SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Pre webmastrov
 • Napíšte nám
 • KONKORDANCIA !!!
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 1 Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša podľa prisľúbenia života, ktorý je v Kristovi Ježišovi,
  Pridaj záložku 2 milovanému synovi Timotejovi: Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána.
  Pridaj záložku 3 Vzdávam vďaky Bohu, ktorému slúžim s čistým svedomím ako moji predkovia, keď na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo dne v noci.
  Pridaj záložku 4 A keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby ma naplnila radosť.
  Pridaj záložku 5 Spomínam si na tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará matka Loida a tvoja matka Eunika, a som presvedčený, že aj ty.
  Pridaj záložku 6 Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk.
  Pridaj záložku 7 Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
  Pridaj záložku 8 Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha.
  Pridaj záložku 9 On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Kristovi Ježišovi pred večnými vekmi.
  Pridaj záložku 10 No známou sa stala až teraz, keď sa zjavil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom
  Pridaj záložku 11 a ja som ustanovený za jeho hlásateľa, apoštola a učiteľa.
  Pridaj záložku 12 Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať to, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa.
  Pridaj záložku 13 Maj za vzor zdravých slov to, čo si počul odo mňa, vo viere a v láske, ktoré sú v Kristovi Ježišovi.
  Pridaj záložku 14 Zverený poklad chráň mocou Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva.
  Pridaj záložku 15 Vieš, že sa odo mňa odvrátili všetci, čo sú v Ázii, medzi nimi aj Fygelus a Hermogenes.
  Pridaj záložku 16 Nech Pán preukáže milosrdenstvo Oneziforovmu domu, lebo často ma osviežil a nehanbil sa za moje okovy,
  Pridaj záložku 17 ale keď prišiel do Ríma, usilovne ma hľadal a našiel ma.
  Pridaj záložku 18 - Nech mu Pán dá, aby v onen deň našiel milosrdenstvo u Pána. - A aké služby preukázal v Efeze, ty vieš najlepšie.
  Pridaj záložku 1 Ty sa teda, syn môj, upevňuj v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi.
  Pridaj záložku 2 A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných.
  Pridaj záložku 3 Trp spolu so mnou ako dobrý vojak Krista Ježiša.
  Pridaj záložku 4 Nik z vojakov sa nemieša do záležitostí všedného života, ak sa chce páčiť tomu, kto ho najal.
  Pridaj záložku 5 A kto závodí, nedostane veniec, ak nezávodí podľa pravidiel.
  Pridaj záložku 6 Roľník, ktorý sa namáha, má prvý dostať podiel na úrode.
  Pridaj záložku 7 Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému.
  Pridaj záložku 8 Pamätaj na to, že Ježiš Kristus, z Dávidovho rodu, bol vzkriesený z mŕtvych podľa môjho evanjelia,
  Pridaj záložku 9 pre ktoré znášam útrapy až po okovy ako nejaký zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané!
  Pridaj záložku 10 Preto všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu, ktorá je v Kristovi Ježišovi, a večnú slávu.
  Pridaj záložku 11 Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť.
  Pridaj záložku 12 Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás.
  Pridaj záložku 13 Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.
  Pridaj záložku 14 Toto pripomínaj a zaprisahávaj ich pred Bohom, aby sa nepreli o slová. Nie je to na nič užitočné, len na skazu poslucháčov.
  Pridaj záložku 15 Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.
  Pridaj záložku 16 Svetáckym prázdnym rečiam sa vyhýbaj; lebo ešte viac budú postupovať v bezbožnosti
  Pridaj záložku 17 a ich reč sa bude šíriť ako rakovina. Takí sú aj Hymeneus a Filetus,
  Pridaj záložku 18 ktorí zblúdili od pravdy a hovoria, že vzkriesenie už bolo, a tak rozvracajú vieru niektorých.
  Pridaj záložku 19 Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať: Pán pozná svojich a: Nech sa odvráti od neprávosti každý, kto vyznáva meno Pánovo.
  Pridaj záložku 20 Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené; jedny na vznešené ciele, iné na všedné.
  Pridaj záložku 21 Kto sa od tohto očistí, bude nádobou na vznešené ciele, posvätenou, užitočnou Pánovi, pripravenou na každé dobré dielo.
  Pridaj záložku 22 Chráň sa mladíckych žiadostí a usiluj sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána.
  Pridaj záložku 23 Hlúpym a neviazaným otázkam sa vyhýbaj, veď vieš, že vyvolávajú len zvady.
  Pridaj záložku 24 A Pánov služobník sa nemá vadiť, ale má byť ku každému prívetivý, schopný učiť a byť trpezlivý.
  Pridaj záložku 25 Tých, čo odporujú, má mierne karhať; možno im raz Boh dá kajúcnosť, aby poznali pravdu
  Pridaj záložku 26 a vymanili sa z osídel diabla, ktorý ich drží v zajatí svojej vôle.
  Pridaj záložku 1 Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy.
  Pridaj záložku 2 Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní,
  Pridaj záložku 3 bezcitní, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, suroví, bez lásky k dobru,
  Pridaj záložku 4 zradní, bezhlaví, nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha;
  Pridaj záložku 5 budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň!
  Pridaj záložku 6 Lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami,
  Pridaj záložku 7 ktoré sa stále učia, a nikdy nie sú schopné spoznať pravdu.
  Pridaj záložku 8 Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak aj oni odporujú pravde. Sú to ľudia so zvrátenou mysľou, nespoľahliví vo viere.
  Pridaj záložku 9 Ale ďaleko sa nedostanú, lebo všetkým bude zjavná ich nerozumnosť, ako bola aj tamtých.
  Pridaj záložku 10 Ty si však nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť,
  Pridaj záložku 11 prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých.
  Pridaj záložku 12 Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.
  Pridaj záložku 13 Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť.
  Pridaj záložku 14 Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil.
  Pridaj záložku 15 Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi.
  Pridaj záložku 16 Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti,
  Pridaj záložku 17 aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.
  Pridaj záložku 1 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo:
  Pridaj záložku 2 Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.
  Pridaj záložku 3 Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši.
  Pridaj záložku 4 Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.
  Pridaj záložku 5 Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu.
  Pridaj záložku 6 Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu.
  Pridaj záložku 7 Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.
  Pridaj záložku 8 Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod.
  Pridaj záložku 9 Poponáhľaj sa a príď ku mne čo najskôr.
  Pridaj záložku 10 Démas ma opustil, lebo miluje tento svet, a odišiel do Solúna, Krescent do Galácie, Títus do Dalmácie.
  Pridaj záložku 11 Jediný Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, lebo je mi užitočný v službe.
  Pridaj záložku 12 Tychika som poslal do Efezu.
  Pridaj záložku 13 Keď prídeš, prines plášť, čo som si nechal v Troade u Karpa, aj knihy a najmä pergameny.
  Pridaj záložku 14 Kováč Alexander mi spôsobil veľa zlého. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov.
  Pridaj záložku 15 Aj ty sa ho chráň, lebo veľmi odporoval našim slovám.
  Pridaj záložku 16 Keď som sa prvý raz bránil, nebol pri mne nik; všetci ma opustili. Nech sa im to nepočíta.
  Pridaj záložku 17 Ale Pán stál pri mne a posilňoval ma, aby sa cezo mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy; a bol som vyslobodený z tlamy leva.
  Pridaj záložku 18 Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen.
  Pridaj záložku 19 Pozdrav Prisku a Akvilu aj Oneziforov dom.
  Pridaj záložku 20 Erastus zostal v Korinte. Trofima som nechal chorého v Miléte.
  Pridaj záložku 21 Ponáhľaj sa a príď ešte pred zimou. Pozdravuje ťa Eubulus, Pudens, Línus, Klaudia a všetci bratia.
  Pridaj záložku 22 Pán nech je s tvojím duchom. Milosť s vami.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 24.1.2018
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (. deň):


  Liturgické čítania na dnes:
  1:
  Ž:
  E:

  Liturgické čítania na zajtra:
  1:
  Ž:
  E:


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1:
  Ž:
  E:
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky