SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Po nákaze hovoril Pán Mojžišovi a Áronovmu synovi Eleazarovi:
  Pridaj záložku 2 Urobte súpis celej izraelskej pospolitosti, od dvadsiatich rokov nahor podľa ich rodín všetkých bojaschopných."
  Pridaj záložku 3 I spočítali ich Mojžiš a kňaz Eleazar na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu,
  Pridaj záložku 4 od dvadsiateho roku nahor, ako Mojžišovi prikázal Pán.
  Pridaj záložku 5 Izraeliti, ktorí vyšli z Egypta, boli títo: Izraelov prvorodený Ruben. Rubenovi synovia boli: Henoch z ktorého pochádza čeľaď Henochovcov, Falu, z ktorého pochádza čeľaď Faluovcov
  Pridaj záložku 6 Hesron, z ktorého pochádza čeľaď Hesronovcov, a Charmi, z ktorého pochádza čeľaď Charmovcov.
  Pridaj záložku 7 To sú Rubenove čeľade. Prehliadnutých ich bolo štyridsaťtritisícsedemstotridsať.
  Pridaj záložku 8 Faluho syn bol Eliab
  Pridaj záložku 9 a Eliabovi synovia boli: Namuel, Dátan a Ábiron. Títo - Dátan a Ábiron - boli medzi tými, ktorých povolali na zhromaždenie ľudu a ktorí sa vzbúrili so skupinou Koreho proti Mojžišovi a Áronovi, keď sa postavili proti Pánovi.
  Pridaj záložku 10 Zem však otvorila svoj pažerák a prehltla ich spolu s Korem, kým skupina zahynula tak, že oheň strávil dvestopäťdesiat mužov, a tak sa stali výstražným znamením.
  Pridaj záložku 11 Koreho synovia však nezahynuli.
  Pridaj záložku 12 Simeonovi synovia podľa svojich čeľadí boli: Namuel, z ktorého pochádza čeľaď Namuelovcov, z Jamina čeľaď Jaminovcov, z Jachina čeľaď Jachinovcov,
  Pridaj záložku 13 zo Zareho čeľaď Zarovcov a zo Šaula čeľaď Šaulovcov.
  Pridaj záložku 14 To sú čeľade Simeonovcov. Bolo ich dvadsaťdvatisícdvesto.
  Pridaj záložku 15 Gadovi synovia podľa svojich čeľadí boli: Sefon, z ktorého pochádza čeľaď Sefonovcov, z Agiho čeľaď Agiovcov, zo Suniho čeľaď Suniovcov,
  Pridaj záložku 16 z Ozniho čeľaď Ozniovcov, z Heriho čeľaď Heriovcov,
  Pridaj záložku 17 z Aroda čeľaď Arodovcov a z Ariela čeľaď Arielovcov.
  Pridaj záložku 18 To sú čeľade Gadových synov a prehliadnutých z nich bolo štyridsaťtisícpäťsto.
  Pridaj záložku 19 Júdovi synovia boli: Her a Onan. No Her a Onan umreli v kanaánskej krajine.
  Pridaj záložku 20 Júdovi synovia podľa svojich čeľadí boli: Sela, z ktorého pochádza čeľaď Selovcov, z Fáresa čeľaď Fáresovcov.
  Pridaj záložku 21 Fáresovi synovia boli: z Hesrona pochádza čeľaď Hesronovcov a z Hamula čeľaď Hamulovcov.
  Pridaj záložku 22 Toto sú Júdove čeľade, z ktorých všetkých prehliadnutých bolo sedemdesiatšesťtisícpäťsto.
  Pridaj záložku 23 Isacharovi synovia boli podľa svojich čeľadí: Tola, z ktorého je čeľaď Tolovcov, z Fua čeľaď Fuovcov, za
  Pridaj záložku 24 z Jasuba čeľaď Jasubovcov a zo Semrana čeľaď Semranovcov.
  Pridaj záložku 25 To sú Isacharove čeľade, z ktorých všetkých prehliadnutých bolo šesťdesiatštyritisíctristo.
  Pridaj záložku 26 Zabulonovi synovia podľa svojich čeľadí boli: Sared, z ktorého je čeľaď Saredovcov, z Elona čeľaď Elonovcov, z Jalela čeľaď Jalelovcov.
  Pridaj záložku 27 To sú Zabulonove čeľade, z ktorých všetkých prehliadnutých bolo šesťdesiattisícpäťsto.
  Pridaj záložku 28 Jozefovi synovia podľa svojich čeľadí boli Manasses a Efraim.
  Pridaj záložku 29 Manassesovci boli: Machir, z ktorého pochádza čeľaď Machirovcov. Z Machira pochádza Galaád a z Galaáda pochádza čeľaď Galaádovcov.
  Pridaj záložku 30 Galaádovi synovia boli: Jezer, z ktorého je čeľaď Jezerovcov, z Haleka čeľaď Halekovcov,
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 30.3.2020
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (10. deň):
  Gn 21,1-23,20; Mt 8,23-9,13; Ž 7,10-18

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62
  Ž: Ž 23
  E: Jn 8, 1-11

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Num 21, 4-9
  Ž: Ž 102, 2-3. 16-21
  E: Jn 8, 21-30


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Iz 50, 4-7
  Ž: Ž 22, 8-9. 17-20. 23-24
  2: Flp 2, 6-11
  E: Mt 26, 14 – 27, 66
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky