5 Baránok musí byť bezchybný, ročný samček. Vyberiete si ho spomedzi oviec alebo kôz.
  Pridaj záložku 6 A bude vo vašej opatere do štrnásteho dňa tohoto mesiaca, keď ho celá izraelská pospolitosť v podvečer zabije.
  Pridaj záložku 7 I vezme sa z jeho krvi a namažú sa ňou obe veraje a vrchný prah dverí na domoch, v ktorých ho budú jesť.
  Pridaj záložku 8 A v tú noc budú jesť mäso upečené na ohni; budete ho jesť s nekvaseným chlebom a s horkými zelinami.
  Pridaj záložku 9 Nič nesmiete z neho jesť surové ani uvarené vo vode ale iba upečené na ohni, hlavu, nôžky a vnútornosti.
  Pridaj záložku 10 Nič z neho nenecháte do rána. Čo by však z neho malo zostať do rána, spálite to na ohni.
  Pridaj záložku 11 A budete ho jesť takto: Bedrá budete mať opásané, obuv na nohách a palicu v ruke. Budete jesť narýchlo. lebo je to Pánov prechod (Pesach).
  Pridaj záložku 12 Lebo v tú noc prejdem celou egyptskou krajinou a usmrtím všetko prvorodené v egyptskej krajine od človeka až po dobytok a nad všetkými bohmi Egypta vykonám súd ja, Pán!
  Pridaj záložku 13 Krv na vašich domoch, v ktorých bývate, bude znamením na vašu ochranu. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nezastihne vás nijaký zhubný úder, keď budem biť Egypt.
  Pridaj záložku 14 Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho sláviť ako Pánov sviatok: z pokolenia na pokolenie ho budete sláviť ako večité ustanovenie!
  Pridaj záložku 15 Sedem dní budete jesť nekvasené chleby. Ihneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by od prvého až do siedmeho dna jedol niečo kysnuté, bude vyhladený z Izraela.
  Pridaj záložku 16 V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie; aj v siedmy deň budete mať sväté zhromaždenie. V tieto dni nebudete konať nijakú prácu okrem toho, čo je potrebné na prípravu jedla pre každú osobu.
  Pridaj záložku 17 Takto zachovávajte (zákon) nekvasených chlebov, lebo práve v tento deň som vyviedol vaše zástupy z egyptskej krajiny. Tak zachovávajte tento deň z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie!
  Pridaj záložku 18 V prvom (mesiaci), od večera štrnásteho dňa tohoto mesiaca budete jesť nekvasené chleby až do večera dvadsiateho prvého dňa tohoto mesiaca.
  Pridaj záložku 19 Sedem dní sa nesmie nájsť vo vašich domoch kvas, lebo každý, kto bude jesť niečo kysnuté, bude z izraelskej pospolitosti vyhladený, či je cudzinec alebo domorodec!
  Pridaj záložku 20 Nesmiete jesť nič kysnuté! Vo všetkých vašich príbytkoch sa bude jesť len nekvasený chlieb."
  Pridaj záložku 21 Tu Mojžiš zvolal všetkých starších Izraela a povedal im: "Vyberte sa a zaobstarajte si pre svojich príslušníkov baránka a obetujte paschu!
  Pridaj záložku 22 Do krvi, ktorá bude v miske, omočte zväzok yzopu a pomažte ňou obe veraje a vrchný prah!
  Pridaj záložku 23 Nik z vás nech však nevychádza z dverí svojho domu až do rána. Pán bude totiž prechádzať a biť Egypťanov. Keď však uvidí krv na hornom prahu a na oboch verajach, Pán prejde popri domových dverách a nedovolí hubiteľovi vojsť do vašich domov a zabíjať.
  Pridaj záložku 24 Zachovajte teda toto ustanovenie, lebo je to príkaz, ktorý platí pre teba a pre tvoje deti naveky!
  Pridaj záložku 25 Aj potom, keď vojdete do krajiny, ktorú vám dá Pán, ako to prisľúbil, takto zachovávajte tento zvyk!
  Pridaj záložku 26 A keď sa vás opýtajú vaše deti: "Čo to máte za zvyk?",
  Pridaj záložku 27 vy odpoviete: "To je obetovanie paschy pre Pána, ktorý obišiel domy Izraelitov v Egypte, keď bil Egypťanov a keď naše domy ušetril." Tu ľud padol na kolená a klaňal sa.
  Pridaj záložku 28 A Izraeliti išli a urobili tak, ako Mojžišovi a Áronovi prikázal Pán. Tak urobili.
  Pridaj záložku 29 O polnoci Pán pobil všetkých prvorodených v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, čo mal sedieť na jeho tróne až po prvorodeného zajatca čo bol v žalári, aj všetky prvorodené zvieratá.
  Pridaj záložku 30 V tú noc vstal faraón i všetci jeho služobníci a všetci Egypťania a v Egypte nastal hrozný nárek, lebo nebolo domu, kde by nebolo mŕtveho.
  Pridaj záložku 31 A ešte v noci dal zavolať Mojžiša a Árona a povedal: "Vstávajte! Odíďte spomedzi môjho ľudu, ty aj Izraeliti, a choďte slúžiť Pánovi, ako ste si to žiadali!
  Pridaj záložku 32 Vezmite so sebou aj ovce a dobytok, ako ste si žiadali, a choďte! A vyproste aj pre mňa požehnanie!"
  Pridaj záložku 33 Egypťania tiež súrili, aby ľud čím skôr odišiel z krajiny, lebo vraveli: "Všetci pomrieme!"
  Pridaj záložku 34 Ľud si vzal cesto, prv ako vykyslo, dieže, zabalené do plášťov, na plecia.
  Pridaj záložku 35 Izraeliti sa zachovali aj podľa Mojžišovho návodu a vyžiadali si od Egypťanov strieborné a zlaté predmety i šatstvo.
  Pridaj záložku 36 Pán však vzbudil voči ľudu priazeň Egypťanov, takže vyplnili ich žiadosť, a tak vydrancovali Egypťanov.
  Pridaj záložku 37 Nato sa Izraeliti pohli z Ramesesu do Sokotu, bolo ich asi šesťstotisíc pešo idúcich mužov, okrem detí.
  Pridaj záložku 38 S nimi šlo aj mnoho všelijakého ľudu, ovce a dobytok, nesmierne veľké stáda.
  Pridaj záložku 39 Z cesta, ktoré si vzali z Egypta, napiekli nekvasených osúchov; cesto nemohlo vykysnúť, lebo ich hnali z Egypta a nemohli sa dlho zdržiavať a pripraviť si jedlo na cestu.
  Pridaj záložku 40 Izraeliti bývali v Egypte štyristotridsať rokov.
  Pridaj záložku 41 Po dokončení štyristoštyridsiatich rokov, práve v ten deň, odišli všetky Pánove voje z egyptskej krajiny.
  Pridaj záložku 42 Bola to noc bdenia, zasvätená Pánovi, keď ich vyviedol z Egypta. To je tá Pánova noc, ktorú majú bdením sláviť všetci Izraeliti z pokolenia na pokolenie.
  Pridaj záložku 43 Pán prikázal Mojžišovi a Áronovi: "Toto je predpis o pasche: Nijaký cudzinec z nej nesmie jesť.
  Pridaj záložku 44 Každého kúpeného otroka obrež, len potom z nej môže jesť.
  Pridaj záložku 45 Prisťahovalec a nájomník z nej nesmú jesť.
  Pridaj záložku 46 Musí sa zjesť v jednom a tom istom dome a nič z mäsa nesmieš vyniesť von z domu, ani mu nesmiete polámať nijakú kosť.
  Pridaj záložku 47 Celá izraelská pospolitosť to bude tak robiť.
  Pridaj záložku 48 Ak je pri tebe nejaký cudzinec a chcel by pre Pána zasvätiť paschu, tak sa musia dať všetci jeho príslušníci obrezať. Len potom sa môže priblížiť a sláviť ju a bude ako domorodec, ale neobrezaný z nej nesmie v nijakom prípade jesť.
  Pridaj záložku 49 Ten istý zákon platí pre domorodcov i pre cudzincov, ktorí sa medzi vami zdržujú!"
  Pridaj záložku 50 A všetci Izraeliti urobili tak, ako Pán prikázal Mojžišovi a Áronovi. Tak urobili.
  Pridaj záložku 51 A v ten istý deň Pán vyviedol Izraelitov z egyptskej krajiny v zoradených zástupoch.
  Pridaj záložku 1 Pán povedal Mojžišovi:
  Pridaj záložku 2 "Zasväť mi všetko prvorodené, čo u Izraelitov otvára materské lono, či už u ľudí alebo u dobytka! To bude moje."
  Pridaj záložku 3 Mojžiš potom hovoril ľudu: "Pamätajte si tento deň, v ktorý ste odišli z Egypta, z domu otroctva, keď vás Pán odtiaľ vyviedol mocnou rukou. Preto sa nesmie jesť nič kysnuté.
  Pridaj záložku 4 Dnes odchádzate, v mesiaci abíb.
  Pridaj záložku 5 Keď ťa Pán vovedie do krajiny Kanaánčanov, Hetejcov, Amorejčanov, Hevejcov a Jebuzejcov, ktorú ti chce dať, ako to pod prísahou sľúbil tvojim otcom, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom, vtedy budeš zachovávať tento zvyk v tomto mesiaci.
  Pridaj záložku 6 Sedem dní budeš jesť nekvasené chleby a na siedmy deň bude Pánov sviatok.
  Pridaj záložku 7 Sedem dní sa budú jesť nekvasené chleby a nesmie byť nič kysnuté vidieť v celom tvojom okolí; kysnuté cesto sa nesmie nájsť u teba.
  Pridaj záložku 8 V ten deň povieš svojmu synovi: "To sa robí pre to, čo pre mňa urobil Pán, keď som vyšiel z Egypta."
  Pridaj záložku 9 A nech je to znamením na tvojej ruke a znakom medzi tvojimi očami, aby bol v tvojich ústach Pánov zákon, lebo Pán ťa mocnou rukou vyviedol z Egypta.
  Pridaj záložku 10 A tento predpis budeš zachovávať rok čo rok v určený čas.
  Pridaj záložku 11 Keď ťa Pán vovedie do krajiny Kanaánčanov, ako odprisahal tvojim otcom, a keď ti ju dá,
  Pridaj záložku 12 všetko, čo otvára materské lono, odstúpiš Pánovi. Čo bude prvorodené medzi tvojimi zvieratami a čo bude mužského pohlavia, všetko bude patriť Pánovi.
  Pridaj záložku 13 Prvorodeného osla zameníš ovcou, ak ho nezameníš, zabiješ ho. Každého prvorodeného zo svojich detí vykúpiš.
  Pridaj záložku 14 A keď sa ťa v budúcnosti tvoj syn opýta: "Čo to znamená?", odpovieš mu: "Pán nás silnou rukou vyviedol z Egypta, z domu otroctva.
  Pridaj záložku 15 Keďže sa faraón zdráhal prepustiť nás, Pán pobil všetko prvorodené v egyptskej krajine, od prvorodeného u ľudí až po prvorodené z dobytka. Preto teraz obetujem Pánovi všetko, čo otvára materské lono, ak je mužského pohlavia, a vykupujem každého svojho prvorodeného syna.
  Pridaj záložku 16 A nech je to znamením na tvojej ruke a znakom medzi tvojimi očami, lebo silnou rukou nás Pán vyviedol z Egypta."
  Pridaj záložku 17 Keď teda faraón prepustil ľud, Boh ho neviedol po ceste cez filištínsku krajinu - hoci bola najkratšia -, lebo Boh povedal: "Aby ľud azda neoľutoval, keby videl pred sebou boj, a aby sa potom nevrátil do Egypta!"
  Pridaj záložku 18 Preto Boh viedol ľud okľukou, cestou po púšti popri Červenom mori. Izraeliti vyšli z Egypta v bojovej zostave.
  Pridaj záložku 19 Mojžiš vzal so sebou aj Jozefove kosti. On dal totiž Izraelitom slávnostne prisahať: "Pán sa vás istotne ujme. Potom odneste odtiaľto moje kosti so sebou."
  Pridaj záložku 20 Keď odišli zo Sokotu, utáborili sa v Etame, na okraji púšte.
  Pridaj záložku 21 Pán šiel pred nimi cez deň v oblačnom stĺpe, aby im ukazoval cestu, v noci zasa v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli dňom i nocou putovať.
  Pridaj záložku 22 A nikdy nezmizol oblačný stĺp cez deň, ani ohnivý stĺp v noci spopred ľudu.
  Pridaj záložku 1 Pán hovoril Mojžišovi:
  Pridaj záložku 2 "Rozkáž Izraelitom zmeniť smer a utáboriť sa pri Pihachirote medzi Magdalom a morom! Naproti Belsefonu sa utáboríte, pri mori!
  Pridaj záložku 3 Faraón si bude totiž myslieť o Izraelitoch: Iste poblúdili v kraji, púšť ich má v objatí!
  Pridaj záložku 4 A ja opäť zatvrdím faraónovo srdce a bude sa hnať za vami. Potom faraónovi a všetkému jeho vojsku ukážem svoju moc a Egypťania spoznajú, že ja som Pán!" A urobili tak.
  Pridaj záložku 5 Keď egyptskému kráľovi oznámili, že ľud utiekol, zmýšľanie faraóna i jeho služobníkov sa obrátilo proti ľudu a vraveli: "Čo sme to len urobili, že sme prepustili Izraelitov zo svojich služieb?!"
  Pridaj záložku 6 I dal zapriahnuť do svojho voza a svoj (bojový) ľud vzal so sebou,
  Pridaj záložku 7 šesťsto vybraných vozov s inými egyptskými vozmi a na každom z nich udatných bojovníkov.
  Pridaj záložku 8 Pán zatvrdil srdce egyptského kráľa, faraóna, takže sa pustil za Izraelitmi, hoci Izraeli odišli pod ochranou zdvihnutej ruky.
  Pridaj záložku 9 Egypťania sa hnali za nimi a všetky faraónove vozy a záprahy s vojskom ich zastihli, keď táborili pri mori pri Pihachirote naproti Belsefonu.
  Pridaj záložku 10 Keď sa faraón približoval, Izraeliti zdvihli oči a videli, že Egypťania tiahnu za nimi. Tu sa ich zmocnil veľký strach a volali k Pánovi.
  Pridaj záložku 11 A Mojžišovi vraveli: "Či nebolo v Egypte hrobov, keď si nás zobral so sebou umrieť na púšti?! Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta?
  Pridaj záložku 12 Nehovorili sme ti o tom v Egypte, keď sme ti vraveli: "Nechaj nás na pokoji, budeme slúžiť Egypťanom!" Veď lepšie by nám bolo slúžiť v Egypte, ako zomrieť na púšti!"
  Pridaj záložku 13 Tu Mojžiš povedal ľudu: "Nebojte sa! Len vytrvajte a uvidíte Pánovu záchranu, ktorú dnes uskutoční pre vás. Lebo ako dnes vidíte Egypťanov, tak ich už neuvidíte naveky.
  Pridaj záložku 14 Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť."
  Pridaj záložku 15 A pán povedal Mojžišovi: "Čo voláš ku mne? Rozkáž Izraelitom, aby sa pohli!
  Pridaj záložku 16 Zdvihni svoju palicu a vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraeliti mohli prejsť stredom mora po suchu!
  Pridaj záložku 17 Ja však zatvrdím srdce Egypťanov, aby sa hnali za vami. A tak ukážem svoju moc na faraónovi a na celom jeho vojsku, na jeho vozoch a na jeho záprahoch,
  Pridaj záložku 18 aby Egypťania poznali, že ja som Pán, keď ukážem na faraónovi, na jeho vozoch a na jeho záprahoch svoju moc."
  Pridaj záložku 19 Nato Boží anjel zmenil svoje miesto. Predtým šiel pred izraelskými vojmi a teraz sa odobral za ne. Aj oblačný stĺp zmenil svoje miesto spopred nich a postavil sa za nich.
  Pridaj záložku 20 Takto sa dostal medzi egyptské vojsko a medzi izraelské vojsko. A oblak bol na jednej strane temný, na druhej osvetľoval noc, a tak sa celú noc nedalo k tamtým priblížiť.
  Pridaj záložku 21 Mojžiš však vystrel ruku nad more a Pán ho celú noc prudkým východným vetrom rozháňal a more vysušil. Takto sa voda rozdelila
  Pridaj záložku 22 a Izraeliti prešli stredom mora po suchu, kým vody boli pre nich ako múr na ich pravici a ľavici.
  Pridaj záložku 23 Egypťania ich však prenasledovali a všetky faraónove kone, vozy a záprahy pustili sa za nimi doprostred mora.
  Pridaj záložku 24 V čase rannej stráže Pán hľadel v ohňovom a oblačnom stĺpe na Egypťanov a egyptské vojsko uviedol do zmätku.
  Pridaj záložku 25 Spôsobil tiež, že im kolesá z vozov odpadávali a že len s ťažkosťou mohli napredovať. Tu Egypťania vraveli: "Utekajme pred Izraelitmi! Veď Pán bojuje za nich proti Egypťanom!"
  Pridaj záložku 26 A Pán povedal Mojžišovi: "Vystri ruku nad more, aby sa vody zliali na Egypťanov, na ich vozy a na ich záprahy!"
  Pridaj záložku 27 I vystrel Mojžiš ruku nad more a more sa za rána vrátilo na svoje pôvodné miesto, a pretože Egypťania utekali práve proti nemu, Pán tak zahnal Egypťanov doprostred mora.
  Pridaj záložku 28 Vody sa vrátili späť a zavalili vozy, záprahy a všetky faraónove vojská, ktoré sa za nimi pustili do mora. Nezostal z nich ani len jeden.
  Pridaj záložku 29 Izraeliti však po suchu prešli stredom mora, kým vody po ich pravici a ľavici stáli ako múr.
  Pridaj záložku 30 Takto Pán v ten deň vyslobodil Izrael z rúk Egypťanov a Izrael videl mŕtvych Egypťanov ležať na morskom pobreží.
  Pridaj záložku 31 Izrael teda videl veľký zázrak, ktorý Pán urobil na Egypťanoch. Ľud sa bál Pána a dôveroval Pánovi i jeho služobníkovi Mojžišovi.
  Pridaj záložku 1 Vtedy Mojžiš a Izraeliti zaspievali Pánovi túto pieseň: "Spievať budem Pánovi, lebo vznešený, slávne vznešený je: koňa i povoz zmietol do mora.
  Pridaj záložku 2 Moja sila a moja udatnosť je Pán a stal sa mi spásou. Toto je môj Boh, budem ho velebiť, Boh môjho otca, budem ho chváliť.
  Pridaj záložku 3 Pán je bojovník, Pán je meno jeho.
  Pridaj záložku 4 Faraónove vozy a jeho vojsko zmietol do mora a jeho vyberaní vodcovia sa potopili v Červenom mori.
  Pridaj záložku 5 Vlny ich pokryli, klesli sťa kameň do hlbín.
  Pridaj záložku 6 Tvoja pravica, Pane, čo vynikáš mocou, tvoja pravica, Pane, nepriateľa zasiahla.
  Pridaj záložku 7 Svojou nesmiernou vznešenosťou zničil si svojich protivníkov, vyslal si svoj hnev, čo ich strávil sťa plevu.
  Pridaj záložku 8 Dychom tvojho rozhorčenia nahromadili sa vody, prúdy ako hrádza stáli, nakopili sa vprostred mora vlny.
  Pridaj záložku 9 Nepriateľ si povedal: "Zaútočím, dochytím, rozdelím korisť, uhasí sa moje zúrenie. Vytasím svoj meč, zmocní sa ich moja ruka."
  Pridaj záložku 10 Zadul si svojím vetrom: pokrylo ich more, potopili sa sťa olovo vo vodách búrlivých.
  Pridaj záložku 11 Kto je rovný tebe medzi bohmi Pane, kto je rovný tebe, čo vynikáš svätosťou? Si hrozný v pochvalných činoch a robíš zázraky.
  Pridaj záložku 12 Vystrel si svoju pravicu a zem ich prehltla.
  Pridaj záložku 13 Vo svojej priazni si viedol ľud, čo si vykúpil, svojou silou si ho viedol k svojmu svätému príbytku.
  Pridaj záložku 14 Dopočuli sa národy a zhrozili sa: obyvateľov Filištínska pochytila hrôza.
  Pridaj záložku 15 Vtedy sa preľakli kniežatá Edomu, vojvodcov moabských prenikol strach. Stŕpli kanaánski obyvatelia všetci,
  Pridaj záložku 16 doľahla na nich úzkosť a strach: pre silu tvojho ramena stuhli na kameň. Tak prechádzal tvoj ľud, Pane, tak prechádzal ľud, ktorý si si prisvojil.
  Pridaj záložku 17 Voviedol si ich a osadil si ich na svojom vlastnom vrchu, na mieste, ktoré si prichystal za bývanie sebe, Pane, vo svätyni, ktorej základy kládli tvoje ruky.
  Pridaj záložku 18 Pán bude kraľovať naveky a navždy!"
  Pridaj záložku 19 Keď teda faraónove kone s vozmi a záprahmi vošli do mora, Pán dal morským vodám privaliť sa na nich, kým Izraeliti prešli stredom mora po suchu.
  Pridaj záložku 20 Aj Áronova sestra, prorokyňa Mária, vzala do rúk bubienok a všetky ženy išli za ňou s bubienkami a s tancom.
  Pridaj záložku 21 Mária im predspevovala:
  Pridaj záložku 22 Potom sa Mojžiš s Izraelom pohol od Červeného mora a tiahli cez púšť Sur. Tri dni šli po púšti a nenašli vodu.
  Pridaj záložku 23 Došli do Máry, ale vodu z Máry piť nemohli, lebo bola horká. Preto sa aj volá Márá (Horkosť).
  Pridaj záložku 24 A ľud reptal proti Mojžišovi: "Čo budeme piť?"
  Pridaj záložku 25 On volal k Pánovi a Pán mu ukázal drevo a keď ho hodil do vody, vody zosladli. Tam im dal zákon a právo a tam ich podrobil skúške.
  Pridaj záložku 26 A povedal: "Ak budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, a poslúchneš všetky jeho rozkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, potom ťa nezastihnem takými biedami, akými som postihol Egypťanov, lebo ja, Pán, som tvoj lekár."
  Pridaj záložku 27 Nato prišli do Elimu, kde bolo dvanásť vodných prameňov a sedem paliem. Tam sa teda utáborili pri vode.
  Pridaj záložku 1 Keď sa pohli z Elimu, prišla celá izraelská pospolitosť na púšť Sin, ktorá je medzi Elimom a Sinajom, v pätnásty deň druhého mesiaca po svojom východe z Egypta.
  Pridaj záložku 2 A celá izraelská pospolitosť reptala proti Mojžišovi a Áronovi na púšti.
  Pridaj záložku 3 Izraeliti im vraveli: "Bár by sme boli pomreli Pánovou rukou v Egypte, keď sme sedávali nad hrncami mäsa a mohli sa najesť chleba dosýta! Veď vy ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste zahubili celú túto spoločnosť hladom!"
  Pridaj záložku 4 Vtedy Pán hovoril Mojžišovi: "Hľa, ja vám dám padať chlieb z neba! Ľud nech potom vychádza a nech si zbiera, koľko bude potrebovať na deň! Týmto ho chcem podrobiť skúške, či bude kráčať podľa môjho zákona alebo nie.
  Pridaj záložku 5 V šiesty deň však nech odložia z toho, čo donesú: bude toho dvakrát toľko, ako zbierajú každý deň."
  Pridaj záložku 6 Mojžiš a Áron povedali všetkým Izraelitom: "Večer teda spoznáte, že Pán nás vyviedol z egyptskej krajiny.
  Pridaj záložku 7 Ráno zasa uvidíte Pánovu slávu, lebo počul vaše reptanie proti Pánovi: veď čože sme my, že ste proti nám reptali?!"
  Pridaj záložku 8 A Mojžiš dodal: "V tom, že vám Pán dá večer jesť mäso a ráno chlieb na nasýtenie, (spoznáte), že Pán počul vaše reptanie, ktorým ste sa ozvali proti nemu. Lebo čože sme my? Nie proti nám ste reptali, ale proti Pánovi!"
  Pridaj záložku 9 Aj Áronovi povedal Mojžiš: "Povedz celej pospolitosti Izraelitov: "Predstúpte pred Pána, lebo počul vaše reptanie!"
  Pridaj záložku 10 Keď to Áron oznámil celej pospolitosti Izraelitov, oni sa dívali na púšť a tu sa zjavila Pánova sláva v oblaku!
  Pridaj záložku 11 A pán povedal Mojžišovi:
  Pridaj záložku 12 "Počul som reptanie Izraelitov. Povedz im: "V predvečer budete jesť mäso a ráno sa nasýtite chlebom, aby ste poznali, že ja som Pán, váš Boh!"
  Pridaj záložku 13 A naozaj, večer prileteli prepelice a pokryli táborište. Ráno zasa bola okolo tábora napadaná rosa
  Pridaj záložku 14 a keď sa napadaná rosa vyparila, na povrchu púšte bolo čosi jemné, zrnité jemné sťa srieň na zemi.
  Pridaj záložku 15 Keď to Izraeliti zočili, vzájomne si vraveli: "Čo je to!" Nevedeli totiž, čo by to mohlo byť. Vtedy im Mojžiš povedal: "To je chlieb, ktorý vám dáva Pán jesť.
  Pridaj záložku 16 Toto je to, z čoho vám Pán prikazuje nazbierať podľa toho, koľko každý zje, gomer na každú hlavu; podľa počtu vašich duší si naberte, každý pre príslušníkov svojho stanu!"
  Pridaj záložku 17 Izraeliti robili tak a nazbierali jedni menej, iní viac.
  Pridaj záložku 18 Potom to odmerali na gomer a tu ten, kto viac doniesol, nemal prebytok a zasa ten, kto menej doniesol, nemal nedostatok. Každý si nazbieral toľko koľko mohol zjesť.
  Pridaj záložku 19 A Mojžiš im povedal: "Nech z toho nik nenecháva nič na ráno!"
  Pridaj záložku 20 Oni však nepočúvali Mojžiša a niektorí si z toho nechali (časť) až do druhého rána. Ale skazilo sa to, ukázali sa červy a zapáchalo to. Mojžiš sa preto na nich rozhneval.
  Pridaj záložku 21 Tak zbierali ráno čo ráno, každý podľa toho, koľko zjedol. Keď však začalo hriať slnko, rozpúšťalo sa to.
  Pridaj záložku 22 V šiesty deň však nazbierali dvakrát toľko jedla, dva gomery na osobu. Tu prišli všetky kniežatá pospolitosti a hlásili to Mojžišovi.
  Pridaj záložku 23 A on im povedal: "To je to, čo prikázal Pán: Zajtra je deň odpočinku, svätá sobota Pánova. Čo máte upiecť, upečte, a čo mienite uvariť, uvarte! Ostatné, čo ostane, odložte a uschovajte na zajtra."
  Pridaj záložku 24 Odložili si teda na zajtra, ako prikázal Mojžiš, a nezosmrdelo sa to, ani červy v tom neboli.
  Pridaj záložku 25 A Mojžiš povedal: "Dnes jedzte to, lebo dnes je Pánova sobota, dnes nenájdete vonku nič.
  Pridaj záložku 26 Šesť dní to môžete zbierať, v siedmy deň však je sobota, v ten deň toho nebude."
  Pridaj záložku 27 Keď potom v siedmy deň poniektorí vyšli zbierať, nenašli nič.
  Pridaj záložku 28 A Pán povedal Mojžišovi: "Ako dlho sa budete zdráhať zachovávať moje príkazy a zákony?
  Pridaj záložku 29 Hľaďte, veď Pán vám dal sobotu! Preto v šiesty deň vám dáva jedlo na dva dni. V sobotu nech každý zostane doma!
  Pridaj záložku 30 Nech v siedmy deň nik nevychádza zo svojho miesta!"
  Pridaj záložku 31 A ľud slávil v siedmy deň sobotu. Izraeliti nazvali to (jedlo) mannou. Bolo biele ako koriandrové semiačko a jeho chuť bola ako chuť medového koláča.
  Pridaj záložku 32 Nato Mojžiš povedal: "Toto prikazuje Pán: Naplňte tým jeden gomer, nech sa to zachová pre budúce pokolenia, aby videli, aký chlieb som vám dával jesť na púšti, keď som vás vyviedol z egyptskej krajiny."
  Pridaj záložku 33 A Mojžiš povedal Áronovi: "Vezmi nádobu a nasyp do nej plný gomer manny a ulož ju pred Pánom, aby sa zachovala pre vaše pokolenia!"
  Pridaj záložku 34 Ako Pán prikázal Mojžišovi, Áron to položil pred svedectvo, aby sa to zachovalo. A Izraeliti jedli mannu štyridsať rokov, kým neprišli do obývanej krajiny. Jedli mannu, dokiaľ neprišli k hraniciam krajiny Kanaán. Gomer je desatina efy.
  Pridaj záložku 1 Potom na Pánov rozkaz tiahla celá izraelská pospolitosť po svojich stanoviskách z púšte Sin a utáborila sa v Rafidim, kde nebolo vody na pitie pre ľud.
  Pridaj záložku 2 A ľud doliehal na Mojžiša a vravel: "Daj nám vodu na pitie!" Ale Mojžiš im odvetil: "Prečo sa vadíte so mnou a prečo pokúšate Pána?"
  Pridaj záložku 3 Ale ľud, ktorý tam dychtil po vode, reptal proti Mojžišovi a vravel: "Načo si nás len vyviedol z Egypta?! Vari na to, aby si mňa, moje deti a môj dobytok umoril smädom?"
  Pridaj záložku 4 Tu Mojžiš volal k Pánovi: "Čo si počnem s týmto ľudom?! Len trošku a ukameňovali by ma!"
  Pridaj záložku 5 Pán odpovedal Mojžišovi: "Predstúp pred ľud, zober si niektorých starších z Izraela, do ruky si vezmi svoju palicu, ktorou si udieral Níl, a choď!
  Pridaj záložku 6 Hľa, ja tam budem stáť pred tebou na skale, na Horebe! Udri potom na skalu, vytečie z nej voda a ľud bude môcť piť." A Mojžiš urobil tak pred staršími Izraela.
  Pridaj záložku 7 Potom nazval to miesto Massa a Meríba, lebo Izraeliti sa tam vadili a pokúšali Pána, keď vraveli: "Je teda Pán medzi nami alebo nie?"
  Pridaj záložku 8 Tu prišiel Amalek a pri Rafidim napadol Izrael.
  Pridaj záložku 9 Vtedy Mojžiš povedal Jozuemu: "Vyber nám mužov a choď bojovať s Amalekom! Ja budem stáť na končiari vrchu s Božou palicou v ruke."
  Pridaj záložku 10 A Jozue urobil, ako mu uložil Mojžiš, a dal sa do boja s Amalekom. Mojžiš, Áron a Hur vystúpili na končiar vrchu.
  Pridaj záložku 11 A kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael, len čo ruky spustil, víťazil Amalek.
  Pridaj záložku 12 Ale Mojžišovi ruky oťaželi. Tu vzali kameň a podložili mu ho a on si naň sadol. Áron a Hur mu ruky podopierali jeden z jednej a druhý z druhej strany, a tak zostali jeho ruky v rovnakej polohe až do západu slnka.
  Pridaj záložku 13 A Jozue porazil Amaleka a jeho ľud ostrím meča.
  Pridaj záložku 14 Pán potom prikázal Mojžišovi: "Zapíš to na pamiatku do knihy a vštep Jozuemu do uší, že (aj) pamiatku na Amaleka úplne vytriem spod neba."
  Pridaj záložku 15 Nato Mojžiš postavil oltár a nazval ho Pán je moja zástava.
  Pridaj záložku 16 Povedal: "Ruky hore k Pánovmu trónu! Pán je v boji proti Amalekovi z pokolenia na pokolenie."
  Pridaj záložku 1 Keď Mojžišov tesť, madiánsky kňaz Jetro, počul, čo všetko Boh urobil Mojžišovi a jeho ľudu, Izraelu, že totiž vyviedol Izraelitov z Egypta,
  Pridaj záložku 2 vzal Mojžišov tesť Jetro Mojžišovu ženu Seforu, ktorú on poslal späť,
  Pridaj záložku 3 a s ňou oboch synov. Jeden z nich mal meno Gerson, lebo povedal: "Som prišelcom v cudzej krajine,"
  Pridaj záložku 4 druhý sa volal Eliezer, lebo povedal: "Boh môjho otca bol mojou pomocou a vyslobodil ma od faraónovho meča."
  Pridaj záložku 5 A Jetro prišiel s jeho synmi a s jeho ženou k Mojžišovi na púšť, kde on táboril pri Božom vrchu.
  Pridaj záložku 6 Keď odkázal Mojžišovi: "Ja, tvoj tesť Jetro, idem k tebe s tvojou ženou a obaja jej synovia s ňou,"
  Pridaj záložku 7 vybral sa Mojžiš a šiel svojmu tesťovi naproti, poklonil sa mu a pobozkal ho. Potom sa vypytovali jeden druhého, ako sa majú, a vošli do stanu.
  Pridaj záložku 8 Potom Mojžiš rozprával svojmu tesťovi, čo Pán urobil faraónovi a Egypťanom pre Izrael, o všetkých strastiach, ktoré ich cestou zastihli, a (ako) ich Pán zachránil.
  Pridaj záložku 9 A Jetro sa tešil zo všetkého dobrého, čo Pán urobil Izraelu, keď ho vyslobodil z ruky Egypťanov.
  Pridaj záložku 10 Jetro povedal: "Nech je zvelebený Pán, ktorý vás vyslobodil z rúk Egypťanov a faraóna.
  Pridaj záložku 11 Teraz už viem, že Pán je väčší ako všetci bohovia. To sa stalo preto, že sa vynášali nad vás."
  Pridaj záložku 12 Potom Mojžišov tesť Jetro obetoval Bohu zápalnú a krvavú obetu a Áron so všetkými staršími Izraela prišli, aby boli s Mojžišovým tesťom pred Bohom prítomní na obetnej hostine.
  Pridaj záložku 13 Na druhý deň sa Mojžiš posadil a súdil ľud, ktorý k nemu prichodil od rána až do večera.
  Pridaj záložku 14 Keď Mojžišov tesť videl, čo všetko robí pre ľud, povedal: "Čo to ty všetko robíš pre ľud?! Prečo zasadáš (na súd) sám a všetok ľud ťa od rána do večera obklopuje?"
  Pridaj záložku 15 Mojžiš odvetil svojmu tesťovi: "Preto, že ľud prichádza ku mne aby si vyžiadal Boží rozsudok.
  Pridaj záložku 16 Keď sa medzi nimi vyskytne spor, prichádzajú ku mne, aby som rozhodol medzi stránkami a oznamoval im Božie predpisy a zákony."
  Pridaj záložku 17 Mojžišov tesť mu povedal: "To nie je dobre, ako to robíš!
  Pridaj záložku 18 Takto celkom vysilíš seba aj tento ľud, ktorý je pri tebe. Veď táto vec je ťažká pre teba, sám (jediný) ju nebudeš môcť konať.
  Pridaj záložku 19 Počúvni teraz môj hlas, dám ti radu a Pán bude s tebou: Ty buď zástupcom ľudu pred Bohom a ty prednášaj jeho záležitosti Bohu!
  Pridaj záložku 20 Poučuj ich o ustanoveniach a zákonoch a uč ich ceste, po ktorej majú kráčať, a činom, ktoré majú konať.
  Pridaj záložku 21 Vyhliadni si však spomedzi všetkého ľudu schopných, bohabojných mužov, mužov dôveryhodných a nezištných, a ustanov ich za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov.
  Pridaj záložku 22 Oni nech súdia ľud v každý čas a to tak, že vážnejšie prípady prednesú tebe a všetky menšie veci rozsúdia sami. Uľahči si a oni nech ponesú zodpovednosť s tebou.
  Pridaj záložku 23 Ak to urobíš takto a ak ti to Boh dovolí, tak obstojíš; a všetok tento ľud bude sa vracať domov spokojný."
  Pridaj záložku 24 Mojžiš počúvol slová svojho tesťa a urobil všetko čo mu poradil.
  Pridaj záložku 25 Mojžiš teda vyvolil z celého Izraela schopných mužov a ustanovil ich za predákov nad ľudom, za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov.
  Pridaj záložku 26 A oni súdili ľud v každom čase, len ťažšie prípady prednášal Mojžišovi, o všetkých menších rozhodovali však sami.
  Pridaj záložku 27 Potom Mojžiš vyprevadil svojho tesťa a on odišiel do svojho kraja.
  Pridaj záložku 1 V tretí mesiac po odchode Izraelitov z Egypta, v ten istý deň, prišli na Sinajskú púšť.
  Pridaj záložku 2 Keď odtiahli z Rafidim, prišli na Sinajskú púšť a utáborili sa na púšti; tam naproti vrchu táboril Izrael.
  Pridaj záložku 3 Potom Mojžiš vystúpil k Bohu. Tu Pán na neho zavolal z vrchu: "Toto povieš Jakubovmu domu a zvestuješ Izraelitom:
  Pridaj záložku 4 "Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás niesol na orlích krídlach a priviedol sem k sebe.
  Pridaj záložku 5 Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom - veď mne patrí celá zem -
  Pridaj záložku 6 a budete mi kráľovským kňazstvom a svätým národom!" Toto sú slová, ktoré máš predniesť Izraelitom."
  Pridaj záložku 7 Mojžiš šiel, zvolal starších ľudu a oznámil im všetky slová, ktoré mu prikázal Pán.
  Pridaj záložku 8 A ľud jednomyseľne odpovedal: "Budeme robiť všetko, čo hovoril Pán." Potom Mojžiš tlmočil slová ľudu Pánovi.
  Pridaj záložku 9 A Pán opäť hovoril Mojžišovi: "Hľa, ja prídem k tebe v hustom mraku, aby ľud počul, keď sa s tebou rozprávam, a aby ti veril naveky." Mojžiš oznámil slová ľudu Pánovi.
  Pridaj záložku 10 A Pán povedal Mojžišovi: "Choď k ľudu a postaraj sa o ich posvätenie dnes a zajtra! Aj šaty nech si vyperú.
  Pridaj záložku 11 Nech sa pripravia na tretí deň, lebo na tretí deň zostúpi Pán pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj.
  Pridaj záložku 12 Vyznač ľudu hranice dookola a prikáž: "Neopovážte sa vystúpiť na vrch alebo dotknúť sa jeho úpätia! Každý, kto sa dotkne vrchu, naisto zomrie!"
  Pridaj záložku 13 Takého sa však nesmie dotknúť ruka, nech je ukameňovaný alebo šípom zastrelený. Ani človek, ani zviera nesmie ostať nažive! Keď zaznie roh, nech vystúpia na vrch."
  Pridaj záložku 14 Nato Mojžiš zostúpil z vrchu k ľudu a posvätil ho a oni si oprali odev.
  Pridaj záložku 15 A ľudu prikázal: "Buďte pripravení na tretí deň! Nedotýkajte sa nijakej ženy!"
  Pridaj záložku 16 Keď nastal tretí deň, začalo za rána hrmieť a blýskať sa. Hustý mrak zakrýval vrch a silno zaznieval zvuk rohu. I chvel sa strachom všetok ľud v tábore.
  Pridaj záložku 17 Mojžiš však vyviedol ľud z tábora v ústrety Bohu a oni sa postavili pod samým vrchom.
  Pridaj záložku 18 Vrch Sinaj bol celkom zahalený v dyme, lebo Pán zostúpil naň v ohni, a dym vystupoval z neho ako z pece. Celý vrch sa hrozne triasol.
  Pridaj záložku 19 Zvuk rohu bol čoraz silnejší. Mojžiš hovoril a Pán mu odpovedal v hrmení.
  Pridaj záložku 20 Keď Pán zostúpil na končiar Sinaja, zavolal Mojžiša na končiar vrchu a Mojžiš vystúpil hore.
  Pridaj záložku 21 Tu mu Pán prikázal: "Zostúp dolu a dôrazne varuj ľud, aby sa neodvažoval ísť pozrieť Pána, ináč ich veľa zahynie!
  Pridaj záložku 22 Aj kňazi, ktorí sa približujú k Pánovi, musia sa posvätiť, aby ich Pán nezahubil."
  Pridaj záložku 23 Mojžiš odpovedal Pánovi: "Ľud nevystúpi na Sinaj, lebo ty sám si nás dôrazne varoval, keď si prikázal: "Ohranič vrch a vyhlás ho za svätý!"
  Pridaj záložku 24 Pán mu však odvetil: "Len zostúp, potom zasa vystúpiš spolu s Áronom! Kňazi a ľud nech sa neopovažujú vystupovať k Pánovi, aby ich nezahubil!"
  Pridaj záložku 25 I zostúpil Mojžiš k ľudu a povedal im to.
  Pridaj záložku 1 Potom Boh hovoril všetky tieto slová:
  Pridaj záložku 2 "Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva.
  Pridaj záložku 3 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
  Pridaj záložku 4 Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!
  Pridaj záložku 5 Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia,
  Pridaj záložku 6 milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.
  Pridaj záložku 7 Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo! Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo.
  Pridaj záložku 8 Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil!
  Pridaj záložku 9 Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela,
  Pridaj záložku 10 siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach!
  Pridaj záložku 11 Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho.
  Pridaj záložku 12 Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!
  Pridaj záložku 13 Nezabiješ!
  Pridaj záložku 14 Nescudzoložíš!
  Pridaj záložku 15 Nepokradneš!
  Pridaj záložku 16 Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!
  Pridaj záložku 17 Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani nepožiadaš manželku svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížneho!
  Pridaj záložku 18 Všetok ľud pozoroval hrmenie a blesky, zvuk rohov a dymiaci vrch, chvel sa od strachu a vzďaľoval sa
  Pridaj záložku 19 a Mojžišovi povedal: "Ty nám hovor a budeme ťa počúvať. Nech s nami nehovorí Boh, aby sme nepomreli!"
  Pridaj záložku 20 A Mojžiš odpovedal ľudu: "Nebojte sa, veď Boh prišiel preto, aby vás skúšal, aby ste sa ho báli a nehrešili."
  Pridaj záložku 21 Ľud však ostal stáť obďaleč a Mojžiš sa priblížil k mraku v ktorom bol Boh.
  Pridaj záložku 22 Tu Pán povedal Mojžišovi: "Toto povieš Izraelitom: "Sami ste videli, že som z neba rozprával s vami.
  Pridaj záložku 23 Neurobíte si strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si neurobíte!"
  Pridaj záložku 24 Urobíš mi oltár zo zeme a na ňom mi budeš obetovať celostné a pokojné obety, svoje ovce a dobytok a na každé miesto, kde nechám spomínať svoje meno, prídem k tebe a požehnám ťa.
  Pridaj záložku 25 Ak mi však vystavíš kamenný oltár, nesmieš ho stavať z kresaných kameňov, lebo keď sa ho dotkneš svojím dlátom, bude poškvrnený.
  Pridaj záložku 26 Ani nebudeš na môj oltár vystupovať po stupňoch, aby sa pri ňom neodkryla tvoja nahota!
  Pridaj záložku 1 Toto sú právne ustanovenia, ktoré im predložíš:
  Pridaj záložku 2 Ak si kúpiš hebrejského otroka, nech ti slúži šesť rokov a v siedmom roku odíde bezplatne slobodný.
  Pridaj záložku 3 Ak prišiel sám, sám aj odíde. Ak bol už ženatý, odíde s ním aj jeho žena.
  Pridaj záložku 4 Ak mu však pán dal ženu a ona mu porodila synov a dcéry, žena aj s deťmi patria pánovi a len on sám odíde.
  Pridaj záložku 5 Ak však otrok vyhlási: "Milujem svojho pána, svoju manželku a svoje deti a neodídem na slobodu,"
  Pridaj záložku 6 jeho pán ho privedie pred Boha, potom ho zavedie k dverám alebo verajam a jeho pán mu šidlom prepichne ucho. A bude jeho otrokom naveky.
  Pridaj záložku 7 Ak niekto predá svoju dcéru za nevoľnicu, ona neodíde, ako odchádzajú otrokyne.
  Pridaj záložku 8 Ak sa znepáči svojmu pánovi, ktorý si ju vybral, nech jej dovolí vykúpiť sa. Nesmie ju však predať cudziemu národu, ak sa od nej odvrátil.
  Pridaj záložku 9 Ak ju určí svojmu synovi, bude s ňou zaobchádzať podľa práva dcér.
  Pridaj záložku 10 Ak by si vzal ešte ďalšiu, túto neukráti ani na jedle, ani na šatstve, ani na manželskom obcovaní.
  Pridaj záložku 11 Ak jej neposkytne tieto tri veci, tak ona môže voľne odísť bez toho, žeby niečo platila.
  Pridaj záložku 12 Ten, kto niekoho udrie tak, že ho zabije, musí zomrieť.
  Pridaj záložku 13 Ak to však neurobil úmyselne, ale azda Boh to dopustil, tak ti ustanovím miesto, kde sa bude môcť utiecť.
  Pridaj záložku 14 Kto zločinne a úkladne zabije svojho blížneho, aj od môjho oltára ho odtrhneš, aby zomrel.
  Pridaj záložku 15 Kto udrie svojho otca alebo svoju matku, musí zomrieť.
  Pridaj záložku 16 Kto ukradne človeka a predá ho, alebo ho bude mať vo svojej moci, musí zomrieť.
  Pridaj záložku 17 Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť.
  Pridaj záložku 18 Ak sa mužovia pohádajú a jeden udrie druhého kameňom alebo nejakým ťažším predmetom tak, že ten síce nezomrie, ale bude ležať na lôžku,
  Pridaj záložku 19 ak potom vstane a bude chodiť vonku o palici, tak ten, čo ho udrel, bude bez trestu; nahradí však tamtomu, čo zameškal, a zaplatí, čo sa vynaložilo na jeho liečenie.
  Pridaj záložku 20 Kto tak udrie svojho otroka alebo svoju slúžku palicou, že zomrie pod jeho rukou, treba ho prísne potrestať;
  Pridaj záložku 21 ak ostanú jeden alebo dva dni nažive, nepodlieha nijakému trestu, lebo oni sú jeho majetkom.
  Pridaj záložku 22 Ak sa mužovia medzi sebou bijú a potom udrú tehotnú ženu tak, že jej odíde plod, ale nenastane nešťastie, tak ten zaplatí toľko, koľko od neho bude žiadať manžel ženy - a dá to podľa rozhodnutia sudcov.
  Pridaj záložku 23 Ale ak nastane nešťastie, tak dáš život za život,
  Pridaj záložku 24 oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,
  Pridaj záložku 25 popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, hrču za hrču.
  Pridaj záložku 26 Ak niekto udrie svojho otroka alebo svoju slúžku po oku a zničí mu ho, za jeho oko daruje mu slobodu.
  Pridaj záložku 27 Ak vybije svojmu otrokovi alebo svojej slúžke zub, prepustí ho za jeho zub na slobodu.
  Pridaj záložku 28 Ak býk tak pokole muža alebo ženu, že zomrú, býk sa musí ukameňovať a jeho mäso sa nesmie jesť. Majiteľ býka však nepodlieha trestu.
  Pridaj záložku 29 Ale ak býk už predtým klal a majiteľ nedozeral naň, hoci bol na to upozornený, ak zmárnil muža alebo ženu, bude ukameňovaný a aj jeho majiteľ musí zomrieť.
  Pridaj záložku 30 Ak sa mu však uloží peňažitá pokuta, tak za svoj život zaplatí také výkupné, aké sa mu uloží.
  Pridaj záložku 31 Keď pokole chlapca alebo dievča, naloží sa s ním podľa tých istých ustanovení.
  Pridaj záložku 32 Ak býk pokole otroka alebo slúžku, tak sa jeho pánovi zaplatí tridsať strieborných šeklov a býk sa ukameňuje.
  Pridaj záložku 33 Keď niekto nechá otvorenú cisternu, alebo ak niekto vykope cisternu a nezakryje ju, a ak potom do nej padne býk alebo osol,
  Pridaj záložku 34 tak majiteľ cisterny zaplatí v peniazoch náhradu jeho majiteľovi, odhynutý (kus) však bude jeho.
  Pridaj záložku 35 Keď niečí býk pokole býka niekoho iného tak, že zahynie, tak živého býka musia predať a s jeho cenou sa rozdelia, s uhynutým sa tiež rozdelia.
  Pridaj záložku 36 Keď sa však vedelo že býk kole a jeho majiteľ nedozeral naň, tak zaplatí úplnú náhradu, býka za býka a uhynutý (kus) bude celý jeho.
  Pridaj záložku 1 Ak niekto ukradne býka alebo ovcu a zabije ich alebo predá, tak za každého býka nahradí päť býkov a za každú ovcu päť oviec.
  Pridaj záložku 2 Ak pristihnú zlodeja, keď sa dobýva do domu, alebo keď ho podkopáva, a porania ho tak, že zomrie, ten, čo ho poraní, nebude vinný za jeho krv.
  Pridaj záložku 3 Ale ak to urobí po východe slnka, je vinný za jeho krv. - Zlodej musí dať náhradu. Ak však nemá nič, treba ho predať za ukradnutú vec.
  Pridaj záložku 4 Keď sa ukradnutá vec, býk, osol alebo ovca nájde u neho živá dá dvojnásobnú náhradu.
  Pridaj záložku 5 Ak niekto urobí škodu na poli alebo na vinici, alebo pustí svoj statok a ten sa pasie na cudzom poli, nahradí najlepším zo svojho poľa a najlepším zo svojej vinice. (Podľa odhadu škody.)
  Pridaj záložku 6 Ak sa vznieti oheň, zachváti tŕnie a potom spáli obilie v stohoch alebo ešte na poli, ten, kto oheň rozložil, nahradí škodu.
  Pridaj záložku 7 Ak si dá niekto inému do úschovy peniaze alebo iné cenné predmety a niekto ich v jeho dome ukradne, tak zlodej, ak sa nájde, nahradí to dvojnásobne.
  Pridaj záložku 8 Ak sa však zlodej nenájde, tak majiteľ domu sa dostaví pred sudcov (a odprisahá), že nesiahol po majetku svojho blížneho.
  Pridaj záložku 9 V prípade každej sprenevery, či už ide o býka, osla, ovcu, plášť alebo o čokoľvek, čo sa stratilo a majiteľ by o tom tvrdil: "To je ono!", záležitosť oboch príde pred sudcov. A ten, koho sudcovia vyhlásia za vinníka, musí svojmu blížnemu dať dvojnásobnú náhradu.
  Pridaj záložku 10 Ak niekto dá inému do opatery osla, býka alebo ovcu, alebo hocijaké dobytča a ono odhynie alebo sa dokaličí alebo ho odvlečú tak, že to nik nevidel,
  Pridaj záložku 11 medzi oboma rozhodne prísaha pred Pánom, že nesiahol na majetok svojho blížneho. Majiteľ sa musí s tým uspokojiť a ten nemusí dať náhradu.
  Pridaj záložku 12 Ak mu ho však ukradli, dá majiteľovi náhradu.
  Pridaj záložku 13 Ak mu ho roztrhali, nech ho donesie na dôkaz. Za roztrhané nemusí dávať náhradu.
  Pridaj záložku 14 Kto si od iného niečo vypožičia a dokaličí sa to alebo odkape, tak musí dať, ak majiteľ nebol pri tom, plnú náhradu.
  Pridaj záložku 15 Keď bol však majiteľ pri tom, nemusí dávať náhradu. Ak bolo najaté, dostane jeho nájomné.
  Pridaj záložku 16 Kto zvedie pannu, ktorá nebola zasnúbená, a bude s ňou obcovať, zaplatí svadobný dar a vezme si ju za manželku!
  Pridaj záložku 17 Ale ak mu ju jej otec nijako nechce dať, zaplatí toľko, koľko sa dáva panne do vena!
  Pridaj záložku 18 Čarodejnicu nenecháš nažive!
  Pridaj záložku 19 Kto bude obcovať so zvieraťom, musí zomrieť!
  Pridaj záložku 20 Kto prináša obetu bohom, okrem jedinému Pánovi, prepadne kliatbe smrti!
  Pridaj záložku 21 Cudzinca nebudeš napádať a utláčať, veď sami ste boli cudzincami v egyptskej krajine!
  Pridaj záložku 22 Vdove a sirote nebudete krivdiť!
  Pridaj záložku 23 Ak im budeš krivdiť a oni budú volať ku mne, ja isto vypočujem ich volanie,
  Pridaj záložku 24 vzbĺkne môj hnev a pobijem vás mečom. Potom budú vaše ženy vdovami a vaše deti sirotami.
  Pridaj záložku 25 Ak požičiaš niekomu z môjho ľudu, chudobnému, ktorý je pri tebe, peniaze, nebudeš sa k nemu správať ako vydierač! Nebudeš od neho žiadať úroky!
  Pridaj záložku 26 Ak vezmeš do zálohy plášť svojho blížneho, vrátiš mu ho do západu slnka!
  Pridaj záložku 27 Veď je to jeho jediný odev, jeho jediná prikrývka na jeho telo. V čom by spal? Ak bude ku mne volať, vypočujem ho, lebo som milosrdný.
  Pridaj záložku 28 Sudcov nebudeš znevažovať a kniežaťu svojho ľudu nebudeš zlorečiť!
  Pridaj záložku 29 Z hojnosti svojho humna a z muštu svojho lisu neotáľaj odvádzať!
  Pridaj záložku 30 Prvorodeného zo svojich synov dáš mne! Takisto urobíš so svojím dobytkom a ovcami! Sedem dní ostane u svojej matky, na ôsmy deň ho odovzdáš mne!
  Pridaj záložku 31 Budete mi svätými ľuďmi! Mäso z roztrhaného na poli nebudete jesť! Hodíte to psom!
  Pridaj záložku 1 Nebudeš šíriť nepravdivú povesť! Nepodáš svoju ruku tomu, kto je v nepráve, aby si krivo nesvedčil!
  Pridaj záložku 2 Nespojíš sa na zlú vec s väčšinou a pri spore nebudeš vypovedať podľa väčšiny, aby si neprekrúcal pravdu!
  Pridaj záložku 3 Ani chudobnému nebudeš nadŕžať pri súde!
  Pridaj záložku 4 Ak natrafíš na býka alebo osla, čo sa zatúlal tvojmu nepriateľovi, priveď mu ho späť!
  Pridaj záložku 5 Ak zbadáš, že osol tvojho odporcu padol pod svojím bremenom, neobídeš ho, ale pomôžeš mu ho zdvihnúť!
  Pridaj záložku 6 Nebudeš prekrúcať právo chudobného v jeho spornej veci!
  Pridaj záložku 7 Nepravdivej výpovedi sa budeš vyhýbať! Nevinného a toho, kto je v práve, nepripravíš o život, lebo ja neospravodlivím toho, kto je nespravodlivý!
  Pridaj záložku 8 Dar neprijmeš, lebo dar zaslepí aj múdrych a prekrúti záležitosť tých, čo sú v práve!
  Pridaj záložku 9 Nebudeš utláčať cudzinca; sami viete, ako mu to padne, veď aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine!
  Pridaj záložku 10 Šesť rokov budeš osievať svoju pôdu a zbierať svoju úrodu,
  Pridaj záložku 11 v siedmom roku je necháš ležať úhorom a neobrobíš ju; nech sa z nej živia chudobní tvojho ľudu; a čo zostane, nech spasú poľné zvieratá! To isté urobíš so svojou vinicou a so svojím olivovým sadom!
  Pridaj záložku 12 Šesť dní budeš pracovať, v siedmy deň zachováš sobotu, aby si odpočinul tvoj býk a osol a oddýchol syn tvojej nevoľnice a cudzinec!
  Pridaj záložku 13 Všetko, čo som vám prikázal, budete zachovávať a mená cudzích bohov nebudete vzývať! To nech nik nepočuje z vašich úst!
  Pridaj záložku 14 Tri razy do roka mi budeš sláviť sviatky.
  Pridaj záložku 15 Zachováš sviatok Nekvasených chlebov: sedem dní budeš jesť nekvasené chleby, ako som ti prikázal, v určenom čase v mesiaci abíb! Veď v ňom si vyšiel z Egypta. Ale neprídeš predo mňa s prázdnymi rukami!
  Pridaj záložku 16 Okrem toho (zachováš) sviatok Žatvy, prvotín svojej práce, toho, čo si zasial na poli, a sviatok Oberania na konci roka, keď zoberieš z poľa svoju úrodu!
  Pridaj záložku 17 Tri razy do roka sa ukáže každý muž pred Pánom, svojím Bohom!
  Pridaj záložku 18 Nebudeš vylievať krv mojej obety na kysnutý chlieb, ani loj z mojich sviatočných obetí neodložíš do nasledujúceho rána!
  Pridaj záložku 19 To najlepšie, prvotiny tvojej pôdy, prinesieš do domu Pána, svojho Boha! Kozľa nebudeš variť v mlieku jeho matky!
  Pridaj záložku 20 Hľa, ja pošlem pred tebou svojho anjela, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som ti pripravil.
  Pridaj záložku 21 Maj sa pred ním na pozore a počúvaj jeho hlas a neodporuj mu, lebo vám neprepáči vaše previnenia, veď je v ňom moje meno!
  Pridaj záložku 22 Ale ak budeš počúvať jeho hlas a robiť všetko, čo hovorím, potom budem nepriateľom tvojich nepriateľov a sužovateľom tvojich sužovateľov.
  Pridaj záložku 23 Lebo môj anjel pôjde pred tebou a privedie ťa k Amorejčanom, Hetejcom, Ferezejcom, Kanaánčanom, Hevejcom a Jebuzejcom, ktorých vyhubím.
  Pridaj záložku 24 Nebudeš sa klaňať ich bohom, ani uctievať ich, ani robiť ich skutky, lež bezohľadne zrúcaš ich pamätníky!
  Pridaj záložku 25 Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby.
  Pridaj záložku 26 V tvojej krajine nebude potom ženy, ktorá by potratila alebo bola neplodná - a ja doplním tvoje dni do plného počtu.
  Pridaj záložku 27 Vyšlem pred tebou svoju hrôzu a do zmätku uvediem každý ľud, ku ktorému prídeš, a všetkých tvojich nepriateľov zaženiem na útek pred tebou.
  Pridaj záložku 28 Pošlem pred tebou sršne, ktoré pred tebou vyženú Hevejcov, Kanaánčanov a Hetejcov.
  Pridaj záložku 29 Nevyženiem ich pred tebou za jeden rok, aby sa zem neobrátila v púšť a aby sa nerozmnožila divá zver na tvoju škodu.
  Pridaj záložku 30 Pomaly ich budem vyháňať spred teba, kým sa nerozmnožíš a neovládneš krajinu.
  Pridaj záložku 31 Tvojmu územiu dám siahať od Červeného mora až po Filištínske more a od púšte až po rieku, lebo obyvateľov krajiny dám do tvojej moci, aby si ich vyhnal spred seba.
  Pridaj záložku 32 Neuzavrieš s nimi ani s ich bohmi zmluvu!
  Pridaj záložku 33 Nezostanú bývať v tvojej krajine, aby ťa nezviedli na hriech proti mne. Keby si uctieval ich bohov, bola by to tvoja záhuba."
  Pridaj záložku 1 Potom povedal Mojžišovi: "Vystúp k Pánovi ty, Áron, Nadab, Abiu a sedemdesiat zo starších Izraela a budete sa klaňať z diaľky!
  Pridaj záložku 2 Len sám Mojžiš sa priblíži k Pánovi, oni sa nepriblížia, ani ľud nevystúpi s ním!"
  Pridaj záložku 3 Potom Mojžiš prišiel a rozpovedal ľudu všetky Pánove slová, totiž všetky ustanovenia, a všetok ľud jednohlasne odpovedal: "Všetko, čo hovoril Pán, splníme."
  Pridaj záložku 4 Potom Mojžiš všetky Pánove slová napísal. Keď ráno vstal, postavil pred vrchom oltár a dvanásť pamätníkov podľa dvanástich kmeňov Izraela.
  Pridaj záložku 5 Nato dal izraelským mládencom rozkaz, aby pripravili pre Pána zápalnú obetu a na pokojnú obetu zabili býčky.
  Pridaj záložku 6 Tu vzal Mojžiš polovicu krvi, a nalial ju do obetnej misky a druhú polovicu vylial na oltár.
  Pridaj záložku 7 A Mojžiš vzal knihu zmluvy a čítal ju nahlas ľudu, pričom oni vraveli: "Všetko, čo hovoril Pán, splníme a zachováme!"
  Pridaj záložku 8 Tu Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: "Hľa, toto je krv zmluvy, ktorú Pán uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov!"
  Pridaj záložku 9 Potom Mojžiš, Áron, Nadab, Abiu a sedemdesiat starších z Izraela vystúpili hore
  Pridaj záložku 10 a tu videli Izraelovho Boha. Pod jeho nohami bolo čosi ako plocha zo zafírových dlaždíc a lesklo sa to ako samo nebo.
  Pridaj záložku 11 A on nevystrel ruku proti vyvoleným Izraelitom. Mohli hľadieť na Boha. Potom jedli a pili (z obetovaného).
  Pridaj záložku 12 A pán povedal Mojžišovi: "Vystúp ku mne na vrch a zostaneš tam! Dám ti dve kamenné tabule: zákon a prikázania, ktoré som napísal, aby si ich učil!"
  Pridaj záložku 13 Mojžiš a jeho služobník Jozue vstali a Mojžiš vystúpil na Boží vrch.
  Pridaj záložku 14 Starším však prikázal: "Čakajte na nás tu, kým sa k vám nevrátime! Veď Áron a Hur sú tu s vami! Kto bude mať nejaký spor, nech sa obráti na nich!"
  Pridaj záložku 15 Keď potom Mojžiš vystúpil na vrch, vrch zahalil oblak.
  Pridaj záložku 16 Tu zostúpila na vrch Pánova sláva a oblak ho zahaľoval šesť dní. V siedmy deň zavolal z oblaku Mojžiša.
  Pridaj záložku 17 V očiach Izraelitov sa Pánova sláva na končiari vrchu javila ako žeravý oheň.
  Pridaj záložku 18 Mojžiš vošiel do oblaku a Mojžiš zostal na vrchu štyridsať a štyridsať nocí.
  Pridaj záložku 1 Tu Pán hovoril Mojžišovi:
  Pridaj záložku 2 "Povedz Izraelitom, aby vyberali pre mňa dary. Od každého, kto dá dobrovoľne vyberte dar pre mňa!
  Pridaj záložku 3 Takéto dary máte od nich prijať: Zlato, striebro a meď,
  Pridaj záložku 4 belasý a červený purpur, karmazín, jemné plátno a kozie súkno,
  Pridaj záložku 5 baranie kože, tachášové kože, akáciové drevo,
  Pridaj záložku 6 olej do lampy, voňavky do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla,
  Pridaj záložku 7 ónyxové kamene a iné drahokamy na vyloženie efódu a náprsníka.
  Pridaj záložku 8 Postavia mi svätyňu a budem bývať uprostred nich.
  Pridaj záložku 9 Celkom podľa toho, čo ti teraz ukážem, podľa vzoru príbytku a podľa vzoru všetkého jeho náradia to vyhotovíte!
  Pridaj záložku 10 Z akáciového dreva mi urobia archu dva a pol lakťa dlhú, poldruha lakťa širokú a poldruha lakťa vysokú.
  Pridaj záložku 11 Obiješ ju rýdzim zlatom; zvnútra i zvonku ju obiješ a navrchu dookola urobíš zlatý veniec.
  Pridaj záložku 12 Uleješ pre ňu štyri zlaté krúžky a pripevníš ich na jej štyri nohy, čiže dva krúžky na jednu stranu a dva krúžky na druhú stranu.
  Pridaj záložku 13 Potom vyhotovíš dve tyče z akáciového dreva a obiješ ich zlatom.
  Pridaj záložku 14 Tieto tyče zastrčíš do krúžkov, čo sú na bokoch archy, aby sa na nich archa nosila.
  Pridaj záložku 15 Tyče zostanú v krúžkoch archy, nesmú sa z nich vytiahnuť.
  Pridaj záložku 16 Do archy uložíš zákon, ktorý ti dám.
  Pridaj záložku 17 Urobíš aj vrchnák (zľutovnicu) z rýdzeho zlata, dva a pol lakťa dlhý a poldruha lakťa široký.
  Pridaj záložku 18 Aj dvoch cherubov, kovaných zo zlata, spravíš hore na oboch koncoch zľutovnice;
  Pridaj záložku 19 jedného cheruba pripojíte na jednom konci, druhého na druhom konci. Na zľutovnici hore na oboch koncoch urobíš cherubov.
  Pridaj záložku 20 Cherubi nech majú rozpäté krídla a nech svojimi krídlami zakrývajú zľutovnicu, kým ich tváre budú obrátené oproti sebe. Cherubi nech upierajú svoj zrak na zľutovnicu.
  Pridaj záložku 21 Zľutovnicu polož na archu a do archy vlož zákon, ktorý ti dám.
  Pridaj záložku 22 Tam sa budem zjavovať a zo zľutovnice, spomedzi oboch cherubov, čo sú na arche zákona, budem hovoriť všetko, čo ti nariadim pre Izraelitov.
  Pridaj záložku 23 Urobíš aj stôl z akáciového dreva, dva lakte dlhý, lakeť široký a poldruha lakťa vysoký.
  Pridaj záložku 24 Obiješ ho čistým zlatom a navrchu dookola urobíš zlatý veniec.
  Pridaj záložku 25 Dookola na ňom urobíš na dlaň široký rám a na ráme dookola urobíš zlatý veniec.
  Pridaj záložku 26 Zhotovíš preň štyri zlaté krúžky a pripevníš ich na štyroch rohoch, pri každej nohe jeden.
  Pridaj záložku 27 Krúžky budú hneď pri ráme na zastrčenie tyčí, aby sa stôl mohol nosiť.
  Pridaj záložku 28 Tyče vyhotovíš z akáciového dreva a obiješ ich zlatom. Na nich sa bude stôl nosiť.
  Pridaj záložku 29 Spravíš k nemu aj misy, misky, kanvy a čaše, v ktorých sa budú prinášať mokré obety. Vyhotovíš ich z čistého zlata.
  Pridaj záložku 30 Na stôl budeš stále klásť predo mňa predkladané chleby.
  Pridaj záložku 31 Ďalej vyhotovíš svietnik z čistého zlata; svietnik, ktorého podstavec a ramená budú kované. Z neho budú vychádzať kvetné kalíšky, hlavičky a kvety.
  Pridaj záložku 32 Z jeho bokov bude vychádzať šesť ramien: tri ramená svietnika z jedného boku a tri ramená svietnika z druhého boku.
  Pridaj záložku 33 Na každom ramene budú tri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom. Tak to bude na všetkých šiestich ramenách, čo vychádzajú zo svietnika.
  Pridaj záložku 34 Na samom svietniku budú štyri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom,
  Pridaj záložku 35 a to tak, že hlavička bude pod dvoma ramenami, ktoré z neho vychádzajú, potom hlavička pod ďalšími dvoma ramenami a opäť hlavička pod dvoma ramenami. Teda pod šiestimi ramenami, ktoré vychádzajú zo svietnika.
  Pridaj záložku 36 Hlavičky a ramená budú z neho vychádzať a všetko bude kované z jedného kusa rýdzeho zlata.
  Pridaj záložku 37 Vyhotovíš aj sedem lámp a nasadíš ich na svietnik, aby osvetľovali priestor, čo je pred ním.
  Pridaj záložku 38 Aj odštipovače a panvičky, čo k nemu prislúchajú, nech sú z čistého zlata.
  Pridaj záložku 39 Spotrebuješ na to hrivnu zlata, vrátane všetkého jeho príslušenstva.
  Pridaj záložku 40 A hľaď, aby si to urobil podľa vzoru, ktorý si videl na vrchu.
  Pridaj záložku 1 Potom urobíš svätostánok z desiatich záclon. Ony budú z niťového plátna, z belasého a červeného purpuru a z karmazínu, urobíš ich s cherubmi, ako robieva umelec!
  Pridaj záložku 2 Dĺžka jednej záclony bude dvadsaťosem lakťov a šírka štyri lakte. Všetky záclony budú rovnakej miery.
  Pridaj záložku 3 Päť záclon bude spojených dovedna a druhých päť záclon bude tiež spojených dovedna.
  Pridaj záložku 4 Potom urobíš z belasého purpuru očká na samom kraji poslednej záclony jedného spojeného kusa a takisto urobíš na okraji poslednej záclony druhého spojeného kusa.
  Pridaj záložku 5 Prirobíš teda päťdesiat očiek na jednej záclone a päťdesiat očiek prirobíš na okraji poslednej záclony druhého spojeného kusa, a to tak, aby očká boli oproti sebe.
  Pridaj záložku 6 Urobíš tiež päťdesiat zlatých sponiek a záclony zopneš sponkami dovedna tak, aby svätostánok bol jedným celkom.
  Pridaj záložku 7 Potom z jedenástich kobercov z kozej srsti vyhotovíš prikrývku na svätostánok.
  Pridaj záložku 8 Každý koberec bude mať dĺžku tridsať lakťov a šírku štyri lakte. Jedenásť kobercov bude mať rovnakú mieru.
  Pridaj záložku 9 Potom spojíš päť týchto kobercov osve a takisto šesť kobercov osve. Šiesty koberec však prehneš cez polovicu na priečelie svätostánku.
  Pridaj záložku 10 Na okraj posledného koberca spojeného kusa prirobíš päťdesiat očiek a takisto päťdesiat na okraj posledného koberca druhého spojeného kusa.
  Pridaj záložku 11 Urobíš tiež päťdesiat medených sponiek, tieto sponky zastrčíš do očiek a prikrývku spojíš v jeden celok.
  Pridaj záložku 12 Z koberca, čo zo stanovej prikrývky visí ako prebytočný, nech polovica prebytočného pokrovca visí na zadnej strane stánku.
  Pridaj záložku 13 A z toho, čo je prebytočné na dĺžku stanovej prikrývky, nech visí po lakti po oboch stranách svätostánku, aby ho zakrývalo.
  Pridaj záložku 14 Potom urobíš na stánok ešte prikrývku z červeno farbených baraních koží a na to ešte pokrývku z tachášových koží.
  Pridaj záložku 15 Na svätostánok narobíš aj stojatých dosiek z akáciového dreva.
  Pridaj záložku 16 Každá doska bude desať lakťov dlhá a poldruha lakťa široká.
  Pridaj záložku 17 Opatríš ich dvoma čapíkmi, ktorými sa budú spájať dovedna; tak to urobíš na každej doske.
  Pridaj záložku 18 Dosky na svätostánok prichystaj takto: Dvadsať dosiek na južnú stranu, na stranu poludnia,
  Pridaj záložku 19 a pod dvadsať dosiek urobíš štyridsať strieborných podstavcov, po dva podstavce na jednu dosku pod oba jej čapíky.
  Pridaj záložku 20 Takisto aj na druhú stranu svätostánku, na severnú stranu: dvadsať dosiek
  Pridaj záložku 21 a štyridsať podstavcov, po dva podstavce na každú dosku.
  Pridaj záložku 22 Na zadnú, západnú stranu, urobíš šesť dosiek!
  Pridaj záložku 23 Okrem toho urobíš dve dosky na rohy stanu na zadnej strane.
  Pridaj záložku 24 Tie budú dvojdielne odspodku až dovrchu k prvému krúžku - takto budú vyhotovené obe - a umiestiš ich do oboch rohov.
  Pridaj záložku 25 Bude to teda osem dosiek s ich striebornými podstavcami, dovedna šestnásť strieborných podstavcov, po dva podstavce pod každú dosku.
  Pridaj záložku 26 Aj žrde urobíš z akáciového dreva. Päť žrdí pre dosky na jednej strane svätostánku,
  Pridaj záložku 27 päť žrdí na druhej strane svätostánku a päť žrdí na zadnej, západnej strane svätostánku.
  Pridaj záložku 28 Stredná žrď, čo je v strede dosiek, bude siahať od jedného konca až na druhý.
  Pridaj záložku 29 Dosky pokryješ zlatom a aj ich krúžky, do ktorých sa zasunú žrde, urobíš zo zlata. Aj žrde obiješ zlatom.
  Pridaj záložku 30 A potom postavíš stánok podľa vzoru, ktorý si videl na vrchu.
  Pridaj záložku 31 Urobíš aj oponu z belasého a červeného purpuru, z karmazínu a niťového plátna s cherubmi! Urobíš ju tak, ako robieva umelec.
  Pridaj záložku 32 Potom ju zavesíš na štyri stĺpy z akáciového dreva, ktoré sú potiahnuté zlatom, stoja na štyroch strieborných podstavcoch a ich háčky sú tiež zo zlata.
  Pridaj záložku 33 Oponu zavesíš na háčky a za ňu postavíš archu zákona! Opona vám bude oddeľovať svätyňu od veľsvätyne!
  Pridaj záložku 34 Potom vo veľsvätyni položíš na archu zákona zľutovnicu.
  Pridaj záložku 35 Stôl umiestiš vonku pred oponou a na južnej strane svätostánku naproti stolu svietnik, kým stôl bude stáť na strane severnej.
  Pridaj záložku 36 Aj na vchod do svätostánku urob oponu, pestrú, z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna!
  Pridaj záložku 37 Pre túto oponu urob päť stĺpov z akáciového dreva, oblož ich zlatom, ich háčky budú tiež zo zlata, a odlej pre ne päť medených podstavcov!
  Pridaj záložku 1 Potom urobíš z akáciového dreva oltár päť lakťov dlhý a päť lakťov široký; oltár bude štvoruholníkový a tri lakte vysoký.
  Pridaj záložku 2 Na jeho štyroch uhloch urobíš rohy, ktoré budú z neho vyčnievať, a obtiahneš ho meďou!
  Pridaj záložku 3 Vyhotovíš aj popolnice na odstraňovanie popola, lopatky, panvičky, vidlice a uhoľnice, čo k nemu patria. Všetko jeho náradie urobíš z medi.
  Pridaj záložku 4 Potom naň urobíš sieťovité medené mriežky a na mriežkach, na ich štyroch rohoch, upevníš štyri medené krúžky
  Pridaj záložku 5 a upevníš to dolu pod okružným schodíkom oltára tak, že mriežky budú siahať až do polovice oltára.
  Pridaj záložku 6 Pre oltár urobíš tyče z akáciového dreva a obiješ ich meďou.
  Pridaj záložku 7 Tieto tyče sa budú zasúvať do krúžkov, a tak tyče budú po oboch stranách oltára, aby ho bolo možno nosiť.
  Pridaj záložku 8 Urobíš ho z dosiek, dutý! Urobíš ho tak, ako si videl na vrchu!
  Pridaj záložku 9 Nádvorie svätostánku urobíš takto: Na jeho južnú stranu vyhotovíš plachty z niťového plátna - sto lakťov dĺžky na túto stranu.
  Pridaj záložku 10 K tomu dvadsať stĺpov s ich dvadsiatimi medenými podstavcami. Stĺpové háčky a krúžky budú zo striebra.
  Pridaj záložku 11 Takisto pozdĺž severnej strany plachty v dĺžke sto lakťov, k tomu dvadsať stĺpov s ich dvadsiatimi medenými podstavcami.
  Pridaj záložku 12 Šírka nádvoria na západnej strane bude mať päťdesiat lakťov plachiet a k tomu desať stĺpov s ich podstavcami.
  Pridaj záložku 13 Aj predná, východná šírka nádvoria bude mať päťdesiat lakťov:
  Pridaj záložku 14 pätnásť lakťov plachiet na jednej strane a k tomu tri stĺpy s troma podstavcami,
  Pridaj záložku 15 takisto na druhej strane pätnásť lakťov plachiet a k tomu tri stĺpy s troma podstavcami.
  Pridaj záložku 16 Vchod do nádvoria bude mať záclonu širokú dvadsať lakťov z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna s vyšívaním a k tomu štyri stĺpy s ich štyrmi podstavcami.
  Pridaj záložku 17 Všetky nádvorné stĺpy dookola budú mať strieborné krúžky. Aj ich háčky budú strieborné, ich podstavce však budú medené.
  Pridaj záložku 18 Dĺžka nádvoria bude sto lakťov, jeho šírka päťdesiat lakťov a výška päť lakťov. Plachty budú z niťového plátna a podstavce z medi.
  Pridaj záložku 19 Všetko náčinie svätostánku, ktoré sa bude používať na jeho plnú obsluhu, aj všetky jeho kolíky a všetky kolíky nádvoria budú z medi.
  Pridaj záložku 20 Prikáž Izraelitom, aby ti naznášali jemného oleja z roztlčených olív do svietnika, aby lampy neprestajne svietili.
  Pridaj záložku 21 V stane zjavenia pred oponou, čo bude pred archou zákona, nech sa oň starajú Áron a jeho synovia, aby pred Pánom svietil od večera do rána. Toto bude navždy platný predpis pre všetky izraelské pokolenia.
  Pridaj záložku 1 Zavolaj k sebe spomedzi Izraelitov svojho brata Árona a jeho synov, aby mi slúžili ako kňazi: Áron a jeho synovia Nádab, Abiu, Eleazar a Itamar.
  Pridaj záložku 2 A pre svojho brata Árona zhotovíš posvätné rúcho na česť a ozdobu!
  Pridaj záložku 3 Porozprávaš sa so všetkými, čo sa rozumejú umeniu, ktorých som naplnil umeleckým duchom, aby zhotovili pre Árona rúcho, žeby sa mohol posvätiť a slúžiť mi ako kňaz.
  Pridaj záložku 4 Takéto rúcha urobia: náprsník, efód (náramenník), pláštik, tuniku z tkanej priadze, mitru a pás. Tieto posvätné šaty urobia tvojmu bratovi Áronovi a jeho synom, aby mi posluhovali ako kňazi.
  Pridaj záložku 5 Použijú na to zlato, belasý a červený purpur, karmazín a plátno.
  Pridaj záložku 6 Efód zhotovia zo zlata, belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna, ako robieva umelec.
  Pridaj záložku 7 Bude mať dve náplecné časti a na oboch stranách bude s nimi navrchu spojený.
  Pridaj záložku 8 Aj šnúra, ktorou sa bude uväzovať, bude takou istou prácou a z jedného kusa s ním; bude zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna.
  Pridaj záložku 9 Potom vezmeš dva ónyxové kamene a vyryješ do nich mená Izraelových synov,
  Pridaj záložku 10 šesť na jeden kameň a ostatných šesť mien na druhý kameň v poradí, ako sa narodili.
  Pridaj záložku 11 Brusičovi kameňov a kameňorytcovi dáš do oboch kameňov vyryť mená Izraelových synov. Zasadíš ich do zlatého pletiva
  Pridaj záložku 12 a potom oba kamene pripevníš na plecné čiastky efódu ako kamene spomienky na Izraelových synov. Áron bude nosiť ich mená na oboch svojich pleciach pred Pánom, aby sa na nich pamätalo.
  Pridaj záložku 13 Potom vyhotovíš zlaté pletivo
  Pridaj záložku 14 a dve retiazky z rýdzeho zlata. Urobíš ich krútené na spôsob šnúrok a tieto retiazky vyhotovené ako šnúrky upevníš na tkanivo!
  Pridaj záložku 15 Potom urobíš náprsník Božieho rozhodovania, ako robieva umelec. Urobíš ho tak, ako je zhotovený efód: zo zlata, belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna.
  Pridaj záložku 16 Bude štvorcový, vo dvoje zložený a na piaď dlhý a široký.
  Pridaj záložku 17 V štyroch radoch ho vyložíš drahokamami! V prvom rade bude karneol, topás a smaragd,
  Pridaj záložku 18 v druhom rade: rubín, zafír a diamant,
  Pridaj záložku 19 v treťom rade: hyacint, achát a ametyst
  Pridaj záložku 20 a vo štvrtom rade: chryzolit, ónyx a beryl. Zasadíš ich v radoch do zlatého pletiva.
  Pridaj záložku 21 Kameňov bude dvanásť podľa mien Izraelových synov, teda podľa ich mien kameňorytec vyryje mená jednotlivých dvanástich kmeňov.
  Pridaj záložku 22 Potom na náprsník pripevníš dve pletené retiazky, urobené z čistého zlata na spôsob šnúrky.
  Pridaj záložku 23 Ďalej urobíš na náprsník dva zlaté krúžky a oba krúžky upevníš na vrchných koncoch náprsníka!
  Pridaj záložku 24 Potom obe zlaté šnúrky pripevníš na oba krúžky na vrchnom konci náprsníka!
  Pridaj záložku 25 Druhé dva konce oboch šnúrok pripevníš na obe tkanivá a potom ich upevníš na náplecných častiach efódu, ktoré sú obrátené k náprsníku.
  Pridaj záložku 26 Potom urobíš ešte dva zlaté krúžky a pripevníš ich na spodných rohoch náprsníka na jeho vnútornej, k efódu obrátenej strane!
  Pridaj záložku 27 Urobíš ešte dva zlaté krúžky a pripevníš ich na oboch stranách efódu dolu, nad pásom efódu.
  Pridaj záložku 28 Potom zviažeš náprsník za jeho spodné krúžky tkanicou z belasého purpuru s krúžkami efódu tak, aby ležal nad pásom efódu. Takto sa náprsník nebude môcť oddeľovať od efódu.
  Pridaj záložku 29 Áron teda bude nosiť mená Izraelových synov na náprsníku rozhodovania na svojom srdci ako stálu spomienku pred Pánom, kedykoľvek vojde do svätyne.
  Pridaj záložku 30 Do náprsníka rozhodovania vložíš urim a tumim, aby boli na Áronovom srdci, kedykoľvek sa predstaví pred Pána. Takto bude Áron ustavične nosiť Božie rozhodnutia pre Izraelitov na svojom srdci pred Pánom.
  Pridaj záložku 31 Ďalej urobíš plášť pod efód, celý z belasého purpuru.
  Pridaj záložku 32 V strede bude otvor pre hlavu a dookola otvoru bude tkaná obruba, takže otvor bude ako na pancierovej košeli, aby sa netrhal.
  Pridaj záložku 33 Dolu, na jeho spodnom okraji, pripevníš dookola granátové jablká z belasého a červeného purpuru a karmazínu - pôjdu dookola celého okraja - a medzi ne zlaté zvončeky tak,
  Pridaj záložku 34 že sa po okraji plášťa budú dookola striedať zlaté zvončeky s granátovými jablkami.
  Pridaj záložku 35 Áron ho bude nosiť, keď bude konať službu, aby ho počuli zvoniť, keď bude vchádzať do svätyne pred Pána a keď bude vychádzať, aby nezomrel.
  Pridaj záložku 36 Potom vyhotovíš z rýdzeho zlata tabuľku a vyryješ na ňu rytcovou prácou Svätý Pánov.
  Pridaj záložku 37 Pripevníš ju na šnúrku z belasého purpuru a priviaže sa na mitru; bude teda na prednej strane mitry,
  Pridaj záložku 38 bude na Áronovom čele, aby tak Áron nosil previnenia, ktorých sa Izraeliti dopustia pri obetovaní všetkých svojich posvätných darov. Bude stále na jeho čele, aby oni dosiahli milosrdenstvo u Pána.
  Pridaj záložku 39 Utkáš aj tuniku z jemnej ľanovej priadze, zhotovíš mitru z niťového plátna a urobíš pestrofarebný pás.
  Pridaj záložku 40 Aj pre Áronových synov zhotovíš tuniky a urobíš pre nich pásy ako i vysoké čiapky na česť a ozdobu!
  Pridaj záložku 41 A oblečieš do toho svojho brata Árona a s ním aj jeho synov a pomažeš ich; uvedieš ich do úradu a posvätíš ich, aby mi slúžili ako kňazi.
  Pridaj záložku 42 Narobíš aj krátkych plátenných spodkov na zakrytie ich nahoty; budú siahať od bedier až po stehná.
  Pridaj záložku 43 Áron a jeho synovia ich budú mať, kedykoľvek vojdú do stanu zjavenia alebo pristúpia k oltáru konať službu vo svätyni, aby neuvalili na seba vinu a neumreli. Toto bude trvalý predpis preň a pre jeho potomkov po ňom.
  Pridaj záložku 1 A aby mi slúžili ako kňazi, urobíš s nimi toto: Vezmi jedného mladého býka, dva bezchybné barany,
  Pridaj záložku 2 nekvasené chleby, nekvasené, na oleji zamiesené pagáče ako i nekvasené a olejom potreté oblátky, ktoré pripravíš z jemnej pšeničnej múky,
  Pridaj záložku 3 vložíš to do koša a v koši ich prinesieš - k tomu býčka a tie dva barany.
  Pridaj záložku 4 Potom privedieš Árona a jeho synov ku vchodu do stanu zjavenia a umyješ ich vodou.
  Pridaj záložku 5 Nato vezmeš rúcho a oblečieš Árona do tuniky, plášťa, čo prislúcha k efódu, do efódu a náprsníka a opášeš ho efódovou stuhou
  Pridaj záložku 6 položíš mu na hlavu mitru a na mitru mu pripevníš posvätnú stuhu.
  Pridaj záložku 7 Potom vezmeš olej na svätenie a vyleješ mu ho na hlavu a pomažeš ho.
  Pridaj záložku 8 Potom privedieš jeho synov, oblečieš im tuniky
  Pridaj záložku 9 a opášeš ich pásom - ako Árona tak i jeho synov - a položíš im vysoké čiapky. A takto sa ich kňazstvo stane trvalým ustanovením. Takto uvedieš Árona a jeho synov do ich úradu.
  Pridaj záložku 10 Potom privedieš mladého býka pred stan zjavenia a Áron i jeho synovia položia ruky na hlavu býčka.
  Pridaj záložku 11 Ty potom býčka zabiješ pred Pánom pri vchode do stanu zjavenia,
  Pridaj záložku 12 vezmeš z býčkovej krvi a ňou palcom potrieš rohy oltára. Všetku ostatnú krv vyleješ okolo spodku oltára.
  Pridaj záložku 13 Nato vezmeš všetok loj, čo pokrýva vnútornosti, lojovú vrstvu spod pečene, obe obličky s lojom, čo je na nich, a prinesieš to spálením na oltári.
  Pridaj záložku 14 Mäso býčka však, jeho kožu a trus spáliš na ohni mimo tábora. To je obeta za hriech.
  Pridaj záložku 15 Potom vezmeš jedného barana a Áron a jeho synovia položia na baranovu hlavu ruky.
  Pridaj záložku 16 Nato barana zabiješ, naberieš z jeho krvi a porozlievaš ju okolo oltára.
  Pridaj záložku 17 Potom barana rozsekáš na kusy, umyješ jeho vnútornosti a nohy a položíš ich k ostatným kusom a k hlave.
  Pridaj záložku 18 A takto prinesieš celého barana ako zápal na oltári. To je celostná žertva pre Pána, príjemná vôňa, zápalná obeta pre Pána.
  Pridaj záložku 19 Potom vezmeš druhého barana a Áron a jeho synovia zasa položia ruky na baranovu hlavu.
  Pridaj záložku 20 Barana zabiješ, vezmeš niečo z jeho krvi a potrieš okraje pravého ucha Árona a jeho synov a palce ich pravej ruky a nohy; ostatnú krv porozlievaš okolo oltára.
  Pridaj záložku 21 Potom vezmeš niečo z krvi, čo bude na oltári, a z oleja na svätenie a pokropíš Árona a jeho rúcho aj jeho synov a rúcho jeho synov a bude posvätený on aj jeho rúcho i jeho synovia a ich rúcha s ním.
  Pridaj záložku 22 Potom vyberieš z barana loj, a to chvost, loj, ktorým sú pokryté vnútornosti, lojovú vrstvu spod pečene, obe obličky s ich lojom a pravú lopatku - lebo to je baran posvätenia -,
  Pridaj záložku 23 napokon vezmeš jeden bochník chleba, jeden pagáč zamiesený na oleji a jednu oblátku z koša nekvasených chlebov, ktorý je pred Pánom,
  Pridaj záložku 24 a toto všetko vložíš do rúk Árona a jeho synov, aby to obetovali ako podávaciu obetu Pánovi.
  Pridaj záložku 25 Potom im to z rúk vezmeš a spáliš to ako celostnú žertvu na oltári na príjemnú vôňu pred Pánom. To je zápalná obeta pre Pána.
  Pridaj záložku 26 Potom vezmeš prsia barana, ktorým bol posvätený Áron, a prinesieš to pred Pána ako podávaciu obetu - a to pripadne tebe za podiel.
  Pridaj záložku 27 Prsia podávacej obety a lopatku, čo bola oddelená z barana pri svätení Árona a jeho synov ako podávacia a pozdvihovaná obeta, vyhlásiš za posvätené!
  Pridaj záložku 28 To pripadne Áronovi a jeho synom ako trvalá náležitosť zo strany Izraelitov, lebo to je obeta pozdvihovania a ako obeta pozdvihovania bude z pokojných obiet Izraelitov ako ich obeta pozdvihovania Pánovi.
  Pridaj záložku 29 Áronovo posvätné rúcho prejde po ňom na jeho synov, aby v ňom boli pomazávaní a uvádzaní do svojho úradu.
  Pridaj záložku 30 Sedem dní ho bude nosiť ten, ktorý z jeho synov nastúpi ako veľkňaz na jeho miesto a ktorý bude vchádzať do stanu zjavenia, aby konal službu vo svätyni.
  Pridaj záložku 31 Potom vezmeš barana z posvätenia (kňazov) a jeho mäso uvaríš na posvätnom mieste!
  Pridaj záložku 32 Mäso barana a chlieb, čo je v koši, budú jesť Áron a jeho synovia pri vchode do stanu zjavenia.
  Pridaj záložku 33 Smú jesť iba tí, za ktorých bola prinesená zmierna obeta, keď boli uvádzaní do úradu a keď boli svätení. Iný z toho jesť nesmie, lebo je to sväté.
  Pridaj záložku 34 Ak by niečo z mäsa posvätenia alebo z chleba malo zostať do rána, spáliš, čo ostalo, na ohni. Nebude sa to jesť, lebo je to sväté.
  Pridaj záložku 35 S Áronom a s jeho synmi urobí všetko, čo som ti prikázal. Sedem dní bude trvať (slávnosť) svätenia (kňazov)!
  Pridaj záložku 36 Každý deň obetuješ jedného mladého býka ako zmiernu obetu za hriech! A oltár očistíš tým, že na ňom prinesieš zmiernu obetu a pomažeš ho, aby si ho posvätil.
  Pridaj záložku 37 Sedem dní budeš konať zmierne obrady na oltári a posväcovať ho; tak bude oltár posvätený. Každý, kto sa dotkne oltára bude zasvätený.
  Pridaj záložku 38 A toto budeš obetovať na oltári: deň čo deň dva jednoročné baránky,
  Pridaj záložku 39 jedného baránka budeš obetovať ráno a druhého v podvečer;
  Pridaj záložku 40 k tomu desatinu jemnej múky, zmiešanú so štvrtinou hina oleja z roztlčených olív, a na tekutú obetu štvrtinu hina vína na jedného baránka.
  Pridaj záložku 41 Druhého baránka obetuj okolo večera - pritom si budeš počínať ako pri raňajšej obete jedál a k nej prislúchajúcej tekutej obete - na príjemnú vôňu, ako zápalnú obetu Pánovi.
  Pridaj záložku 42 To bude vaša pravidelná celostná zápalná obeta pred Pánom z pokolenia na pokolenie, ktorá sa bude prinášať pred vchodom do stanu zjavenia, kde sa vám budem zjavovať, aby som tam s tebou hovoril.
  Pridaj záložku 43 Tam sa budem zjavovať Izraelovým synom a miesto sa posvätí mojou slávou.
  Pridaj záložku 44 Stan zjavenia a oltár posvätím ja. Aj Árona a jeho synov ja posvätím, aby mi slúžili ako kňazi.
  Pridaj záložku 45 Budem bývať uprostred Izraelitov a budem ich Bohom.
  Pridaj záložku 46 A spoznajú, že ja, Pán, som ich Boh, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny, aby som býval uprostred nich - ja, Pán, ich Boh.
  Pridaj záložku 1 Zhotovíš aj oltár na pálenie kadidla! Urobíš ho z akáciového dreva,
  Pridaj záložku 2 lakeť dlhý a lakeť široký, teda štvorcový, a dva lakte vysoký! Jeho rohy budú z neho vyčnievať.
  Pridaj záložku 3 Obložíš ho čistým zlatom, aj jeho dosku a jeho steny dookola, aj jeho rohy, a dookola ho obrúbiš zlatým vencom!
  Pridaj záložku 4 Pod veniec zhotovíš na obe strany po dva zlaté krúžky a pripevníš ich na oboch stranách, aby sa cez ne dali pretiahnuť tyče a aby bolo možno oltár nosiť.
  Pridaj záložku 5 Tyče urobíš z akáciového dreva a obiješ ich zlatom!
  Pridaj záložku 6 A postavíš ho pred oponu, ktorá visí pred archou zákona, pred zľutovnicu, čo je nad zákonom, kde sa ti budem ja zjavovať.
  Pridaj záložku 7 Áron bude na ňom spaľovať voňavé kadidlo. Bude ho páliť každé ráno, keď upraví lampy.
  Pridaj záložku 8 Aj v podvečer ho zapáli, keď rozsvieti lampy. To bude vaša pravidelná kadidlová obeta pred Pánom z pokolenia na pokolenie.
  Pridaj záložku 9 Na ňom nesmiete obetovať iné kadidlo, ani zápalnú obetu, ani obetu jedál, ani vylievať naň tekutú obetu.
  Pridaj záložku 10 Áron na ňom raz do roka vykoná zmierny obrad s krvou obetovanou za hriechy, čo je na zmierenie. Zmierenie vykoná na ňom raz do roka a bude to z pokolenia na pokolenie. On bude presvätý Pánovi."
  Pridaj záložku 11 Potom Pán prikázal Mojžišovi:
  Pridaj záložku 12 "Keď budeš zisťovať počet Izraelitov, ktorí podliehajú sčítaniu, nech pri sčítaní každý odovzdá Pánovi výkupné za svoj život, aby ich pri sčítaní nezastihlo nešťastie.
  Pridaj záložku 13 Každý, kto prejde sčítaním, dá pol šekla podľa váhy svätyne - šekel sa ráta za dvadsať gerov -, pol šekla je poplatok pre Pána.
  Pridaj záložku 14 Každý, kto podlieha sčítaniu, od dvadsiateho roku nahor, musí odovzdať poplatok pre Pána.
  Pridaj záložku 15 Bohatý nedá viac a chudobný nedá menej ako pol šekla, keď budú dávať Pánovi poplatok za svoj život.
  Pridaj záložku 16 A ty povyberáš výkupné od Izraelitov a použiješ ho na vyhotovenie stanu zjavenia, aby ono pripamätúvalo pred Pánom Izraelitov a aby ste (takto) vykúpili svoje životy."
  Pridaj záložku 17 Potom Pán hovoril Mojžišovi:
  Pridaj záložku 18 "Urobíš medenú nádrž s medeným podstavcom na umývanie a postavíš ju medzi stanom zjavenia a oltárom a naleješ do nej vody.
  Pridaj záložku 19 Áron a jeho synovia si v nej budú umývať ruky a nohy;
  Pridaj záložku 20 keď budú mať vojsť do stanu zjavenia, umyjú sa vodou, aby neumreli, a takisto, keď sa budú približovať k oltáru, aby konali službu a aby obetovali zápalnú obetu Pánovi.
  Pridaj záložku 21 Umyjú si teda ruky a nohy, aby nezomreli. To bude pre nich trvalým predpisom; preň a pre jeho potomkov z pokolenia na pokolenie."
  Pridaj záložku 22 Ďalej Pán prikázal Mojžišovi:
  Pridaj záložku 23 "Vezmeš voňavé látky najlepšieho druhu: päťsto šeklov najjemnejšej myrhy a polovicu tohto teda dvestopäťdesiat šeklov voňavej škorice a dvestopäťdesiat šeklov voňavého puškvorca,
  Pridaj záložku 24 päťsto šeklov kasie podľa váhy svätyne a jeden hin olivového oleja.
  Pridaj záložku 25 Z toho pripravíš svätý olej na pomazanie, prenikavo voňajúcu masť, ako robieva olejkár.
  Pridaj záložku 26 Týmto pomažeš stan zjavenia a archu zákona,
  Pridaj záložku 27 stôl so všetkým jeho náradím, svietnik s jeho náčiním a kadidlový oltár;
  Pridaj záložku 28 aj oltár na zápalné obety so všetkým jeho príslušenstvom a umývadlo s jeho podstavcom.
  Pridaj záložku 29 Takto ich posvätíš a budú presväté. Každý, kto sa ich dotkne, bude zasvätený.
  Pridaj záložku 30 Pomažeš aj Árona a jeho synov a posvätíš ich, aby mi slúžili ako kňazi.
  Pridaj záložku 31 A Izraelitom prikážeš: "Pre vás to bude svätý olej pomazania z pokolenia na pokolenie;
  Pridaj záložku 32 nesmie vyliať na telo človeka a takýmto miešaním sa nesmie pripravovať nijaký iný olej, lebo je svätý a bude vám za svätý!
  Pridaj záložku 33 Kto by si podobným spôsobom pripravil takúto miešaninu, alebo niečo by z nej dal nepovolanému, musí byť vyhubený zo svojho ľudu!"
  Pridaj záložku 34 Pán prikázal Mojžišovi aj toto: "Vezmeš voňavé látky: stakte, lastúrové kadidlo, galban a priesvitné kadidlo, všetko v rovnakých čiastkach,
  Pridaj záložku 35 a pripravíš z toho kadidlo, silnú zmiešaninu, ako robieva voňavkár, zmiešané so soľou, čisté, na posvätné používanie.
  Pridaj záložku 36 Čiastku z toho roztlčieš na jemný prach a niečo z toho položíš pred zákon do stanu zjavenia, kde sa ti budem zjavovať: to bude pre vás presvätou vecou!
  Pridaj záložku 37 Kadidlo v takom zložení, aké pripravíš, nesmiete pre seba zarábať; bude ti sväté pre Pána.
  Pridaj záložku 38 Kto by si však pripravil také, ako je toto, a chcel by sa kochať v jeho príjemnej vôni, nech je vyhubený zo svojho ľudu!"
  Pridaj záložku 1 Potom Pán hovoril Mojžišovi:
  Pridaj záložku 2 "Hľaď, ja som po mene povolal Beseléla, syna Uriho, syna Hurovho z Júdovho kmeňa,
  Pridaj záložku 3 a naplnil som ho Božím duchom, zmyslom pre umenie, dôvtipom a zručnosťou pre každú prácu,
  Pridaj záložku 4 aby zhotovil plány a aby ich uskutočnil v zlate, v striebre a medi,
  Pridaj záložku 5 aby brúsil kamene na osadzovanie, vyrezával drevo a vôbec prevádzal všetky práce.
  Pridaj záložku 6 Pridal som aj Achisamechovho syna Óliaba z Danovho kmeňa a každému, kto sa rozumie remeslu, dal som múdrosti, aby vyhotovili všetko, čo som ti prikázal:
  Pridaj záložku 7 stánok zjavenia, archu zmluvy, zľutovnicu na ňu a ostatné stánkové zariadenie,
  Pridaj záložku 8 stôl a jeho náčinie, svietnik z rýdzeho zlata s jeho príslušenstvom, aj kadidlový oltár
  Pridaj záložku 9 a oltár zápalných obiet so všetkým jeho príslušenstvom, umývadlo s podstavcom,
  Pridaj záložku 10 sviatočné a posvätné rúcha pre kňaza Áron a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu,
  Pridaj záložku 11 ďalej olej na pomazanie a voňavé kadidlo pre svätyňu. Všetko urobia tak, ako som ti rozkázal."
  Pridaj záložku 12 Ďalej Pán prikázal Mojžišovi:
  Pridaj záložku 13 "Povedz Izraelitom: "Zachovávajte moju sobotu! Veď ona je znamením medzi mnou a vami z pokolenia na pokolenie, aby sa poznalo, že ja som Pán, ktorý vás posväcuje!
  Pridaj záložku 14 Zachovávajte moju sobotu, nech vám je svätá! Kto ju znesvätí, musí zomrieť. Kto by v ten deň pracoval, bude vyhubený spomedzi svojho ľudu!
  Pridaj záložku 15 Šesť dní budete pracovať, v siedmy deň je však Pánova svätá sobota, deň odpočinku. Každý, kto bude v sobotu pracovať, musí zomrieť!
  Pridaj záložku 16 Nech Izraeliti zachovávajú sobotu a nech ju svätia z pokolenia na pokolenie ako večnú povinnosť zmluvy.
  Pridaj záložku 17 Nech je ona na večné znamenie medzi mnou a Izraelitmi, lebo za šesť dní Pán stvoril nebo a zem, v siedmy deň však odpočíval a oddychoval!"
  Pridaj záložku 18 A keď s ním na vrchu Sinaj dokončil svoj rozhovor, dal Mojžišovi dve kamenné tabule, popísané Božím prstom.
  Pridaj záložku 1 Keď ľud videl, že Mojžiš nezostupuje z vrchu, zhrnul sa okolo Árona a povedal mu: "Poď, urob nám boha, ktorý pôjde pred nami. Veď nevieme, čo je s tým mužom, Mojžišom, čo nás vyviedol z egyptskej krajiny."
  Pridaj záložku 2 Áron im povedal: "Posnímajte zlaté náušnice, čo nosia vaše ženy, synovia a dcéry, a prineste mi ich!"
  Pridaj záložku 3 A všetok ľud si postŕhal zlaté náušnice, čo nosili na ušiach, a doniesli ich Áronovi.
  Pridaj záložku 4 On to vzal z ich rúk, roztopil to a urobil zlaté teľa. A oni vraveli: "Toto je tvoj boh, Izrael, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny!"
  Pridaj záložku 5 Keď to Áron videl, postavil pred ním oltár. Potom dal Áron vyhlásiť: "Zajtra je Pánov sviatok!"
  Pridaj záložku 6 Druhé ráno zavčasu vstali a priniesli celostnú zápalnú a pokojnú obetu. Potom sa ľud posadil a jedol a pil. Nato sa zdvihli a veselili sa.
  Pridaj záložku 7 A Pán hovoril Mojžišovi: "Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, čo si vyviedol z egyptskej krajiny, robí zle!
  Pridaj záložku 8 Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Urobili si liate teľa, klaňali sa mu, priniesli mu obetu a vykrikovali: "Toto je tvoj boh, Izrael, čo ťa vyviedol z egyptskej krajiny."
  Pridaj záložku 9 Potom Pán povedal Mojžišovi: "Videl som, čo je to za ľud. Pozri, je to ľud nepoddajnej šije!
  Pridaj záložku 10 Teraz ma nechaj, nech zahorí môj hnev proti nim a vyhubím ich! Teba však urobím veľkým národom."
  Pridaj záložku 11 Ale Mojžiš sa pokúšal upokojiť Pána, svojho Boha, a hovoril: "Prečo by mal, Pane, vybúšiť tvoj hnev proti ľudu, ktorý si ty mohutnou silou a mocnou rukou vyviedol z egyptskej krajiny?!
  Pridaj záložku 12 Prečo by mali Egypťania vravieť: "V zlovôli ich vyviedol, aby ich zmárnil na horách a vyničil ich zo zemského povrchu?!" Odlož svoj prudký hnev a maj zľutovanie nad nešťastím svojho ľudu!
  Pridaj záložku 13 Spomeň si na svojich služobníkov Abraháma, Izáka a Izraela, ktorým si na seba samého prisahal a prisľúbil: "Rozmnožím vaše potomstvo ako hviezdy na nebi a celú túto zem, o ktorej som hovoril, dám vášmu potomstvu, aby ju vlastnilo na večné veky!"
  Pridaj záložku 14 A Pán oľutoval nešťastie, ktorým chcel navštíviť svoj ľud.
  Pridaj záložku 15 Potom sa Mojžiš vrátil, zostúpil z vrchu a v rukách mal dve tabule zákona, ktoré boli popísané na oboch stranách; boli popísané z prednej i zo zadnej strany.
  Pridaj záložku 16 Tabule boli Božím dielom a písmo bolo Božím písmom - vyrytým na tabuliach.
  Pridaj záložku 17 Keď Jozue počul krik ľudu, ktorý hlasno kričal, povedal Mojžišovi: "V tábore je vojnový pokrik!"
  Pridaj záložku 18 On odvetil: "To nie je hlas víťazného spevu ani hlas spevu po porážke, ja počujem len spev!"
  Pridaj záložku 19 Keď sa priblížil k táboru a zbadal teľa a tance, Mojžiša pochytil hnev, odhodil tabule z rúk a roztrieskal ich na úpätí vrchu.
  Pridaj záložku 20 Nato chytil teľa, ktoré si urobili, spálil ho na ohni a rozmrvil ho na prach. Ten vysypal do vody a dal ju Izraelitom piť.
  Pridaj záložku 21 Potom Mojžiš povedal Áronovi: "Čo ti urobil tento ľud, že si uvalil naň také veľké previnenie?!"
  Pridaj záložku 22 Áron odpovedal: "Pán môj, nehnevaj sa! Veď ty vieš, že tento ľud je zlý!
  Pridaj záložku 23 Vraveli mi: "Urob nám boha, ktorý pôjde pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo s tým mužom, Mojžišom, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny."
  Pridaj záložku 24 Povedal som im: "Kto má zlato, nech sa ho zbaví!" Oni mi ho dali, ja som ho pohádzal do ohňa a urobilo sa toto teľa."
  Pridaj záložku 25 Keď Mojžiš videl, že ľud bol taký bezuzdný - lebo Áron im popustil uzdu na škodoradosť ich nepriateľov -,
  Pridaj záložku 26 Mojžiš sa postavil do vchode do táboriska a zvolal: "Kto je za Pána, ku mne sa!" I zhromaždili sa okolo neho všetci leviti.
  Pridaj záložku 27 A on im povedal: "Toto hovorí Pán, Boh Izraela: "Každý nech si opáše meč na bedrá! Choďte cez tábor od jedného vchodu k druhému vchodu a zabíjajte svojich bratov, priateľov i príbuzných!"
  Pridaj záložku 28 A leviti urobili tak, ako rozkázal Mojžiš. A v ten deň padlo z ľudu do tritisíc mužov.
  Pridaj záložku 29 Potom Mojžiš povedal: "Dnes ste zasvätili svoje ruky Pánovi - veď každý bol proti svojmu bratovi -, a preto dnes ste požehnaní!" -
  Pridaj záložku 30 Na druhý deň povedal Mojžiš ľudu: "Previnili ste sa veľkým hriechom. Ja teraz vystúpim k Pánovi, hádam ho budem môcť uzmieriť za váš hriech."
  Pridaj záložku 31 Tak Mojžiš odišiel opäť k Pánovi a povedal: "Ach, tento ľud sa dopustil veľkej viny, veď si urobil boha zo zlata.
  Pridaj záložku 32 A teraz alebo im odpusť ich previnenie, alebo ak nie, vytri ma zo svojej knihy, ktorú si napísal!"
  Pridaj záložku 33 Pán však odpovedal Mojžišovi: "Kto sa proti mne prehrešil, toho vytriem zo svojej knihy.
  Pridaj záložku 34 Teraz už len choď a buď vodcom ľudu tam, kde som ti prikázal. Hľa anjel pôjde pred tebou! Ale keď príde čas ich navštívenia, navštívim ich hriech."
  Pridaj záložku 35 A Pán bil ľud za to, že si dali urobiť teľa, čo vyhotovil Áron.
  Pridaj záložku 1 Potom Pán povedal Mojžišovi: "Choď, odíď odtiaľto ty aj ľud, čo si vyviedol z egyptskej krajiny, do krajiny, ktorú som odprisahal Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, keď som povedal: "Dám ju tvojmu potomstvu."
  Pridaj záložku 2 Pošlem pred tebou anjela a vyženie Kanaánčanov, Hetejcov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov
  Pridaj záložku 3 a on ťa vovedie do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom. Ja nepôjdem uprostred teba, lebo si ľud nepoddajnej šije. Inak by som ťa musel cestou zahubiť."
  Pridaj záložku 4 Keď ľud počul túto tvrdú reč, zosmutnel a nik nenosil svoje šperky.
  Pridaj záložku 5 Lebo Pán povedal Mojžišovi: "Povedz Izraelitom: "Ste tvrdošijný ľud! Keby som chvíľku šiel uprostred teba, musel by som ťa cestou zahubiť. Odlož teda svoje šperky a potom uvidím, ako s tebou naložím."
  Pridaj záložku 6 A Izraeliti nenosili od vrchu Horeb svoje šperky.
  Pridaj záložku 7 Mojžiš vzal stánok, postavil ho mimo tábora, neďaleko od tábora, a nazval ho stánkom zjavenia. Každý, kto sa chcel obrátiť na Pána, vyšiel k stánku zjavenia, čo stál mimo tábora.
  Pridaj záložku 8 Keď vyšiel k stánku Mojžiš, všetok ľud vstal, každý sa postavil pri vchode do svojho stanu a hľadel za Mojžišom, kým neprišiel k stánku.
  Pridaj záložku 9 A len čo Mojžiš vošiel do stánku, spustil sa nadeň oblačný stĺp a ostal stáť pri vchode do stánku. Potom sa rozprával s Mojžišom.
  Pridaj záložku 10 A všetok ľud videl stáť oblačný stĺp pri vchode do stánku. Tu všetci povstali a každý sa vrhol (na zem) pri vchode do svojho stanu.
  Pridaj záložku 11 Pán sa však rozprával s Mojžišom z tváre do tváre, ako keď sa niekto rozpráva so svojím priateľom. Potom sa vrátil do tábora. Ale jeho služobník, mladík Jozue, Nunov syn, sa nevzďaľoval zo stánku.
  Pridaj záložku 12 A Mojžiš povedal Pánovi: "Pozri, ty mi prikazuješ: "Vyveď tento ľud!" A neoznámil si mi, koho pošleš so mnou, hoci si povedal: "Poznám ťa po mene, ba našiel si milosť v mojich očiach."
  Pridaj záložku 13 Ak som teraz našiel v tvojich očiach milosť, prezraď mi, prosím, svoje zámery, aby som poznal, že som našiel milosť v tvojich očiach. Veď tento ľud je tvojím národom!"
  Pridaj záložku 14 On odpovedal: "Ja mám ísť osobne (s tebou), aby si ty mal pokoj?!"
  Pridaj záložku 15 Tu on odpovedal jemu: "Ak nepôjdeš s nami osobne, ani nás nevyvádzaj odtiaľto!
  Pridaj záložku 16 A po čom poznám, že som našiel milosť v tvojich očiach, ja a tvoj ľud, ak nie po tom, že pôjdeš s nami a my, ja a tvoj ľud, budeme tým vyznačení pred všetkými národmi, čo sú na zemskom povrchu?"
  Pridaj záložku 17 Tu Pán povedal Mojžišovi: "Aj toto, o čo si prosil, urobím, lebo ty si našiel milosť v mojich očiach a ja ťa poznám podľa mena!"
  Pridaj záložku 18 On povedal: "Daj mi vidieť svoju slávu!"
  Pridaj záložku 19 On mu odvetil: "Predvediem pred tebou všetku svoju nádheru a vyslovím pred tebou aj Pánovo meno. Milostivý budem, ku komu chcem byť milostivý, a zmilujem sa nad tým, nad kým sa chcem zmilovať!"
  Pridaj záložku 20 A ešte mu povedal: "Moju tvár nemôžeš vidieť, lebo niet človeka, ktorý by mňa videl, a ostal by nažive!"
  Pridaj záložku 21 A Pán hovoril ďalej: "Hľa, neďaleko mňa je miesto, tam vystúp na skalu!
  Pridaj záložku 22 Keď tade pôjde moja sláva, postavím ťa do skalnej trhliny a položím na teba svoju ruku, kým neprejdem.
  Pridaj záložku 23 Potom svoju ruku odtiahnem a ty ma uvidíš odzadu. Ale moju tvár nesmie nik vidieť!"
  Pridaj záložku 1 A Pán opäť hovoril Mojžišovi: "Vykreš si dve kamenné tabule, práve také, aké boli prvé, a ja na tabule napíšem slová, čo boli na prvých tabuliach, ktoré si rozbil.
  Pridaj záložku 2 A buď pripravený vystúpiť včasráno na vrch Sinaj a postaviť sa na temene vrchu predo mňa.
  Pridaj záložku 3 Nikto však nesmie vystúpiť s tebou, nech sa nik neukazuje na celom vrchu! Ani ovce a dobytok sa nesmú pásť nablízku."
  Pridaj záložku 4 Mojžiš teda vykresal dve kamenné dosky, také, aké boli prvé, a včas vstal a vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal Pán; do rúk vzal tie dve tabule.
  Pridaj záložku 5 Keď sa potom Pán zniesol v oblaku, Mojžiš sa postavil k nemu a vzýval Pánovo meno.
  Pridaj záložku 6 Potom Pán prešiel popred neho a volal: "Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný.
  Pridaj záložku 7 On preukazuje milosrdenstvo tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané: on navštevuje vinu otcov na deťoch a detných deťoch až do tretieho a štvrtého pokolenia!"
  Pridaj záložku 8 Tu sa Mojžiš rýchlo vrhol na zem, poklonil sa
  Pridaj záložku 9 a povedal: "Ak som, Pane, našiel milosť v tvojich očiach, prosím, poď s nami, Pane! Je to síce ľud nepoddajnej šije, ale odpusť nám naše previnenia a hriech a prijmi nás za svojich!"
  Pridaj záložku 10 Vtedy on povedal: "Hľa, ja uzavriem zmluvu pred všetkým tvojím ľudom. Budem robiť zázraky, aké sa nestali na celej zemi a medzi všetkými národmi. A všetok ľud, uprostred ktorého žiješ, uvidí Pánovo dielo. Lebo je priam hrozné, čo urobím s tebou!
  Pridaj záložku 11 Dávaj dobrý pozor, čo ti dnes prikazujem. Ja vyženiem spred teba Amorejčanov, Kanaánčanov, Hetejcov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov.
  Pridaj záložku 12 Chráň sa uzavrieť zmluvu s obyvateľmi krajiny, do ktorej vojdeš, aby ti uprostred teba neboli na skazu.
  Pridaj záložku 13 Ale pováľaj ich oltáre, porozbíjaj ich modly a vyrúbaj ich posvätné stromy (ašery),
  Pridaj záložku 14 lebo sa nesmieš klaňať cudzím bohom. Veď Pánovo meno je Žiarlivý, on je žiarlivý Boh.
  Pridaj záložku 15 Nesmieš uzavrieť zmluvu s obyvateľmi krajiny, lebo keď sa budú vláčiť za svojimi bohmi a keď budú obetovať svojim bohom, zavolali by aj teba a jedol by si z ich obetí.
  Pridaj záložku 16 Ani neber ich dcéry svojim synom za ženy, lebo keď sa ich dcéry budú vláčiť za svojimi bohmi, zviedli by aj tvojich synov a aj ty by si sa vláčil za ich bohmi.
  Pridaj záložku 17 Nerob si liatych bohov!
  Pridaj záložku 18 Zachovávaj sviatok nekvasených chlebov! Sedem dní jedz nekvasené chleby - ako som ti nariadil - v určenom čase v mesiaci abíb, lebo v mesiaci abíb si vyšiel z Egypta.
  Pridaj záložku 19 Všetko, čo otvára materské lono, patrí mne; samčie zo všetkého tvojho statku: prvorodené z dobytka a oviec.
  Pridaj záložku 20 Prvorodené osla vykúpiš ovcou. Ak ho nevykúpiš, zlomíš mu väzy! Svojho prvorodeného syna však vykúpiš a nech sa nik neukáže predo mnou s prázdnymi rukami.
  Pridaj záložku 21 Šesť dní budeš robiť, v siedmy deň však zachováš sobotu. Aj v čase orby a žatvy zachováš sobotu!
  Pridaj záložku 22 Zasvätíš aj sviatok týždňov, prvotín pšeničnej žatvy, aj sviatok oberania na konci roka.
  Pridaj záložku 23 Tri razy do roka sa každý tvoj muž ukáže pred tvárou všemohúceho Pána, Izraelovho Boha.
  Pridaj záložku 24 Lebo ja vyženiem spred teba národy a rozšírim tvoje územie a nik nebude siahať na tvoju krajinu, keď budeš tri razy do roka vystupovať, aby si sa ukázal pred Pánom, svojím Bohom.
  Pridaj záložku 25 Nebudeš vylievať krv mojej obety na kysnutý chlieb, ani obetu paschy neodložíš do nasledujúceho rána!
  Pridaj záložku 26 To najlepšie, prvotiny svojej pôdy, prinesieš do príbytku Pána, svojho Boha. Kozľa nebudeš variť v mlieku jeho matky!"
  Pridaj záložku 27 Potom Pán povedal Mojžišovi: "Napíš si tieto slová, lebo na podklade týchto slov som uzavrel zmluvu s tebou a Izraelom!"
  Pridaj záložku 28 A ostal tam s Pánom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu. Potom Pán napísal na tabule príkazy zmluvy, desatoro prikázaní.
  Pridaj záložku 29 Keď Mojžiš zostupoval z vrchu - dve tabule zákona mal Mojžiš v rukách, keď zostupoval z vrchu -, Mojžiš nevedel, že mu žiari tvár od rozhovoru, ktorý s ním mal.
  Pridaj záložku 30 Keď Áron a Izraeliti videli, že Mojžišovi žiari tvár, báli sa k nemu priblížiť.
  Pridaj záložku 31 Mojžiš ich volal a prišli k nemu Áron a všetci poprední pospolitosti a Mojžiš sa s nimi porozprával.
  Pridaj záložku 32 Potom sa priblížili všetci Izraeliti a on im rozpovedal všetko, o čom s ním Pán na vrchu Sinaj hovoril.
  Pridaj záložku 33 Keď Mojžiš skončil rozhovor s nimi, dal si na tvár závoj.
  Pridaj záložku 34 A kedykoľvek Mojžiš predstúpil pred Pána, aby s ním hovoril, závoj odkladal, kým sa nevrátil späť. A keď vyšiel, oznamoval Izraelitom, čo mal prikázané.
  Pridaj záložku 35 Izraeliti zakaždým videli Mojžišovu tvár a Mojžišovi tvár žiarila. A Mojžiš si dával závoj na tvár, kým nevošiel, aby sa s ním rozprával.
  Pridaj záložku 1 Potom Mojžiš zhromaždil celú izraelskú pospolitosť a povedal im: "Toto je to, čo Pán prikazuje robiť:
  Pridaj záložku 2 Šesť dní budete pracovať, v siedmy deň však budete mať svätú sobotu, úplný odpočinok pre Pána. Každý, kto bude v ten deň konať nejakú prácu, musí zomrieť.
  Pridaj záložku 3 V sobotňajší deň nesmiete klásť oheň v nijakej domácnosti!"
  Pridaj záložku 4 Ďalej hovoril Mojžiš celej izraelskej pospolitosti: "Toto je to, čo prikazuje Pán:
  Pridaj záložku 5 Dajte zo svojho imania dary pre Pána! Každý, koho na to nabáda srdce, nech prinesie dar pre Pána: zlato, striebro a meď,
  Pridaj záložku 6 belasý a červený purpur, karmazín, plátno a koziu srsť,
  Pridaj záložku 7 na červeno farbené ovčie kože, tachášove kože a akáciové drevo,
  Pridaj záložku 8 olej do lámp, látku na olej svätenia a na voňavé kadidlo,
  Pridaj záložku 9 ónyxové kamene a iné drahokamy na ozdobu efódu a náprsníka!
  Pridaj záložku 10 A nech prídu všetci, čo sa rozumejú umeniu medzi vami, a nech vyhotovia všetko, čo Pán nariadil:
  Pridaj záložku 11 stánok, jeho prikrývku a pokrývku, jeho krúžky, dosky, závory, stĺpy a podstavce,
  Pridaj záložku 12 archu a jej tyče, zľutovnicu a oddeľujúcu oponu,
  Pridaj záložku 13 stôl, jeho tyče a jeho náradie s predkladnými chlebmi,
  Pridaj záložku 14 svietnik, svetlá a ich príslušenstvo, lampy a olej na svietenie,
  Pridaj záložku 15 kadidlový oltár a jeho tyče, olej na svätenie a príjemne voňajúce kadidlo, záclonu na vchod do svätyne,
  Pridaj záložku 16 oltár na zápalné obety a medené mriežky na ňom, jeho tyče a všetko jeho príslušenstvo, umývadlo a jeho podstavec,
  Pridaj záložku 17 plachty na nádvorie, jeho stĺpy a jeho podstavce a záclonu na nádvorie,
  Pridaj záložku 18 kolíky na príbytok a kolíky na nádvorie ako aj ich povrázky,
  Pridaj záložku 19 slávnostné rúcha pre službu vo svätyni, posvätné rúcho pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu."
  Pridaj záložku 20 Tu celá izraelská pospolitosť odišla.
  Pridaj záložku 21 Potom však prišiel každý, koho nabádalo srdce, a každý, koho nútila na to myseľ, a priniesli dar pre Pána na zhotovenie, stánku zjavenia, na všetku jeho službu v ňom a na posvätné rúcha.
  Pridaj záložku 22 Prišli mužovia i ženy, každý, koho na to nabádalo srdce, a priniesli spony, ušné krúžky, prstene, náhrdelníky, najrozličnejšie zlaté ozdoby; a každý, kto chcel dať svoj zásvätný dar Pánovi, doniesol ho.
  Pridaj záložku 23 Každý, kto mal belasý a červený purpur, karmazín, niťové plátno, koziu srsť, na červeno farbené ovčie kože a tachášové kože, priniesol to.
  Pridaj záložku 24 Každý, kto chcel dať dar zo striebra a zlata, priniesol dar pre Pána a každý, kto mal akáciové drevo, priniesol ho na zhotovenie všetkého toho, čo bolo treba vyhotoviť.
  Pridaj záložku 25 Aj všetky zručné ženy priadli ručne a doniesli priadzu na belasý a červený purpur, na karmazín a na niťové plátno.
  Pridaj záložku 26 A všetky ženy, ktoré sa cítili na to, priadli koziu srsť.
  Pridaj záložku 27 Kniežatá zasa podonášali ónyxové kamene a iné drahokamy na ozdobu efódu a náprsníka,
  Pridaj záložku 28 ako i voňavé látky a olej do lámp, na olej svätenia a na príjemne voňajúce kadidlo.
  Pridaj záložku 29 Všetci mužovia a ženy, ktorých nutkalo srdce dať dar na všetky tieto práce, ktoré Pán nariadil prostredníctvom Mojžiša, oni, Izraeliti, to priniesli ako dobrovoľné dary pre Pána.
  Pridaj záložku 30 Potom Mojžiš hovoril Izraelitom: "Hľaďte, Pán po mene povolal Beseléla, syna Uriho, syna Hurovho, z Júdovho kmeňa,
  Pridaj záložku 31 a naplnil ho Božím duchom, zmyslom pre umenie, dôvtipom, vedomosťou a zručnosťou na každú prácu,
  Pridaj záložku 32 aby vypracoval plány a uskutočnil ich v zlate, striebre a medi,
  Pridaj záložku 33 aby zručne rezal kamene na osadzovanie, spracúval drevo a konal všetky umelecké práce.
  Pridaj záložku 34 Dal mu však aj vlohy poučovať iných, jemu a Achisamechovmu synovi Óliabovi z Danovho kmeňa.
  Pridaj záložku 35 Naplnil ich zmyslom pre umenie, aby vykonali každú prácu: remeselnícku, tkáčsku a umeleckú z belasého a červeného purpuru, z karmazínu i z niťového plátna, akú robí jednoduchý tkáč. Oni sú určení riadiť celú prácu a zhotovovať plány.
  Pridaj záložku 1 Nech teda pracujú Beselél, Óliab a všetci mužovia, ktorí sa rozumejú umeniu, ktorým Pán dal zmysel pre umenie a dôvtip, takže vedia previesť všetky potrebné práce pre svätyňu podľa všetkého toho, čo prikázal Pán."
  Pridaj záložku 2 Potom Mojžiš zavolal Beseléla, Oliaba a všetkých mužov, ktorí sa rozumeli umeniu, ktorým Pán dal zmysel pre umenie, všetkých, ktorých na to nabádalo ich srdce, aby išli vykonať prácu.
  Pridaj záložku 3 A hoci dostali od Mojžiša všetky dary, ktoré podonášali Izraeliti na vykonanie potrebných prác na svätostánku, oni mu prinášali každé ráno ďalšie dary.
  Pridaj záložku 4 Tu prišli všetci umelci, ktorí sa venovali práci okolo svätyne, priamo od svojej práce, ktorú konali,
  Pridaj záložku 5 a povedali Mojžišovi: "Ľud donáša oveľa viac, ako je potrebné na vykonanie práce, ktorú treba previesť podľa Pánovho rozkazu!"
  Pridaj záložku 6 A Mojžiš dal rozhlásiť po táborisku: "Nech nik, ani muž, ani žena, nedonáša dar pre svätostánok!" Takto zabránili ľudu prinášať ešte viac.
  Pridaj záložku 7 Toho, čo doniesli, bolo dosť na prevedenie celej práce, ba mali ešte nadbytok.
  Pridaj záložku 8 A všetci, čo sa medzi pracujúcimi rozumeli umeniu, zhotovili svätostánok z desiatich kobercov. Urobili ich z niťového plátna, belasého a červeného purpuru a karmazínu s cherubmi, ako robieva umelec.
  Pridaj záložku 9 Každý koberec bol dvadsaťosem lakťov dlhý a štyri lakte široký. Všetky koberce mali rovnakú mieru.
  Pridaj záložku 10 Päť kobercov spojil dovedna a druhých päť kobercov tiež spojil spolu.
  Pridaj záložku 11 Potom na okraji posledného koberca jedného dovedna spojeného kusa narobil očiek z belasého purpuru a takisto urobil aj na okraji posledného koberca druhého dovedna spojeného kusa.
  Pridaj záložku 12 Päťdesiat očiek urobil na jednom konci a päťdesiat očiek urobil aj na okraji druhého koberca, ktorý prislúchal k druhému dovedna spojenému kusu, a to tak, že očká na nich boli jedno oproti druhému.
  Pridaj záložku 13 Zhotovil aj päťdesiat zlatých sponiek a koberce spojil ich sponkami dovedna tak, že svätostánok bol jedným celkom.
  Pridaj záložku 14 Potom narobil kobercov z kozej srsti na pokrov svätostánku. Spojil na to jedenásť kobercov.
  Pridaj záložku 15 Každý koberec bol tridsať lakťov dlhý a štyri lakte široký. Jedenásť kobercov malo rovnakú mieru.
  Pridaj záložku 16 Potom päť týchto kobercov spojil dovedna a šesť kobercov tiež dovedna.
  Pridaj záložku 17 Nato na okraji posledného koberca jedného spojeného kusa urobil päťdesiat očiek a takisto päťdesiat očiek na okraji posledného koberca druhého spojeného kusa.
  Pridaj záložku 18 Zhotovil aj päťdesiat medených sponiek, aby mohol spojiť prikrývky tak, žeby boli jedným celkom.
  Pridaj záložku 19 Potom urobil na svätostánok pokrývku z červeno farbených ovčích koží a na to ešte inú pokrývku z tachášových koží.
  Pridaj záložku 20 Potom nachystal na svätostánok stojatých dosiek z akáciového dreva.
  Pridaj záložku 21 Každá doska bola desať lakťov dlhá a poldruha lakťa široká.
  Pridaj záložku 22 Každá doska mala dva čapíky, ktoré boli navzájom spojené. Tak to urobil na každej doske svätostánku.
  Pridaj záložku 23 Na svätostánok nachystal na južnú stranu dvadsať dosiek
  Pridaj záložku 24 a urobil štyridsať strieborných podstavcov pod dvadsať dosák, dva podstavce pod každú dosku pod oba jej čapíky;
  Pridaj záložku 25 aj na druhú stranu stánku, na severnú stranu prichystal dvadsať dosiek
  Pridaj záložku 26 a pod ne štyridsať strieborných podstavcov, po dva podstavce pod každú dosku.
  Pridaj záložku 27 Na zadnú stranu svätostánku, na stranu západnú, urobil šesť dosiek
  Pridaj záložku 28 a k tomu urobil dve rohové dosky na rohy zadnej časti svätostánku.
  Pridaj záložku 29 Ony boli dvojdielne odspodku až dovrchu po svoj prvý krúžok. Tak ich vyhotovil obe na obidva rohy.
  Pridaj záložku 30 Tak tam bolo osem dosiek a ich šestnásť strieborných podstavcov, po dvoch a dvoch podstavcoch pod každú dosku.
  Pridaj záložku 31 Narobil tiež z akáciového dreva žrdí: päť pre dosky na jednej strane svätostánku,
  Pridaj záložku 32 päť žrdí pre dosky na druhej strane svätostánku a päť žrdí pre dosky na zadnej strane, na západnej strane svätostánku.
  Pridaj záložku 33 Prostrednú žrď urobil takú, že prechodila stredom dosiek z jedného konca až na druhý.
  Pridaj záložku 34 Dosky obil zlatom a ich krúžky, cez ktoré prechádzali žrde, urobil zo zlata a žrde obtiahol tiež zlatom.
  Pridaj záložku 35 Potom zhotovil oponu z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna, urobil ju s cherubmi, ako robieva umelec.
  Pridaj záložku 36 Zhotovil pre ňu stĺpy z akáciového dreva a obtiahol ich zlatom, ich háčiky boli zo zlata. Pod ne ulial štyri strieborné podstavce.
  Pridaj záložku 37 Na vchod do svätostánku spravil pestrotkanú záclonu z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna
  Pridaj záložku 38 a jej päť stĺpov, ich háčiky, ich hlavice a krúžky boli zo zlata. Ich päť podstavcov bolo však z medi.
  Pridaj záložku 1 Potom Beselél urobil z akáciového dreva archu dva a pol lakťa dlhú, a poldruha lakťa širokú a poldruha lakťa vysokú.
  Pridaj záložku 2 Obtiahol ju rýdzim zlatom znútra i zvonku a na vrchu dookola urobil zlatý veniec.
  Pridaj záložku 3 Ulial pre ňu štyri zlaté krúžky na jej štyri nohy, čiže dva krúžky na jej jednu stranu a dva krúžky na jej druhú stranu.
  Pridaj záložku 4 Potom z akáciového dreva spravil tyče a obil ich zlatom.
  Pridaj záložku 5 Tieto tyče prestrčil cez krúžky na bokoch archy, aby sa archa dala nosiť.
  Pridaj záložku 6 Nato urobil vrchnák (zľutovnicu) z rýdzeho zlata, dva a pol lakťa dlhý a poldruha lakťa široký.
  Pridaj záložku 7 A na oboch koncoch zľutovnice urobil dvoch zlatých kovaných cherubov:
  Pridaj záložku 8 jedného cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci. Cherubov prirobil na zľutovnici na jej oboch koncoch.
  Pridaj záložku 9 Cherubi mali vystreté krídla nahor tak, že svojimi krídlami zakrývali zľutovnicu, zatiaľ čo ich tváre boli obrátené oproti sebe. Tváre cherubov sa upierali na zľutovnicu.
  Pridaj záložku 10 Potom z akáciového dreva zhotovil stôl, dva lakte dlhý, jeden lakeť široký a poldruha lakťa vysoký,
  Pridaj záložku 11 obil ho rýdzim zlatom a okolo neho urobil zlatý veniec.
  Pridaj záložku 12 Spravil okolo neho aj rám, na dlaň široký, a na rám upevnil dookola zlatý veniec.
  Pridaj záložku 13 Ulial preň štyri zlaté krúžky a krúžky pripevnil na štyroch rohoch pri jeho štyroch nohách.
  Pridaj záložku 14 Pod samým rámom boli krúžky na tyče, aby sa stôl dal nosiť.
  Pridaj záložku 15 Zhotovil tyče z akáciového dreva a obil ich zlatom, aby stôl bolo možno nosiť.
  Pridaj záložku 16 Vyhotovil tiež nádoby na stôl, príslušné misy, misky, kanvy a čaše na prinášanie mokrých obetí.
  Pridaj záložku 17 Ďalej urobil svietnik z rýdzeho zlata; urobil kovaný svietnik, tak jeho podstavec ako i jeho byľ; jeho kvetné kalíšky, jeho hlavičky a jeho kvety vychádzali z neho.
  Pridaj záložku 18 A z jeho bokov vychádzalo šesť ramien: tri ramená svietnika z jedného boku a tri ramená svietnika z druhého boku.
  Pridaj záložku 19 Na každom ramene boli tri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom, a to rovnako na šiestich ramenách, čo vychádzali zo svietnika.
  Pridaj záložku 20 Na samom svietniku boli štyri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom tak,
  Pridaj záložku 21 že pod každým z troch párov ramien bolo po jednej hlavičke. Teda pod šiestimi ramenami, ktoré z neho vychádzali.
  Pridaj záložku 22 Jeho hlavičky a ramená vychádzali z neho a všetko bolo vykované z jedného kusa rýdzeho zlata.
  Pridaj záložku 23 Spravil k nemu aj sedem lámp a príslušné odštipovače a panvičky z čistého zlata.
  Pridaj záložku 24 Naň a na všetko jeho príslušenstvo spotreboval jednu hrivnu čistého zlata.
  Pridaj záložku 25 Potom zhotovil z akáciového dreva lakeť dlhý a lakeť široký, teda štvorcový, a dva lakte vysoký kadidlový oltár. Jeho rohy vyčnievali z neho.
  Pridaj záložku 26 Obtiahol ho rýdzim zlatom, aj jeho dosku a jeho steny dookola, aj jeho rohy, a obrúbil ho zlatým vencom.
  Pridaj záložku 27 Potom pripevnil na jeho stranách, na oboch jeho bokoch pod vencom, po dva zlaté krúžky na zastrčenie tyčí, aby ho bolo možno na nich nosiť.
  Pridaj záložku 28 Tyče urobil z akáciového dreva a obil ich zlatom.
  Pridaj záložku 29 Potom pripravil svätý olej na svätenie a čisté, príjemne voňajúce kadidlo, ako robieva voňavkár.
  Pridaj záložku 1 Potom urobil z akáciového dreva oltár zápalných obiet, päť lakťov dlhý a päť lakťov široký, teda štvorcový, a tri lakte vysoký.
  Pridaj záložku 2 Na jeho štyroch uhloch urobil rohy, ktoré z neho vyčnievali, a obtiahol ho meďou.
  Pridaj záložku 3 Urobil aj všetko náčinie pre oltár: popolnice, lopatky, panvičky, vidlice a uhoľnice. Všetko jeho náčinie vyhotovil z medi.
  Pridaj záložku 4 Na oltár urobil aj sieťovité medené mriežky dolu pod okružným schodíkom až do polovice jeho výšky.
  Pridaj záložku 5 Potom odlial štyri krúžky na štyri uhly medenej mriežky na zasunutie tyčí.
  Pridaj záložku 6 Aj tyče spravil z akáciového dreva a obtiahol ich meďou.
  Pridaj záložku 7 Tieto tyče zasunul do krúžkov po oboch stranách oltára, aby ho bolo možno na nich prenášať. Urobil ho dutý z dosiek.
  Pridaj záložku 8 Potom urobil umývadlo z medi, aj jeho podstavec bol z medi, zo zrkadiel posluhujúcich žien, ktoré posluhovali pri vchode do stánku zjavenia.
  Pridaj záložku 9 Potom zhotovil nádvorie. Nádvorné plachty na jeho južnú stranu boli z niťového plátna, sto lakťov dlhé,
  Pridaj záložku 10 k tomu bolo dvadsať stĺpov s ich dvadsiatimi medenými podstavcami; stĺpové háčiky a ich krúžky boli zo striebra.
  Pridaj záložku 11 Na severnú stranu bolo tiež sto lakťov, k tomu dvadsať stĺpov s ich dvadsiatimi medenými podstavcami; stĺpové háčiky a ich krúžky boli zo striebra.
  Pridaj záložku 12 Na západnú stranu bolo plachiet päťdesiat lakťov, k tomu desať stĺpov s desiatimi podstavcami a stĺpové háčiky a ich krúžky boli zo striebra.
  Pridaj záložku 13 Aj na prednú, východnú stranu bolo (šírky) päťdesiat lakťov:
  Pridaj záložku 14 pätnásť lakťov plachiet na jednej strane, k tomu tri stĺpy s ich podstavcami,
  Pridaj záložku 15 a tak isto na druhej strane - totiž z oboch strán vchodu do nádvoria - po pätnásť lakťov plachiet a k tomu po tri stĺpy s ich podstavcami.
  Pridaj záložku 16 Všetky plachty okolo nádvoria boli z niťového plátna.
  Pridaj záložku 17 Podstavce pod stĺpy však boli z medi a ich háčiky a krúžky boli zo striebra, aj ich hlavice boli obité striebrom. Všetky nádvorné stĺpy mali strieborné krúžky.
  Pridaj záložku 18 Záclona na vchode do nádvoria bola pestrotkaná z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna a bola dvadsať lakťov dlhá a päť lakťov široká podľa plachiet nádvoria.
  Pridaj záložku 19 Jej štyri stĺpy s jej štyrmi podstavcami boli z medi, ich háčiky a krúžky boli strieborné a hlavice boli obité striebrom.
  Pridaj záložku 20 Všetky kolíky svätostánku a nádvoria dookola boli z medi.
  Pridaj záložku 21 Toto je zoznam nákladov na svätostánok, na stánok zákona, ktorý bol vyhotovený na Mojžišov rozkaz, a zhotovili ho leviti pod vedením Itamara, syna kňaza Árona.
  Pridaj záložku 22 Beselél, syn Uriho, syna Hurovho z Júdovho kmeňa, vyhotovil všetko, čo Pán rozkázal Mojžišovi,
  Pridaj záložku 23 spolu s Achisamechovým synom Óliabom z Danovho kmeňa ako majstri, umelci a tkáči belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna.
  Pridaj záložku 24 Všetkého zlata, ktoré sa použilo na rozličné práce pri stavbe svätostánku ako zásvätný dar, bolo dvadsaťdeväť hrivien a sedemstotridsať šeklov podľa posvätnej váhy.
  Pridaj záložku 25 A striebra zo sčítania pospolitosti bolo sto hrivien a tisícsedemstosedemdesiatpäť šeklov podľa posvätnej váhy;
  Pridaj záložku 26 po pol šekli podľa posvätnej váhy od každého, kto podliehal sčítaniu od dvadsiateho roku nahor, teda od šesťstotritisícpäťstopäťdesiatich mužov.
  Pridaj záložku 27 Sto strieborných hrivien sa použilo na odliatie podstavcov na svätostánok a podstavcov na záclony, sto podstavcov bolo zo sto hrivien, teda jedna hrivna na každý podstavec.
  Pridaj záložku 28 A z tisícsedemstosedemdesiatich piatich šeklov vyhotovil háčiky na stĺpy, obtiahol ich hlavice a opatril ich krúžkami.
  Pridaj záložku 29 Všetkých posvätných darov z medi bolo sedemdesiat hrivien a dvetisícštyristo šeklov.
  Pridaj záložku 30 Z tohto vyhotovil podstavec pri vchode do stánku zjavenia, medený oltár, medené mriežky a oltárne náčinie, i podstavce (stĺpcov) pri vchode do nádvoria, všetky kolíky na svätostánok a všetky kolíky okolo nádvoria.
  Pridaj záložku 1 Z belasého a červeného purpuru, karmazínu (a niťového plátna) vyhotovili slávnostné rúcho pre službu vo svätyni a tiež posvätné rúcho pre Árona, ako nariadil Mojžišovi Pán.
  Pridaj záložku 2 Efód zhotovili zo zlata, belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna.
  Pridaj záložku 3 Zo zlata vyklepali tenké plechy a postrihali ich na nite, aby ich mohli postkávať s belasým a červeným purpurom, karmazínom a niťovou priadzou tak, ako robieva umelec.
  Pridaj záložku 4 Zhotovili aj dva náplecníky, ktoré boli na oboch horných koncoch spojené.
  Pridaj záložku 5 Aj stuha, ktorou sa priväzoval a ktorá bola z neho a na ňom visela, bola takou istou prácou, ako on sám, zo zlata, belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťovej priadze, ako Mojžišovi prikázal Pán.
  Pridaj záložku 6 Ďalej upravili dva ónyxové kamene, ktoré osadili do zlatej obruby a na ktorých boli kameňoryteckým spôsobom vyryté mená Izraelových kmeňov.
  Pridaj záložku 7 Tie upevnili na obe horné čiastky efódu ako pamätné kamene na Izraelových synov tak, ako Mojžišovi prikázal Pán.
  Pridaj záložku 8 Potom urobil náprsník, ako robieva umelec. Bol zhotovený tak ako efód: zo zlata, belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťovej priadze.
  Pridaj záložku 9 Bol štvorcový, zložený na dvoje a bol dlhý a široký na jednu piaď.
  Pridaj záložku 10 Vyložili ho štyrmi radmi drahokamov. V prvom rade bol karneol, topás a smaragd,
  Pridaj záložku 11 v druhom rade: rubín, zafír a diamant,
  Pridaj záložku 12 v treťom rade: hyacint, achát a ametyst
  Pridaj záložku 13 a vo štvrtom rade: chryzolit, ónyx a beryl. Osadené boli do zlatého pletiva, ktoré im slúžilo za obrubu.
  Pridaj záložku 14 Kameňov bolo podľa mien Izraelových synov dvanásť s ich menami; na každom bolo vyryté jedno z mien dvanástich kmeňov.
  Pridaj záložku 15 Potom na náprsník pripevnili pletené retiazky, zhotovené z čistého zlata na spôsob šnúrky.
  Pridaj záložku 16 Urobili dvoje zlatých pletív a dva zlaté krúžky a oba krúžky pripevnili na horných koncoch náprsníka.
  Pridaj záložku 17 Dve zlaté šnúrky pripevnili na dva krúžky, čo boli na koncoch náprsníka.
  Pridaj záložku 18 Druhé dva konce oboch šnúrok spojili s oboma pletivami a pripevnili ich na prednej náplecnej časti efódu.
  Pridaj záložku 19 Potom urobili ešte dva zlaté krúžky a pripevnili ich na oboch spodných koncoch náprsníka, na jeho vnútornom, k efódu obrátenom okraji.
  Pridaj záložku 20 A urobili ešte dva zlaté krúžky a pripevnili ich na oboch náplecných čiastkach efódu dolu, na jeho prednej strane, tam, kde je s nimi spojený nad efódovou stuhou.
  Pridaj záložku 21 Potom zviazali krúžky náprsníka s krúžkami efódu šnúrou z belasého purpuru tak, že ležal nad stuhou efódu, a náprsník sa nemohol odpojiť od efódu, ako Pán prikázal Mojžišovi.
  Pridaj záložku 22 Potom vyhotovili k efódu plášť, ako robieva tkáč, celý bol z belasého purpuru.
  Pridaj záložku 23 Otvor hore v strede plášťa bol ako otvor na pancierovej košeli s obrubou okolo otvoru, aby sa netrhal.
  Pridaj záložku 24 Na spodnom okraji pripevnili granátové jablká z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna.
  Pridaj záložku 25 Z čistého zlata narobili zvončekov a upevnili ich medzi granátové jablká,
  Pridaj záložku 26 striedavo jeden zvonček a jedno granátové jablko okolo celého okraja plášťa pre službu, ako Pán prikázal Mojžišovi.
  Pridaj záložku 27 Potom zhotovili z ľanového plátna tuniky, ako robieva tkáč, pre Árona a pre jeho synov.
  Pridaj záložku 28 Takisto zhotovili aj čiapky z ľanového plátna, aj turbanovú okrasu z plátna a plátenné spodky z niťového plátna,
  Pridaj záložku 29 ba aj pás z niťového plátna, belasého a červeného purpuru a karmazínu, ako robieva umelec, celkom tak, ako Mojžišovi prikázal Pán.
  Pridaj záložku 30 Nakoniec urobili z rýdzeho zlata náčelnú tabuľku, posvätnú stuhu, a na ňu rytcovou prácou vyryli: Svätý Pánov.
  Pridaj záložku 31 Pripravili na ňu aj šnúrku z belasého purpuru, aby sa dala priviazať hore na hlavu, ako Mojžišovi prikázal Pán.
  Pridaj záložku 32 Takto bola ukončená všetka práca na príbytku, na stánku zjavenia, a Izraeliti urobili všetko celkom tak, ako Mojžišovi prikázal Pán. Tak to urobili.
  Pridaj záložku 33 Potom priniesli svätostánok k Mojžišovi: stánok a jeho príslušenstvo, jeho sponky, dosky, žrde, stĺpy a podstavce,
  Pridaj záložku 34 pokrývku z červeno farbených ovčích kozí a pokrývku z tachášových koží, haliacu oponu,
  Pridaj záložku 35 archu zákona s jej tyčami a zľutovnicu,
  Pridaj záložku 36 stôl a všetko jeho náradie a predkladné chleby,
  Pridaj záložku 37 svietnik z rýdzeho zlata, jeho lampy - lampy boli postavené do radu - a všetko jeho príslušenstvo, aj olej do lámp,
  Pridaj záložku 38 zlatý oltár, olej na svätenie, príjemne voňajúce kadidlo a oponu na vchod do svätostánku,
  Pridaj záložku 39 medený oltár a na ňom medené mriežky, jeho tyče a všetko jeho náradie, umývadlo a jeho podstavec,
  Pridaj záložku 40 plachty pre nádvorie, jeho stĺpy a podstavce, záclonu na vchod do nádvoria, povrazy a kolíky a všetko náčinie pre službu v príbytku, stánku zjavenia.
  Pridaj záložku 41 Ďalej skvostné rúcha pre službu vo svätyni: posvätné rúcho pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu.
  Pridaj záložku 42 Izraeliti previedli všetku prácu celkom tak, ako Pán prikázal Mojžišovi.
  Pridaj záložku 43 Mojžiš všetku prácu prezrel a videl, že ju previedli celkom tak, ako mu prikázal Pán. A Mojžiš ich požehnal.
  Pridaj záložku 1 Potom Pán povedal Mojžišovi:
  Pridaj záložku 2 "V prvý deň prvého mesiaca postav príbytok, stánok zjavenia!
  Pridaj záložku 3 Dnu umiestni archu zákona a pred archu zákona zaves oponu,
  Pridaj záložku 4 prines dnu stôl a nachystaj naň predkladné chleby! Postav dnu svietnik a nasaď naň lampy,
  Pridaj záložku 5 daj zlatý oltár na kadidlo pred archu zákona a na vchod do svätyne zaves oponu!
  Pridaj záložku 6 Potom pred vchodom do príbytku, stánku zjavenia, postav oltár na zápaly
  Pridaj záložku 7 a umiestni umývadlo medzi stánkom zjavenia a oltárom a nalej doň vody.
  Pridaj záložku 8 Potom ohraď nádvorie dookola a na vchod do nádvoria pripevni záclonu!
  Pridaj záložku 9 Napokon vezmi olej svätenia a pomaž svätostánok a všetko, čo sa v ňom nachodí; posväť ho i všetko jeho náradie, aby bol svätý.
  Pridaj záložku 10 Aj oltár na zápaly pomaž i všetko jeho príslušenstvo; posväť oltár a bude presvätý.
  Pridaj záložku 11 Takisto pomaž umývadlo a jeho podstavec a posväť ho.
  Pridaj záložku 12 Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu do stánku zjavenia a umy ich vodou.
  Pridaj záložku 13 Potom obleč Árona do posvätného rúcha, pomaž ho a posväť ho, aby mi slúžil ako kňaz.
  Pridaj záložku 14 Aj jeho synov priveď, obleč ich do tuník
  Pridaj záložku 15 a pomaž ich, ako si pomazal ich otca, aby mi posluhovali ako kňazi. Toto pomazanie im dá kňazskú hodnosť na večné veky z pokolenia na pokolenie."
  Pridaj záložku 16 Mojžiš urobil (všetko) celkom tak, ako mu prikázal Pán.
  Pridaj záložku 17 V prvý deň prvého mesiaca v druhom roku bol svätostánok postavený.
  Pridaj záložku 18 Mojžiš postavil svätostánok takto: položil podstavce a na ne postavil dosky, popreťahoval žrde a postavil stĺpy,
  Pridaj záložku 19 ponad stánok natiahol prikrývku a na to položil stanovú pokrývku tak, ako Mojžišovi prikázal Pán.
  Pridaj záložku 20 Potom vzal zákon a položil ho do archy, pod archu podvliekol tyče a hore na archu položil zľutovnicu.
  Pridaj záložku 21 Archu zaniesol do stánku, zavesil haliacu oponu a tak zakryl archu zákona, ako Mojžišovi prikázal Pán.
  Pridaj záložku 22 Potom postavil v stánku zjavenia, na jeho severnej strane pred oponu stôl
  Pridaj záložku 23 a poukladal naň predkladné chleby pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán.
  Pridaj záložku 24 Svietnik umiestil v stánku zjavenia oproti stolu, na južnej strane stánku,
  Pridaj záložku 25 a nasadil naň lampy pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán.
  Pridaj záložku 26 Aj zlatý oltár postavil pred oponu v stánku zjavenia
  Pridaj záložku 27 a zapálil na ňom príjemne voňajúce kadidlo, ako Mojžišovi prikázal Pán.
  Pridaj záložku 28 Potom na vchod do svätyne zavesil oponu.
  Pridaj záložku 29 Oltár na zápalné obety postavil pri vchode do svätostánku a obetoval na ňom zápalnú a pokojnú obetu, ako Mojžišovi prikázal Pán.
  Pridaj záložku 30 Potom postavil medzi stánok zjavenia a oltár umývadlo a nalial doň vody na umývanie.
  Pridaj záložku 31 Mojžiš, Áron a jeho synovia si v ňom umývali ruky a nohy;
  Pridaj záložku 32 keď vchádzali do stánku zjavenia a keď pristupovali k oltáru, umývali sa, ako Mojžišovi prikázal Pán.
  Pridaj záložku 33 Napokon postavil okolo svätostánku a oltára nádvorie a na vchod do nádvoria zavesil záclonu. Takto Mojžiš ukončil túto prácu.
  Pridaj záložku 34 Vtedy zakryl stánok zjavenia oblak a príbytok naplnila Pánova sláva.
  Pridaj záložku 35 Mojžiš nemohol vojsť do stánku zjavenia, lebo sa na ňom vznášal oblak a Pánova sláva napĺňala príbytok.
  Pridaj záložku 36 Keď sa oblak od stánku zdvihol, Izraeliti sa dávali počas celého svojho putovania na pochod;
  Pridaj záložku 37 a keď sa oblak nezdvihol, nepohli sa až dotiaľ, kým sa nezdvihol.
  Pridaj záložku 38 Cez deň totiž ležal nad stánkom oblak, v noci sa však javil očiam všetkých Izraelitov ako oheň, počas celého ich putovania.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 24.1.2018
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (. deň):


  Liturgické čítania na dnes:
  1:
  Ž:
  E:

  Liturgické čítania na zajtra:
  1:
  Ž:
  E:


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1:
  Ž:
  E:
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky